Wersja do druku

Zamawiający:

zespół opieki zdrowotnej w pińczowie

Adres:
ul. armii krajowej 22
28-400 pińczów

Kontakt:
tel. 413573031, fax. 413572491
E-mail:zoz5@o2.pl
Strona www: szpitalpinczow.pl

Numer ID: 1278

Data publikacji:
2022-06-08 09:25:31

Przedmiot: ZOZ/ZO/9/06/2022. ZAPYTANIE OFERTOWE przebudowa poziomu kanalizacji sanitarnej żeliwnej na PVC. ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W PIŃCZOWIE.

Treść przetargu:

Nr sprawy: ZOZ/ZO/9/06/2022

ZAPYTANIE OFERTOWE

 1. ZAMAWIAJĄCY:

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W PIŃCZOWIE

Adres siedziby: 28-400 Pińczów, ul. Armii Krajowej 22; woj. świętokrzyskie.

Nr telefonu/ fax: (0 41) 35 730-31/ (0 41) 35 724-91)

e-mail: zoz5@o2.pl

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15.00.

 1. Przedmiot ZaMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa poziomu kanalizacji sanitarnej żeliwnej na PVC.

Wspólny Słownik Zamówień – CPV - 45232410-9

Zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie, ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów, NIP 662-15-18-570, REGON 000304289 zwraca się z uprzejmą prośbą o złożenie oferty cenowej na przebudowę poziomu kanalizacji sanitarnej żeliwnej na PVC o wartości szacunkowej poniżej 130 000 zł netto tj. kwoty od jakiej stosuje się Ustawę z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych.

 1. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

Termin realizacji umowy – maksymalnie w terminie do 29.07.2022 r.

 1. Wymagania:

 1. Wymaga się przeprowadzić wizję lokalną w miejscu robót z uwagi na ustalenie wszelkich szczegółów przebudowy kanalizacji.

 2. Wykonawcy zainteresowani realizacją zamówienia winni:

 1. wypełnić formularz ofertowy, wg załącznika nr 1 do zapytania ofertowego.

 2. załączyć aktualny odpis z właściwego rejestru, albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, [wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert].

 3. załączyć dokumenty potwierdzające uprawnienie osób podpisujących ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów rejestrowych.

Do porozumiewania się z wykonawcami Zamawiający upoważnia Pana Tomasz Szarawara pracownika ZOZ-u Pińczów – tel. 413573031 wew 511.

 1. TERMIN, SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY:

 1. Zamawiający oczekuje złożenia oferty w terminie do dnia 17 czerwca 2022 roku do godziny 8:00, na adres Zamawiającego do sekretariatu z dopiskiem:

przebudowa poziomu kanalizacji sanitarnej żeliwnej na PVC”.

Decyduje data i godzina wpływu do sekretariatu Zamawiającego.

 1. Oferta musi być sporządzona w formie pisemnej i złożona w opieczętowanym opakowaniu, uniemożliwiającym zapoznanie się z jej treścią przed upływem terminu jej otwarcia.

 2. Oferta oraz wymagane załączniki winny być podpisane przez osoby uprawnione
  do składania oświadczeń, przy czym dokumenty stanowiące kopie winny zawierać adnotację „za zgodność z oryginałem”.

 3. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca.

 4. Otwarcie ofert dnia 17 czerwca 2022 roku o godzinie 8:15 w siedzibie Zamawiającego na świetlicy.

 1. USTALENIA PROCEDURALNE:

 1. Cenę oferty należy określić w oparciu o przeprowadzoną wizję lokalną i przedmiar robót.

 2. W cenie oferty należy uwzględnić wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

 3. Ewentualne niedoszacowanie pominięcie lub brak rozpoznania zakresu przedmiotu zamówienia nie może stanowić podstawy do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy.

 4. Jedynym kryterium wyboru oferty jest cena – 100 pkt.

 5. Najkorzystniejszą ofertą będzie ta, która zdobędzie największą ilość punktów. Obliczenia dokonywane będą do dwóch miejsc po przecinku.
  Sposób
  obliczenia punktów:
  ilość
  punktów dla każdej oferty zostanie wyliczona w/g poniższego wzoru:

C=Cn/Co x 100

C - ilość punktów oferty badanej z kryterium ceny brutto
C n - cena najniższa z pośród wszystkich ważnych ofert
C o - cena oferty badanej

 1. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawcę wyjaśnień.

 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 3. Zamawiający wybierze ofertę, która zdobędzie największą ilość punktów, (jeśli oferta ta nie przekroczy kwoty, jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia). Jeśli Wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie się uchylał od podpisania umowy w miejscu i czasie wyznaczonym przez Zamawiającego - Zamawiający wybierze ofertę sklasyfikowaną jako następna według punktacji (jeśli cena oferty kolejnej nie będzie wyższa niż kwota, jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia). W przypadku, gdy zostaną złożone dwie oferty o równych, a zarazem najniższych cenach Wykonawcy, którzy złożyli te oferty zostaną poproszeni o złożenie ofert dodatkowych z ceną nie wyższą od zaoferowanej w ofercie podstawowej - do skutecznego rozstrzygnięcia postępowania. Z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa, której projekt stanowi załącznik do niniejszego zapytania.

 4. W przypadku przekroczenia przez ofertę najkorzystniejszą ceny szacunkowej ustalonej przez Zamawiającego na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie możliwość podwyższenia ceny szacowanej do ceny najkorzystniejszej oferty.

 5. klauzula informacyjna z art. 13 RODO stosowana przez zamawiającego w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów, tel.: 41 35 730 31;

inspektorem ochrony danych osobowych w Zespole Opieki Zdrowotnej w Pińczowie jest Pani Dorota Frączek tel.: 41 35 730 31*;

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie zapytania ofertowego i wartości szacunkowej, do którego nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, ZOZ/ZO/9/06/2022;

odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

posiada Pani/Pan:

na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;

prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

nie przysługuje Pani/Panu:

w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

______________________

* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

VII. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW:

    1. załącznik nr 1 - Formularz oferty

    2. załącznik nr 2 - Wzór umowy

    3. załącznik nr 3 – Przedmiar robót

Dyrektor ZOZ w Pińczowie

Krzysztof Słonina

Pińczów, dnia 08.06.2022 r.


Załączone pliki:


(zapytanie ofertowe wymiana kanalizacji.zip - 368.498 KB) Data publikacji: 2022-06-08 09:28:02 Redaktor: Grzegorz Mitka

(zapytttt i oddpoow kanalizacja zoz w pinczowie.doc - 29.696 KB) Data publikacji: 2022-06-13 10:18:02 Redaktor: Grzegorz Mitka

(ogloszenie o wyniku zapyt ofert na wymiane kanalizacji.doc - 16.384 KB) Data publikacji: 2022-06-17 09:34:43 Redaktor: Grzegorz Mitka
Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 132
Wprowadził do systemu: Grzegorz Mitka, data: 2022-06-08 09:25:31
Opublikował: Grzegorz Mitka, data publikacji: 2022-06-08 09:29:56
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu