Wersja do druku

Zamawiający:

zoz

Adres:
ul. armii krajowej 22
28-400 pińczów

Kontakt:
tel. 413573031, fax. 413572491
E-mail:zoz5@o2.pl
Strona www: szpitalpinczow.pl

Numer ID: 1223

Data publikacji:
2021-03-03 13:43:50

Przedmiot: ZOZ/ZP/1/03/2021. Zamówienie publiczne na DOSTAWA I WDROŻENIE INFRASTRUKTURY SIECIOWEJ. Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie.

Treść przetargu:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
DOSTAWA I WDROŻENIE INFRASTRUKTURY SIECIOWEJ
SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000304289
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Armii Krajowej 22
1.5.2.) Miejscowość: Pińczów
1.5.3.) Kod pocztowy: 28-400
1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL722 - Sandomiersko-jędrzejowski
1.5.7.) Numer telefonu: 413573031
1.5.8.) Numer faksu: 413572491
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zoz5@o2.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitalpinczow.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych -
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
DOSTAWA I WDROŻENIE INFRASTRUKTURY SIECIOWEJ
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8ac0ae78-7c16-11eb-86b1-a64936a8669f
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00012781/01
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2021-03-03 13:21
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00012781/01 z dnia 2021-03-03
2021-03-03 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Dostawy
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art.
94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak
2.15.) Nazwa projektu lub programu
„Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego” (nazwa skrócona
„InPlaMed WŚ”) realizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
www.szpitalpinczow.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie
komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej:
Informacja znajduje się w rozdziale IX SWZ.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi
elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie
są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informacja znajduje się w rozdziale II SWZ.
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZOZ/ZP/1/03/2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00012781/01 z dnia 2021-03-03
2021-03-03 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Dostawy
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie
przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę, instalację, konfiguracje i wdrożenie następujących
urządzeń i oprogramowania: Przełącznik LAN 3 szt,Przełącznik zarządzający 1 szt.Firewall 1
szt.
4.2.6.) Główny kod CPV: 32424000-1 - Infrastruktura sieciowa
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
32420000-3 - Urządzenia sieciowe
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Ilość osobogodzin instruktaży stanowiskowych
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:
Art. 109 ust. 1 pkt 4
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00012781/01 z dnia 2021-03-03
2021-03-03 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Dostawy
Informacja zawarta w SWZ rozdział VI ust. 1
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane:
Tak
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
informacja zawarta w § 14 dodatek nr 5 do SWZ
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety
związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2021-03-15 08:00
8.2.) Miejsce składania ofert: za pośrednictwem miniportalu
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-03-15 08:15
8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-04-13
SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE
Oferta powinna zostać sporządzona według wzoru Formularza oferty, stanowiącego Dodatek nr
1 do SWZ. Wraz z ofertą wykonawca składa Formularz cenowy wg wzoru stanowiącego
Dodatek nr 1A do SWZ. Wykonawca jest zobowiązany wskazać producenta, model, wersję
oferowanego przedmiotu zamówienia w odpowiednich pozycjach ww. formularzy. Wskazanie to
musi umożliwić jednoznaczną ocenę oferowanego przedmiotu zamówienia. Brak wskazania
przez wykonawcę wymaganych niniejszych informacji, dotyczących oferowanego przedmiotu
zamówienia będzie skutkować odrzuceniem oferty. Pozostałe dokumenty i oświadczenia
składane wraz z ofertą wskazane są w rozdziale VIII SWZ.
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00012781/01 z dnia 2021-03-03
2021

 Dyrektor ZOZ w Pińczowie

Krzysztof Słonina


Załączone pliki:


(SWZ i zalaczniki dostawa i wdrozenie infrastruktury sieciowej zoz pinczow.zip - 543.352 KB) Data publikacji: 2021-03-03 13:45:43 Redaktor: Grzegorz Mitka

(odpowiedzi na pytania inplamed zoz w pinczowie pinczow.docx - 48.05 KB) Data publikacji: 2021-03-12 07:12:27 Redaktor: Grzegorz Mitka

(Informacja z otwarcia ofert zoz w pinczzzowie inplamed.doc - 51.2 KB) Data publikacji: 2021-03-15 12:12:51 Redaktor: Grzegorz Mitka

(Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty_publikacja strona www.docx - 45.937 KB) Data publikacji: 2021-03-29 11:15:18 Redaktor: Grzegorz Mitka
Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 394
Wprowadził do systemu: Grzegorz Mitka, data: 2021-03-03 13:43:50
Opublikował: Grzegorz Mitka, data publikacji: 2021-03-03 13:46:41
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu