Wersja do druku

Zamawiający:

zespół opieki zdrowotnej w pińczowie

Adres:
ul. armii krajowej 22
28-400 pińczów

Kontakt:
tel. 413573031, fax. 413572491
E-mail:zoz5@o2.pl
Strona www: szpitalpinczow.pl

Numer ID: 1120

Data publikacji:
2019-11-19 12:11:33

Przedmiot: ZOZ/KO/11/11/2019. Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych
Na podstawie art. 26 ustawy o działalności leczniczej Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie,
ul Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów zaprasza do udziału w konkursie ofert w zakresie wykonywania procedur z zakresu okulistyki (zabiegi zaćmy i witrektomii oraz zabiegi przeciwjaskrowe i inne z zakresu mikrochirurgii okulistycznej możliwe do rozliczenia z katalogu świadczeń NFZ w ramach umowy jaką posiada Udzielający zamówienia z NFZ) w Oddziale Okulistycznym Jednego Dnia Udzielającego Zamówienia dla pacjentów ubezpieczonych w Narodowym Funduszu Zdrowia.

Treść przetargu:

Nr sprawy: ZOZ/KO/11/11/2019 Pińczów, dnia 19 listopada 2019 r.


Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie

ul. Armii Krajowej 22

28-400 Pińczów

tel.: 413573031

fax.:413572491

zoz5@o2.pl

www.szpitalpinczow.pl

Ogłoszenie

o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych


Na podstawie art. 26 ustawy o działalności leczniczej Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie,
ul Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów zaprasza do udziału w konkursie ofert
w zakresie wykonywania procedur z zakresu okulistyki (zabiegi zaćmy i witrektomii oraz zabiegi przeciwjaskrowe i inne z zakresu mikrochirurgii okulistycznej możliwe do rozliczenia z katalogu świadczeń NFZ w ramach umowy jaką posiada Udzielający zamówienia z NFZ) w Oddziale Okulistycznym Jednego Dnia Udzielającego Zamówienia dla pacjentów ubezpieczonych w Narodowym Funduszu Zdrowia.

1) 85110000-3 usługi szpitalne i podobne;

2) 85121200-5 specjalistyczne usługi medyczne;

3) 85143000-3 usługi ambulatoryjne.


Okres obowiązywania umowy od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.


Oferty mogą składać podmioty wymienione w art. 26 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej.

Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym, który wraz z materiałami można pobrać od dnia 19 listopada 2019 r. w ZOZ w Pińczowie, ul. Armii Krajowej 22 w Sekretariacie w godz. 8–14 od poniedziałku do czwartku oraz w piątki w godz. 8-13 lub ze strony internetowej www.szpitalpinczow.pl.


Oferty należy składać pod rygorem odrzucenia, w formie pisemnej w języku polskim (z podpisanymi wszystkimi stronami dokumentów należących do oferty) zgodnie ze Szczegółowymi warunkami konkursu ofert do dnia 5 grudnia 2019 r. do godziny 10:00. w siedzibie ZOZ w Pińczowie, ul. Armii Krajowej 22 – Sekretariat.

Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.


Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie ZOZ w Pińczowie (świetlica) w dniu 5 grudnia 2019 r. o godz. 10:15.


Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert zostanie zamieszczone na stronie internetowej ZOZ w Pińczowie www.szpitalpinczow.pl i tablicy informacyjnej do dnia 12 grudnia 2019 r.

Udzielający zamówienie zastrzega sobie prawo zmiany terminu rozstrzygnięcia konkursu ofert bez podania przyczyny, zastrzega sobie prawo unieważnienia przedmiotowego postępowania bez podania przyczyn.

Udzielający Zamówienia, w szczególnie uzasadnionych przypadkach zastrzega sobie prawo zmiany lub uzupełnienia treści warunków zamówienia. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany, informacja o tym zostanie niezwłocznie zamieszczona na stronie internetowej Udzielającego zamówienie (www.szpitalpinczow.pl).

Oferentowi wybranemu w wyniku postępowania konkursowego, ZOZ w Pińczowie wskazuje termin i miejsce podpisania umowy.

Oferentom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Udzielającego zamówienia przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone we właściwych przepisach ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.Dyrektor ZOZ w Pińczowie

Krzysztof SłoninaZałączone pliki:


(swko i zalaczniki okulistyka szpital pinczow.zip - 43.03 KB) Data publikacji: 2019-11-19 12:13:08 Redaktor: Grzegorz Mitka

(zawiadomienie o wynniku konkursu okulistyyyka.doc - 23.04 KB) Data publikacji: 2019-12-09 12:23:04 Redaktor: Grzegorz Mitka
Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 718
Wprowadził do systemu: Grzegorz Mitka, data: 2019-11-19 12:11:33
Opublikował: Grzegorz Mitka, data publikacji: 2019-11-19 12:18:06
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu