Wersja do druku

Zamawiający:

zespół opieki zdrowotnej w pińczowie

Adres:
ul. armii krajowej 22
28-400 pińczów

Kontakt:
tel. 413573031, fax. 413572491
E-mail:zoz5@o2.pl
Strona www: szpitalpinczow.pl

Numer ID: 1315

Data publikacji:
2022-11-08 07:30:48

Przedmiot: ZOZ/ZP/15/11/2022. „KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W PIŃCZOWIE”. Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie.

Treść przetargu:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
„KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W PIŃCZOWIE”
SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzi podmiot, któremu powierzono przeprowadzenie postępowania
1.2.) Nazwa zamawiającego: Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000304289
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Armii Krajowej 22
1.5.2.) Miejscowość: Pińczów
1.5.3.) Kod pocztowy: 28-400
1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL722 - Sandomiersko-jędrzejowski
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zoz5@o2.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitalpinczow.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład
opieki zdrowotnej
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie
1.11.) Dane podmiotu, któremu zamawiający powierzył przeprowadzenie postępowania.
Podmiot 1
1.11.1.) Nazwa podmiotu prowadzącego postępowanie: Nadwiślańska Kancelaria Brokerska ZENIT Sp. z o.o.
1.11.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6551971122
Adres podmiotu prowadzącego postępowanie:
1.11.3.) Ulica: tadeusza kościuszki
1.11.4.) Miejscowość: busko-zdrój
1.11.5.) Kod pocztowy: 28-100
1.11.6.) Województwo: świętokrzyskie
1.11.7.) Kraj: Polska
1.11.8.) Lokalizacja NUTS 3: PL721 - Kielecki
1.11.11.) Adres poczty elektronicznej: kontakt@nkbzenit.pl
1.11.12.) Adres strony internetowej: http://nkbzenit.pl/index.php
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
„KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W PIŃCZOWIE”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e7bc8e9d-5f2b-11ed-8832-4e4740e186ac
2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00425902/01
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-08 07:26
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00013421/01/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
1.3.3 ZAKUP USŁUG UBEZPIECZENIA MIENIA ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ DLA ZESPOŁU OPIEKI
ZDROWOTNEJ W PIŃCZOWIE NA OKRES OD 2022-12-10 DO 2025-12-09
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
www.szpitalpinczow.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń
oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z
wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: informacja w rozdziale XIII SWZ
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych
budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): informacja w rozdziale XXXIII SWZ
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZOZ/ZP/15/11/2022
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia są usługi kompleksowego ubezpieczenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie , zgodnie z
wymaganym zakresem ochrony, posiadanym majątkiem i bieżącymi potrzebami Zamawiającego wynikającymi z
prowadzonej działalności określonymi w arkuszu rodzajowo-cenowym, zgodnie z załącznikami nr 2, nr 3 do SIWZ. W skład

 zamówienia zalicza się poniższe rodzaje ubezpieczeń :
1. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność Leczniczą zgodnie z
Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r, Dz.U.2019 poz. 866 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o
działalności leczniczej (Dz.U. z 2018 r poz.2190 i 2219 oraz 2019 r poz. 492 i 730.
2. Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności poza medycznej w tym również z
tytułu posiadanego mienia z włączeniem nadwyżkowej sumy gwarancyjnej OC w działalności medycznej.
3. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk (All Risk)
4. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego (All Risk)
4.2.6.) Główny kod CPV: 66510000-8 - Usługi ubezpieczeniowe
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-12-10 do 2025-12-09
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty
budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Warunki udzielenia ochrony ubezpieczeniowej – klauzule fakultatywne stanowiące załącznik nr 8 do SIWZ
za cały wnioskowany okres ochrony
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek
kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:
Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit a
Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit b
Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit c
Art. 109 ust. 1 pkt 3
Art. 109 ust. 1 pkt 4
Art. 109 ust. 1 pkt 5
Art. 109 ust. 1 pkt 6
Art. 109 ust. 1 pkt 7
Art. 109 ust. 1 pkt 8
Art. 109 ust. 1 pkt 9
Art. 109 ust. 1 pkt 10
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
informacja w rozdziale VIII SWZ
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na
sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
informacja w rozdziale XII SWZ
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją
zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2022-11-16 10:00
8.2.) Miejsce składania ofert: za pośrednictwem miniportalu
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-11-16 10:30
8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

 

 

Dyrektor ZOZ w Pinczowie

Krzysztof Słonina


Załączone pliki:


(swz i zalaczniki ubezzpieczenie zoz w pinczowie.zip - 44.116 KB) Data publikacji: 2022-11-08 07:33:06 Redaktor: Grzegorz Mitka

(ogloszenie o zmianie ogloszenia ubezpieczenie szpitala zoz w piinczowie.pdf - 35.109 KB) Data publikacji: 2022-11-15 09:39:10 Redaktor: Grzegorz Mitka

(odpowiedzi na zapytania ubezpieczenie szpitala zoz w pinczowiie.docx - 34.648 KB) Data publikacji: 2022-11-15 09:39:26 Redaktor: Grzegorz Mitka

(info o kwocie jaka zamawiajacy zamierza przeznaczyc na zamowienie ubezpiecczenie zoz w pinczowie.doc - 18.432 KB) Data publikacji: 2022-11-18 10:12:10 Redaktor: Grzegorz Mitka

(Informacja z otwarcia ofert ubezpieczenie sszpitala zoz w pinczowie.docx - 10.942 KB) Data publikacji: 2022-11-18 10:45:31 Redaktor: Grzegorz Mitka

(Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty ubezpieczenie szpitala zoz pinczow.docx - 17.553 KB) Data publikacji: 2022-11-23 08:01:41 Redaktor: Grzegorz Mitka

(sprawozdanie z wyboru najkorzystniejszej oferty ubezpieczenie szpitala zoz pinczow.docx - 13.377 KB) Data publikacji: 2022-11-23 08:02:00 Redaktor: Grzegorz Mitka
Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 99
Wprowadził do systemu: Grzegorz Mitka, data: 2022-11-08 07:30:48
Opublikował: Grzegorz Mitka, data publikacji: 2022-11-08 07:34:06
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu