Wersja do druku

Zamawiający:

zespół opieki zdrowotnej w pińczowie

Adres:
ul. armii krajowej 22
28-400 pińczów

Kontakt:
tel. 413573031, fax. 413572491
E-mail:zoz5@o2.pl
Strona www: szpitalpinczow.pl

Numer ID: 1128

Data publikacji:
2020-01-10 07:56:16

Przedmiot: NR SPRAWY: ZOZ/KONKURS/1/2019
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. lecznictwa ZOZ w Pińczowie przeprowadzanym na podstawie art. 49 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 z późn. zm.) i rozporządzenia ministra zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (tj.Dz.U z 2018 poz 393)

Treść przetargu:

NR SPRAWY: ZOZ/KONKURS/1/2019 Pińczów, dnia 10.01.2019 r.

Ogłoszenie

o konkursie na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. lecznictwa ZOZ w Pińczowie przeprowadzanym na podstawie art. 49 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 z późn. zm.) i rozporządzenia ministra zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (tj.Dz.U z 2018 poz 393)


Dyrektor

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie,
ul Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów

zaprasza

do uczestniczenia w konkursie na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. lecznictwa ZOZ w Pińczowie


  1. Do konkursu może przystąpić osoba, która posiada:

1) wykształcenie wyższe – tytuł zawodowy lekarza,

2) prawo wykonywania zawodu w Rzeczpospolitej Polskiej,

3) tytuł specjalisty lub specjalizację II stopnia w dziedzinie medycyny,

4) co najmniej 8-letni staż pracy w zawodzie.

  1. Kandydaci zgłaszający się do konkursu powinni złożyć:

1) podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem,

2) opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej,

3) koncepcję pracy na stanowisku zastępcy dyrektora ds. lecznictwa,

4) dokumenty potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania danego stanowiska,

5) dokument potwierdzający prawo wykonywania zawodu w Rzeczpospolitej Polskiej,

6) dokumenty potwierdzające posiadany staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenie jeżeli stosunek pracy nie uległ rozwiązaniu),

7) kopie dokumentów o których mowa w ppkt 4 – 6 powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem. Na prośbę komisji konkursowej kandydat zobowiązany jest przedstawić oryginały dokumentów,

8) orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku,

9) oświadczenia:

o posiadaniu pełni praw publicznych i o niekaralności z zakazem pełnienia funkcji kierowniczych, o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska,

- wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania rekrutacyjnego , zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady(UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. wg wzoru stanowiącego załącznik do ogłoszenia.

10) W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym, należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.


3. Termin składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w formie pisemnej w terminie do dnia 22.01.2020 r. do godziny 10:00 od daty ukazania się ogłoszenia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Pińczowskiego, osobiście w siedzibie ZOZ w Pińczowie lub za pośrednictwem poczty na adres: Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie, ul Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów w zamkniętej kopercie z dopiskiem konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa w ZOZ w Pińczowie” (decyduje data i godzina wpływu dokumentów do sekretariatu ZOZ w Pińczowie). Na kopercie kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko oraz adres i nr telefonu kontaktowego.

Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.


Oferty kandydatów, które nie będą zawierały wymaganych dokumentów, nie podlegają uzupełnieniu oraz nie będą brane pod uwagę podczas dalszej części postępowania konkursowego.

Postępowanie konkursowe przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana zarządzeniem przez Dyrektora ZOZ w Pińczowie.

Przewidywane miejsce oraz termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur:
ZOZ w Pińczowie, ul Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów, termin: 27.01.2020 r. godzina 09:00.

O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Dyrektor ZOZ w Pińczowie powiadamia pisemnie o wynikach
konkursu kandydatów biorących udział w konkursie w terminie 14 dni od dnia ostatniego posiedzenia komisji konkursowej.

4. Pozostałe informacje:

Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie dostępne są w ZOZ w Pińczowie (sekretariat).

Ogłoszenie o konkursie i rozstrzygnięciu konkursu zostanie zamieszczone na stronie internetowej ZOZ w Pińczowie www.szpitalpinczow.pl, Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Pińczowskiego i tablicy informacyjnej ZOZ w Pińczowie.

Zgodnie z art. 49 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej z kandydatem wybranym w drodze konkursu Dyrektor ZOZ w Pińczowie nawiąże stosunek pracy na podstawie umowy o pracę.

Konkurs zostanie przeprowadzony w oparciu o następujące akty prawne: art. 49 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 z późn zm.), rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą, rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (tj.Dz.U z 2018 poz 393) oraz regulamin przeprowadzania konkursu.Zatwierdzam:

Dyrektor ZOZ w Pińczowie

                                                                                                                                                                            Krzysztof Słonina


Załączone pliki:


(ogloszenie o konkursie wraz z oswiadczeniem przetwarzanie danych osobowych.pdf - 4158.819 KB) Data publikacji: 2020-01-10 11:00:09 Redaktor: Grzegorz Mitka

(ogloszenie o rostrzygnieciu konkursu zasttepca dyrektora ds lecznictwa zoz w pinczowie.doc - 23.552 KB) Data publikacji: 2020-02-10 11:28:36 Redaktor: Grzegorz Mitka
Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 590
Wprowadził do systemu: Grzegorz Mitka, data: 2020-01-10 07:56:16
Opublikował: Grzegorz Mitka, data publikacji: 2020-01-10 11:02:12
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu