Wersja do druku

Zamawiający:

zespół opieki zdrowotnej w pińczowie

Adres:
ul. armii krajowej 22
28-400 pińczów

Kontakt:
tel. 413573031, fax. 413572491
E-mail:zoz5@o2.pl
Strona www: szpitalpinczow.pl

Numer ID: 1227

Data publikacji:
2021-04-27 10:34:12

Przedmiot: Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów
Na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U.2021.711 z późn. zm.) ogłasza konkurs ofert w sprawie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie wykonywania świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia pacjentów w ramach lecznictwa stacjonarnego n/w oddziałów szpitalnych Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie:
- Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Treść przetargu:

nr sprawy: ZOZ/KO/2/04/2021 Pińczów, dnia 27.04.2021 r.
Dyrektor

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów


Na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U.2021.711 z późn. zm.) ogłasza konkurs ofert w sprawie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie wykonywania świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia pacjentów w ramach lecznictwa stacjonarnego n/w oddziałów szpitalnych Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie:

- Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

1. Okres obowiązywania umowy - Umowa zostanie zawarta na okres 24 miesięcy.
2. Rozpoczęcie
przedmiotowych świadczeń zdrowotnych nie wcześniej jak od dnia 17.05.2020 r.
3. Bliższych
informacji udziela Dyrektor ds. Lecznictwa ZOZ w Pińczowie nr tel. (041) 3573039 wew. 501.
4. Oferty
należy składać w zamkniętych kopertach opatrzonych hasłem "Konkurs ofert" w sekretariacie ZOZ w Pińczowie ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów w terminie do dnia 10.05.2021 r.do godz. 10:00.
5. Otwarcie
ofert nastąpi w dniu 10.05.2021 r. o godz. 10:15 w Zespole Opieki Zdrowotnej w Pińczowie ul. Armii Krajowej 22 (świetlica).
6. Oferty
zostaną rozpatrzone w ciągu maksymalnie 14 dni od terminu określonego dla ich złożenia w siedzibie ZOZ w Pińczowie, ul Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów.
7. Termin
związania ofertą – 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.
8. Udzielający
Zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu jego modyfikacji oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyn.
9.
Oferent ma prawo składania protestów i odwołań dotyczących konkursu zgodnie z art. 153 i art. 154 ust. 1, 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.2020.1398 z późn. zmian.). Skargi i protesty dotyczące konkursu ofert należy składać w formie pisemnej w sekretariacie ZOZ w Pińczowie.
10. Oferta
powinna zawierać dokumenty określone w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.
11. Szczegółowe
Warunki Konkursu Ofert, wzór umowy, załączniki do SWKO dostępne są w sekretariacie ZOZ w Pińczowie ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów oraz na stronie internetowej www.szpitalpinczow.pl.
12.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

13. Zamówienie szacowane jest na kwotę powyżej 30 000 euro.

Dyrektor ZOZ w Pińczowie
Krzysztof Słonina


Załączone pliki:


(swko i zalaczniki konkurs anestezjologia zoz w pinczowie.zip - 67.814 KB) Data publikacji: 2021-04-27 10:39:18 Redaktor: Grzegorz Mitka
Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 187
Wprowadził do systemu: Grzegorz Mitka, data: 2021-04-27 10:34:12
Opublikował: Grzegorz Mitka, data publikacji: 2021-04-27 10:40:03
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu