Wersja do druku

Zamawiający:

zespół opieki zdrowotnej w pińczowie

Adres:
ul. armii krajowej 22
28-400 pińczów

Kontakt:
tel. 413573031, fax. 413572491
E-mail:zoz5@o2.pl
Strona www: szpitalpinczow.pl

Numer ID: 1273

Data publikacji:
2022-05-13 07:53:07

Przedmiot: ZOZ/KO/1/05/2022. Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U.2022.633 t.j.) ogłasza konkurs ofert w sprawie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie wykonywania świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia pacjentów w ramach lecznictwa stacjonarnego n/w oddziałów/poradni/pracowni/ZOL Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie.

Treść przetargu:

nr sprawy: ZOZ/KO/1/05/2022 Pińczów, dnia 13.05.2022 r.
Dyrektor

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów


Na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U.2022.633 t.j.) ogłasza konkurs ofert w sprawie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie wykonywania świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia pacjentów w ramach lecznictwa stacjonarnego n/w oddziałów/poradni/pracowni/ZOL Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie:

 • - Oddział Chirurgiczny Ogólny

 • - Oddział Chorób Wewnętrznych

 • - Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

 • - Poradnia Diabetologiczna

 • - Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

 • - Poradnia Medycyny Pracy

 • - Poradnia Urologiczna

 • - Poradnia Reumatologiczna

 • - konsultacje laryngologiczne w oddziałach szpitalnych, Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym, Poradni Medycyny Pracy

 • - konsultacje neurologiczne w oddziałach szpitalnych, Poradni Medycyny Pracy

 • - konsultacje okulistyczne w oddziałach szpitalnych, Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym, Poradni Medycyny Pracy

 • - konsultacje dermatologiczne w oddziałach szpitalnych, Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym

 • - konsultacje ginekologiczne pacjentów w oddziałach szpitalnych, Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym

 • - wykonywanie konsultacji w zakresie fizjoterapii domowej

 • - konsultacje psychiatryczne pacjentów w oddziałach szpitalnych, Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym

 • - wykonywanie badań z zakresu diagnostyki obrazowej w Pracowni RTG i USG

1. Okres obowiązywania umowy - Umowa zostanie zawarta nie wcześniej jak od dnia 01.07.2022 r. do dnia 30.06.2024 r.
2. Rozpoczęcie
przedmiotowych świadczeń zdrowotnych nie wcześniej jak od dnia 01.07.2022 r.
3. Bliższych
informacji udziela Sekcja Kadr ZOZ w Pińczowie nr tel. (041) 3573039 wew. 501 i 526.
4. Oferty
należy składać w zamkniętych kopertach opatrzonych hasłem "Konkurs ofert" w sekretariacie ZOZ w Pińczowie ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów w terminie do dnia 30.05.2022 r.do godz. 10:00.
5. Otwarcie
ofert nastąpi w dniu 30.05.2022 r. o godz. 10:15 w Zespole Opieki Zdrowotnej w Pińczowie ul. Armii Krajowej 22 (świetlica).
6. Oferty
zostaną rozpatrzone w ciągu maksymalnie 14 dni od terminu określonego dla ich złożenia w siedzibie ZOZ w Pińczowie, ul Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów.
7. Termin
związania ofertą – 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.
8. Udzielający
Zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu jego modyfikacji oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyn.
9.
Oferent ma prawo składania protestów i odwołań dotyczących konkursu zgodnie z art. 153 i art. 154 ust. 1, 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Skargi i protesty dotyczące konkursu ofert należy składać w formie pisemnej w sekretariacie ZOZ w Pińczowie.
10. Oferta
powinna zawierać dokumenty określone w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.
11. Szczegółowe
Warunki Konkursu Ofert, wzór umowy, załączniki do SWKO dostępne są w sekretariacie ZOZ w Pińczowie ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów oraz na stronie internetowej www.szpitalpinczow.pl.
12.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych tj. ofert na wybrane przez Oferenta oddziały/pracownie/poradnie/ZOL.

13. Zamówienie szacowane jest na kwotę powyżej 30 000 euro.

Dyrektor ZOZ w Pińczowie
Krzysztof Słonina


Załączone pliki:


(swko i zalaczniki konkurs ofert na oddzialy poradnie pracownie zol konsultacje.zip - 132.258 KB) Data publikacji: 2022-05-13 07:55:57 Redaktor: Grzegorz Mitka
Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 146
Wprowadził do systemu: Grzegorz Mitka, data: 2022-05-13 07:53:07
Opublikował: Grzegorz Mitka, data publikacji: 2022-05-13 07:57:23
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu