Wersja do druku

Zamawiający:

zespół opieki zdrowotnej w pińczowie

Adres:
ul. armii krajowej 22
28-400 pińczów

Kontakt:
tel. 413573031, fax. 413572491
E-mail:zoz5@o2.pl
Strona www: szpitalpinczow.pl

Numer ID: 1132

Data publikacji:
2020-02-13 12:10:10

Przedmiot: Nr sprawy: ZOZ/KO/1/02/2020. Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych
Na podstawie art. 26 ustawy o działalności leczniczej Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie,
ul Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów zaprasza do udziału w konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania procedur z zakresu chirurgii rekonstrukcyjnej i narządu ruchu możliwe do rozliczenia z katalogu świadczeń NFZ w ramach umowy jaką posiada Udzielający zamówienia z NFZ w Oddziale Chirurgii Ogólnej Udzielającego Zamówienia dla pacjentów ubezpieczonych w Narodowym Funduszu Zdrowia.

Treść przetargu:

Nr sprawy: ZOZ/KO/1/02/2020 Pińczów, dnia 13.02.2020 r.

Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie

ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów

tel.: 413573031, fax.:413572491, zoz5@o2.pl, www.szpitalpinczow.pl

Ogłoszenie

o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych


Na podstawie art. 26 ustawy o działalności leczniczej Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie,
ul Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów zaprasza do udziału w konkursie ofert
na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania procedur z zakresu chirurgii rekonstrukcyjnej i narządu ruchu możliwe do rozliczenia z katalogu świadczeń NFZ w ramach umowy jaką posiada Udzielający zamówienia z NFZ w Oddziale Chirurgii Ogólnej Udzielającego Zamówienia dla pacjentów ubezpieczonych w Narodowym Funduszu Zdrowia.

1) 85110000-3 usługi szpitalne i podobne;

2) 85121200-5 specjalistyczne usługi medyczne.


Okres obowiązywania umowy nie wcześniej jak od dnia 01.03.2020 r. do 28.02.2022 r.


Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.


Termin związania ofertą – 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

Zamówienie szacowane jest na kwotę powyżej 30 000 euro.

Oferty mogą składać podmioty wymienione w art. 26 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej.

Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym, który wraz z materiałami można pobrać od dnia 13.02.2020 r. w ZOZ w Pińczowie, ul. Armii Krajowej 22 w Sekretariacie w godz. 8–14 od poniedziałku do czwartku oraz w piątki w godz. 8-13 lub ze strony internetowej www.szpitalpinczow.pl.


Oferty należy składać pod rygorem odrzucenia, w formie pisemnej w języku polskim (z podpisanymi wszystkimi stronami dokumentów należących do oferty) zgodnie ze Szczegółowymi warunkami konkursu ofert do dnia 25.02.2020 r., do godziny 08:00. w siedzibie ZOZ w Pińczowie, ul. Armii Krajowej 22 – Sekretariat.

Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.


Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie ZOZ w Pińczowie (świetlica) w dniu 25.02.2020 r. o godz. 08:15.


Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert zostanie zamieszczone na stronie internetowej ZOZ w Pińczowie www.szpitalpinczow.pl i tablicy informacyjnej do dnia 27.02.2020 r.

Udzielający zamówienie zastrzega sobie prawo zmiany terminu rozstrzygnięcia konkursu ofert bez podania przyczyny, zastrzega sobie prawo unieważnienia przedmiotowego postępowania bez podania przyczyn.

Udzielający Zamówienia, w szczególnie uzasadnionych przypadkach zastrzega sobie prawo zmiany lub uzupełnienia treści warunków zamówienia. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany, informacja o tym zostanie niezwłocznie zamieszczona na stronie internetowej Udzielającego zamówienie (www.szpitalpinczow.pl).

Oferentowi wybranemu w wyniku postępowania konkursowego, ZOZ w Pińczowie wskazuje termin i miejsce podpisania umowy.

Oferentom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Udzielającego zamówienia przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone we właściwych przepisach ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.Dyrektor ZOZ w Pińczowie

Krzysztof Słonina


Załączone pliki:


(swko i zalaczniki konkurs swiadczenia zdrowootne zoz w pinczowie.zip - 52.421 KB) Data publikacji: 2020-02-13 12:23:22 Redaktor: Grzegorz Mitka

(zawiadomienie o wynnniku konkursu ortopedia.doc - 22.528 KB) Data publikacji: 2020-02-28 12:16:27 Redaktor: Grzegorz Mitka
Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 661
Wprowadził do systemu: Grzegorz Mitka, data: 2020-02-13 12:10:10
Opublikował: Grzegorz Mitka, data publikacji: 2020-02-13 12:24:55
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu