Wersja do druku

Zamawiający:

zespół opieki zdrowotnej w pińczowie

Adres:
ul. armii krajowej 22
28-400 pińczów

Kontakt:
tel. 413573031, fax. 413572491
E-mail:zoz5@o2.pl
Strona www: szpitalpinczow.pl

Numer ID: 1271

Data publikacji:
2022-04-28 09:02:11

Przedmiot: ZOZ/ZP/2/04/2022. Ogłoszenie o zamówieniu usługa wywozu odpadów komunalnych. Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie.

Treść przetargu:
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
usługa wywozu odpadów komunalnych
SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000304289
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Armii Krajowej 22
1.5.2.) Miejscowość: Pińczów
1.5.3.) Kod pocztowy: 28-400
1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL722 - Sandomiersko-jędrzejowski
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zoz5@o2.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitalpinczow.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład
opieki zdrowotnej
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
usługa wywozu odpadów komunalnych
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-fda76f57-c6bd-11ec-b879-9a86e5ac3946
2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00138293/01
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2022-04-28 08:59
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00013421/01/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
1.3.1 Usługa wywozu odpadów komunalnych
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy:Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
www.szpitalpinczow.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń
oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z
wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Informacja zanjduje się w rozdziale IX
SWZ
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych
budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informacja znajduje się w rozdziale II SWZ
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZOZ/ZP/2/04/2022
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiot zamówienia jest wywóz przez Wykonawcę z siedziby Zamawiającego niesegregowanych odpadów
komunalnych. Wywóz odpadów komunalnych winien odbywać się sukcesywnie przez okres 12 miesięcy.
Odpady niesegregowane o kodzie 20 03 01 – w ciągu tygodnia wytwarza się średnio 10,5 m3 po sprasowaniu odpadów
komunalnych, miesięcznie 42 m3, rocznie 504 m3.
Odpady papier i tektura o kodzie 20 01 01 – w ciągu tygodnia wytwarza się średnio 4,5 m3, miesięcznie 18 m3, rocznie 216
m3.
4.2.6.) Główny kod CPV: 90511000-2 - Usługi wywozu odpadów
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty
budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: termin płatności
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek
kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:
Art. 109 ust. 1 pkt 4
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
informacja zawarta w SWZ rozdział VI ust. 1
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy:Tak
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na
sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
informacja zawarta w Załączniku nr 3 do SWZ § 2 ust. 3
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją
zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2022-05-06 08:00
8.2.) Miejsce składania ofert: za pośrednictwem miniportalu
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-05-06 08:15
8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-06-04
SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE
oferta powinna zostać sporządzona według formularza oferty, stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ

Dyrektor ZOZ w Pińczowie

Krzysztof Słonina


Załączone pliki:


(swz i zalaczniki odpady komunalne zoz w pinczowiee.zip - 75.828 KB) Data publikacji: 2022-04-28 09:05:37 Redaktor: Grzegorz Mitka

(Informacja z otwarcia ofert zoz w pinczowie odddpady komunalne wywiezienie.doc - 20.992 KB) Data publikacji: 2022-05-06 08:45:44 Redaktor: Grzegorz Mitka

(Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty_publikacja strona www odpadyy komunalne.docx - 16.334 KB) Data publikacji: 2022-05-12 07:25:06 Redaktor: Grzegorz Mitka
Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 237
Wprowadził do systemu: Grzegorz Mitka, data: 2022-04-28 09:02:11
Opublikował: Grzegorz Mitka, data publikacji: 2022-04-28 09:08:30
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu