Wersja do druku

Zamawiający:

zespół opieki zdrowotnej w pińczowie

Adres:
ul. armii krajowej 22
28-400 pińczów

Kontakt:
tel. 413573031, fax. 413572491
E-mail:zoz5@o2.pl
Strona www: szpitalpinczow.pl

Numer ID: 1239

Data publikacji:
2021-09-23 08:02:06

Przedmiot: Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie zwraca się z uprzejmą prośbą o złożenie oferty cenowej na wykonanie usługi czyszczenia, dezynfekcji i badań mikrobiologicznych wentylacji mechanicznej w szpitalu. Nr sprawy: ZOZ/ZO/6/09/2021.

Treść przetargu:

Nr sprawy: ZOZ/ZO/6/09/2021 Pińczów, dnia 23.09.2021 r.

Zapytanie ofertoweZamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie, ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów, NIP 662-15-18-570, REGON 000304289 zwraca się z uprzejmą prośbą o złożenie oferty cenowej na wykonanie usługi czyszczenia, dezynfekcji i badań mikrobiologicznych wentylacji mechanicznej w szpitalu o wartości szacunkowej poniżej 130 000 zł netto tj. kwoty od jakiej stosuje się Ustawę z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych.

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi czyszczenia, dezynfekcji i badań mikrobiologicznych wentylacji mechanicznej w szpitalu.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Kod CPV 50730000-1.

Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:

W zakres usługi wchodzi:

przygotowanie frontu robót (zabezpieczenie pomieszczeń, urządzeń oraz wyposażenia znajdującego się w obrębie prowadzonych przez Wykonawcę prac),

demontaż zużytych wkładów filtrów zamontowanych w komorach kurzowych, w centralach, w wentylowanych i klimatyzowanych pomieszczeniach, i ich utylizacja,

czyszczenie przewodów (kanałów) wentylacyjnych i klimatyzacyjnych przy użyciu technik mechanicznego usuwania zanieczyszczeń w połączeniu z odciągiem zanieczyszczonego powietrza; w celu usunięcia pyłu z kanału należy użyć odpowiedni do tego celu zestaw odciągowy z zestawem filtracyjnym do odciągania zanieczyszczeń,

czyszczenie pozostałych elementów układów - czerpnie, komory kurzowe, centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne, kratki nawiewne, kratki wywiewne, anemostaty, kierownice
i inne elementy regulacyjne,

uporządkowanie pomieszczeń, w których przeprowadzano czyszczenie, po każdym dniu pracy,

montaż nowych filtrów wstępnych i absolutnych (zużyte filtry Wykonawca zabiera do utylizacji),

dezynfekcja instalacji przy użyciu środków rekomendowanych przez Państwowy Zakład Higieny,

wykonanie badań mikrobiologicznych po przeprowadzonym procesie dezynfekcji,

dostarczenie dokumentacji powykonawczej zawierającej:

  • zapis na płycie CD widoku kanałów (nagrany materiał przed czyszczeniem instalacji i po czyszczeniu i dezynfekcji),

  • prawidłowy wynik badania mikrobiologicznego wykonany po czyszczeniu i dezynfekcji - laboratorium posiadające certyfikat spełniający wymogi odpowiednich norm.

  • atesty oraz karty charakterystyki użytych środków chemicznych (w tym dezynfekcyjnych).

Zamawiający zaleca, aby Wykonawca przed przygotowaniem i sporządzeniem oferty, we własnym zakresie, dla właściwego określenia koniecznych do wykonania prac i kalkulacji ceny dokona wizji lokalnej w miejscu realizacji usług. Będzie to niezbędne do weryfikacji dokumentów opisujących przedmiot zamówienia ze stanem faktycznym oraz do uzyskania informacji, które mogą być przydatne do określenia pełnego zakresu prac, dokonania wyceny robót i przygotowania ceny oferty. O chęci przeprowadzenia wizji lokalnej Wykonawca powiadomi Zamawiającego pisemnie bądź za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej. Zamawiający, w ciągu 3 dni od daty otrzymania powiadomienia wyznaczy termin, nie później jednak niż 3 dni robocze przed terminem składania ofert. Koszt dokonania wizji lokalnej poniesie Wykonawca.

Centrale w wykonaniu higienicznym typ KWH 04 B3/Z ( AW-KLIMA Wrocław z 2000 r. )

6KN - sala intensywnej terapii na oddziale chirurgicznym – długość kanału nawiewu około 20 mb. Centrala w pawilonie „B”.

7 KN – OAiIT w pawilonie „C” – centrala umieszczona w piwnicy o długości kanału nawiewu około 10 mb.

14 KN – pracownia rentgenowska – centrala na niskim parterze – długość kanału nawiewu około 7 mb. Centrala w pawilonie „A”.

3 KN – pomieszczenia sterylizacji – długość kanału nawiewu około 12 mb.

5KN i 9KN - izba przyjęć gabinet zabiegowy aseptyczny, łazienki, gab. lekarskie – dł., por. chirurgiczna - około 50 mb. Centrale w pawilonie „B”.

Centrale w wykonaniu higienicznym typ AF ( FRAPOL z 2021 r. )

1 N i 2 N - dwie sale bloku operacyjnego w pawilonie „B” – centrale umieszczone są nad sufitem, dwa kanały nawiewu około 8 mb każdy.

4 N – korytaż bloku operacyjnego – centrala umieszczona jest nad sufitem, kanał nawiewu około 8 mb

5 KN - sala intensywnej terapii na oddziale wewnętrznym – długość kanału nawiewu około 20 mb. Centrala w pawilonie „B”.

Kanały posiadają otwory rewizyjne.

Filtry wstępne, wtórne i absolutne z certyfikatami dostarczy Wykonawca.

2. Termin wykonania do 29 października 2021roku.

3. Miejsce realizacji zamówienia: Siedziba Zamawiającego: Zespół Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Pińczowie, ul. Armii Krajowej 22.

4. Zaoferowana cena oferty musi uwzględniać wszystkie wyszczególnione powyżej warunki. Płatność za dostarczony asortyment nastąpi w ciągu 30 dni od dnia wystawienia prawidłowej faktury przez Wykonawcę.

5. Oferta winna zawierać następujące dokumenty:

5.1. Aktualny odpis z właściwego rejestru, albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, [wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert].

5.2.Wypełniony i podpisany formularz ofertowy (Załącznik nr 1).

6. Oferta powinna być podpisana przez osoby umocowane do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy. Umocowanie do złożenia ofert winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono wprost z innych dokumentów załączonych do oferty.

7. Oferta musi być sporządzona w formie pisemnej i złożona w opieczętowanym opakowaniu, uniemożliwiającym zapoznanie się z jej treścią przed upływem terminu jej otwarcia.

8. Oferta oraz wymagane załączniki winny być podpisane przez osoby uprawnione
do składania oświadczeń, przy czym dokumenty stanowiące kopie winny zawierać adnotację „za zgodność z oryginałem”.

9. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca.

10. W cenie oferty należy uwzględnić wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

11. Ewentualne niedoszacowanie pominięcie lub brak rozpoznania zakresu przedmiotu zamówienia nie może stanowić podstawy do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy.

12. Jedynym kryterium wyboru oferty jest cena – 100 pkt.

13. Najkorzystniejszą ofertą będzie ta, która zdobędzie największą ilość punktów. Obliczenia dokonywane będą do dwóch miejsc po przecinku.
Sposób
obliczenia punktów:
ilość
punktów dla każdej oferty zostanie wyliczona w/g poniższego wzoru:

C=Cn/Co x 100

C - ilość punktów oferty badanej z kryterium ceny brutto
C n - cena najniższa z pośród wszystkich ważnych ofert
C o - cena oferty badanej

14. Oferty należy składać w sekretariacie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie, ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów do dnia 06.10.2021 r., do godz. 08:00, w kopertach z dopiskiem - „Oferta na świadczenie usługi serwisu, drukarek oraz tonerów". Decyduje data i godzina wpływu do sekretariatu Zamawiającego. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06.10.2021 r. o godzinie 08:15 w świetlicy Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie.

15. Zamawiający wybierze ofertę z największą ilością punktów, (jeśli oferta z najniższą ceną nie przekroczy kwoty, jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia). Jeśli Wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie się uchylał od podpisania umowy w miejscu i czasie wyznaczonym przez Zamawiającego - Zamawiający wybierze ofertę sklasyfikowaną jako następna według punktacji (jeśli cena oferty kolejnej nie będzie wyższa niż kwota, jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia). W przypadku, gdy zostaną złożone dwie oferty o równych, a zarazem najniższych cenach Wykonawcy, którzy złożyli te oferty zostaną poproszeni o złożenie ofert dodatkowych z ceną nie wyższą od zaoferowanej w ofercie podstawowej - do skutecznego rozstrzygnięcia postępowania. Z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa, której projekt stanowi załącznik do niniejszego zapytania.

16. W przypadku przekroczenia przez ofertę najkorzystniejszą ceny szacunkowej ustalonej przez Zamawiającego na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie możliwość podwyższenia ceny szacowanej do ceny najkorzystniejszej oferty.

17. Osoby upoważnione do kontaktu z Wykonawcami: Pan Tomasz Szarawara e-mail: zoz5@o2.pl, tel. 413573031 wew. 204, fax 413572491.

18. klauzula informacyjna z art. 13 RODO stosowana przez zamawiającego w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów, tel.: 41 35 730 31;

inspektorem ochrony danych osobowych w Zespole Opieki Zdrowotnej w Pińczowie jest Pani Dorota Frączek tel.: 41 35 730 31*;

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie zapytania ofertowego i wartości szacunkowej, do którego nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, ZOZ/ZO/5/09/2021, świadczenie usługi serwisu, drukarek oraz tonerów;

odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

posiada Pani/Pan:

 1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

 2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

 3. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;

 4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

nie przysługuje Pani/Panu:

 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

______________________

* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.Załączniki do zapytania ofertowego:

 • Formularz oferty – załącznik nr 1

 • Wzór umowy – załącznik nr 2Dyrektor ZOZ w Pińczowie

Krzysztof Słonina


Załączone pliki:


(zapytanie ofertowe czyszczenie klimatyzacji.zip - 41.607 KB) Data publikacji: 2021-09-23 09:06:21 Redaktor: Grzegorz Mitka

(zapytttt i oddpow czysczenie klimatyzacji zoz pinczow.doc - 32.256 KB) Data publikacji: 2021-10-01 09:13:08 Redaktor: Grzegorz Mitka

(zapytttt i oddpow2 czysczenie klimatyzacji zoz pinczow.doc - 28.16 KB) Data publikacji: 2021-10-04 08:45:48 Redaktor: Grzegorz Mitka

(zawiadomienie o wyniku posttepowania czyszcenie klimatyzacji.doc - 20.48 KB) Data publikacji: 2021-10-06 08:48:22 Redaktor: Grzegorz Mitka
Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 313
Wprowadził do systemu: Grzegorz Mitka, data: 2021-09-23 08:02:06
Opublikował: Grzegorz Mitka, data publikacji: 2021-09-23 09:08:56
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu