ZASTĘPCA DYREKTORA ds. LECZNICTWA

2008-04-03 11:24:07 Ogłoszenia o naborze

ZARZĄD POWIATU PIŃCZOWSKIEGO ogłasza konkurs na stanowisko zastępcy dyrektora ds. lecznictwa w Zespole Opieki Zdrowotnej w Pińczowie

Kandydaci powinni posiadać kwalifikacje zgodnie z  § 2 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2000 roku w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać osoby na stanowiskach kierowniczych w zakładach opieki zdrowotnej określonego rodzaju /Dz. U. z 2000 r. Nr 44, poz. 520/.

 

Oferty powinny zawierać:

1.     podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem

2.     dokumenty stwierdzające  posiadane kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania stanowiska objętego konkursem

3.     opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej

4.     opinie z przebiegu ostatnich 3 lat pracy zawodowej / lub świadectwa pracy w przypadku gdy stosunek pracy został rozwiązany/

5.     oświadczenie o niekaralności, w tym za przewinienia zawodowe

6.    zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia potwierdzające brak przeciwwskazań do zajmowania kierowniczego stanowiska

7. inne dokumenty potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata

 

Oferty należy  składać w terminie 30 dni od daty opublikowania ogłoszenia na adres: Starostwo Powiatowe w Pińczowie, ul. Zacisze  5, 28-400 Pińczów w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Konkurs na stanowisko z-cy dyrektora ds. lecznictwa w Zespole Opieki Zdrowotnej w Pińczowie”. Na kopercie kandydat umieszcza również swoje imię, nazwisko oraz adres.

O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

 

Niniejsze ogłoszenie ukazało się w „gazecie Wyborczej” 22 marca /sobota/ br

Termin składania ofert upływa 23 kwietnia 2008 roku  do godz. 15.30.

 

 

Starosta  Pińczowski

Andrzej  Kozera.

 

Zobacz również: