Wersja do druku

Zamawiający:

zespół opieki zdrowotnej w pińczowie

Adres:
ul. armii krajowej 22
28-400 pińczów

Kontakt:
tel. 413573031, fax. 413572491
E-mail:zoz5@o2.pl
Strona www: szpitalpinczow.pl

Numer ID: 1145

Data publikacji:
2020-06-22 10:13:16

Przedmiot: ZOZ/ZO/5/06/2020. Zapytanie ofertowe zakup i dostawy materiałów biurowych na potrzeby ZOZ w Pińczowie.

Treść przetargu:

Nr sprawy: ZOZ/ZO/5/06/2020 Pińczów, dnia 22.06.2020 r.

Zapytanie ofertowe

Zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie, ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów, NIP 662-15-18-570, REGON 000304289 zwraca się z uprzejmą prośbą o złożenie oferty cenowej na zakup i dostawy materiałów biurowych na potrzeby ZOZ w Pińczowie o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych określonego w art. 4 pkt. 8 (Dz.U.2019.1843 ze zm.).

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów biurowych na potrzeby ZOZ w Pińczowie. Asortyment i ilość zamawianych materiałów zawiera zał. nr 2 do zapytania ofertowego „Formularz asortymentowo-cenowy”.

Kod CPV: 30190000-7 - Różny sprzęt i artykuły biurowe
Dostawy realizowane będą sukcesywnie zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego w okresie maksymalnie do 4 dni roboczych (od poniedziałku do piątku) od złożenia zamówienia na numer faksu wskazany przez Wykonawcę, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą. Dostawy pilne realizowane będą w czasie krótszym po uzgodnieniu przez Strony. W przypadku dostaw pilnych dopuszcza się zmianę asortymentu, w takim wypadku wymagana jest akceptacja Zamawiającego.
Towar dostarczany będzie wraz z fakturą transportem własnym Wykonawcy lub
w inny sposób na jego koszt i ryzyko do siedziby Zamawiającego w dni robocze godz. od 9 do 12.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert z zaproponowanym asortymentem równoważnym pod warunkiem, że zaproponowany asortyment równoważny będzie miał takie same parametry techniczne.
2. Wymagany termin realizacji zamówienia: Zamówienie będzie wykonywane sukcesywnie przez okres 24 miesięcy.
3.
Należność za zakupiony asortyment płatna będzie przelewem na konto Wykonawcy w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury VAT, zgodnie z wyszczególnionymi cenami w załączniku nr 2 do zapytania ofertowego. Zaoferowana cena oferty musi uwzględniać wszystkie wyszczególnione powyżej warunki.
5. Oferta winna zawierać następujące dokumenty:
5.1. aktualny odpis z właściwego rejestru, albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, [wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert].

5.2.Wypełniony i podpisany formularz ofertowy (wzór w załączeniu - Załącznik nr 1).
5.3. Wypełniony i podpisany
zał. nr 2 do zapytania ofertowego „Formularz asortymentowo-cenowy”.
6. Oferta powinna być podpisana przez osoby umocowane do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy. Umocowanie do złożenia ofert winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono wprost z innych dokumentów załączonych do oferty.
Oferta musi być sporządzona w formie pisemnej w języku polskim i złożona w opieczętowanym opakowaniu, uniemożliwiającym zapoznanie się z jej treścią przed upływem terminu jej otwarcia.
7
. Oferta oraz wymagane załączniki winny być podpisane przez osoby uprawnione do składania oświadczeń, przy czym dokumenty stanowiące kopie winny zawierać adnotację „za zgodność z oryginałem”.
8. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca.
9.
Cenę oferty należy określić w oparciu o asortyment znajdujący się w Załączniku Nr 2 do zapytania ofertowego.
10. W cenie oferty należy uwzględnić wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia w tym transport całego asortymentu do siedziby Zamawiającego.
11. Ewentualne niedoszacowanie pominięcie lub brak rozpoznania zakresu przedmiotu zamówienia nie może stanowić podstawy do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy.
12. Jedynym kryterium wyboru oferty jest
cena – 100 pkt.
13. Najkorzystniejszą ofertą będzie ta, która zdobędzie największą ilość punktów. Obliczenia dokonywane będą do dwóch miejsc po przecinku.
Sposób
obliczenia punktów:
ilość
punktów dla każdej oferty zostanie wyliczona w/g poniższego wzoru:

C=Cn/Co x 100

C - ilość punktów oferty badanej z kryterium ceny brutto
C n - cena najniższa z pośród wszystkich ważnych ofert
C o - cena oferty badanej
14
. Oferty należy składać w sekretariacie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie, ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów do dnia 30.06.2020 r., do godz. 08:00, w kopertach z dopiskiem - „Oferta na zakup i dostawy materiałów biurowych dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie". Decyduje data i godzina złożenia oferty do sekretariatu. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.06.2020 r. o godzinie 08:15 na świetlicy Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie.
15.
Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą, która zdobyła największą liczbę punktów (jeśli oferta najkorzystniejsza nie przekroczy kwoty, jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia, chyba, że zasadnym będzie podniesienie kwoty szacunkowej do ceny oferty najkorzystniejszej). Jeśli Wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie się uchylał od podpisania umowy w miejscu i czasie wyznaczonym przez Zamawiającego - Zamawiający wybierze ofertę sklasyfikowaną jako następna według cen (jeśli cena oferty kolejnej nie będzie wyższa niż kwota, jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia). W przypadku, gdy zostaną złożone dwie oferty o równych, a zarazem najniższych cenach Wykonawcy, którzy złożyli te oferty zostaną poproszeni o złożenie ofert dodatkowych z ceną nie wyższą od zaoferowanej w ofercie podstawowej - do skutecznego rozstrzygnięcia postępowania. Z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa, której projekt stanowi załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.
16
. Kontakt z Zamawiającym: zaopatrzenie Lidia Herzyk - e-mail: zoz5@o2.pl, tel. 413573031 wew. 512; fax. 413572491.
17. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
18. klauzula informacyjna z art. 13 RODO stosowana przez zamawiającego w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów, tel.: 41 35 730 31;

 • inspektorem ochrony danych osobowych w Zespole Opieki Zdrowotnej w Pińczowie jest Pani Dorota Frączek tel.: 41 35 730 31*;

 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie zapytania ofertowego i wartości szacunkowej, do którego nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, ZOZ/ZO/5/06/2020, zakup i dostawy materiałów biurowych na potrzeby ZOZ w Pińczowie;

 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;

 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

 • obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

 • w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

 • posiada Pani/Pan:

 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;

 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 • nie przysługuje Pani/Panu:

 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

______________________

* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Załączniki:

-formularz ofertowy Załącznik nr 1.

-formularz asortymentowo-cenowy Załącznik nr 2.

-umowa wzór Załącznik nr 3.Dyrektor ZOZ w Pińczowie

Krzysztof Słonina


Załączone pliki:


(zapytanie ofertowe i zalaczniki materialy biurowe zoz pinczow szpital.zip - 31.285 KB) Data publikacji: 2020-06-22 10:15:18 Redaktor: Grzegorz Mitka

(ogloszenie o wyniku zapyt ofertowego mate biurowe pinczzow.doc - 14.848 KB) Data publikacji: 2020-06-30 10:21:42 Redaktor: Grzegorz Mitka
Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 498
Wprowadził do systemu: Grzegorz Mitka, data: 2020-06-22 10:13:16
Opublikował: Grzegorz Mitka, data publikacji: 2020-06-22 10:16:06
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu