Obwieszczenie Starosty Pińczowskiego z dnia 02 kwietnia 2004 roku

2004-04-07 09:51:06 Zawiadomienia

Na podstawie art.32 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz.627) podaje się do publicznej wiadomości

że wniosek Pani Wiesławy Moskwy zam.w Kielcach przy ul.Przemysłowej nr 22, dotyczący wydania pozwolenia na budowę stacji paliw płynnych i gazowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach położonych w Hajdaszku, oznaczonych w ewidencji gruntów nr 25, 50/3, 289, 358/1 został umieszczony w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie. Wniosek Inwestora oraz raport oddziaływania projektowanego przedsięwzięcia na środowisko zostaną udostępnione do publicznego wglądu w terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pińczowie, Wydziale Architektury i Budownictwa, ulica Zacisze nr 5 w godzinach od 9°° do 15°°. Stosownie do art.31 ustawy Prawo ochrony środowiska każdy ma prawo składania uwag i wniosków w toczącym się postępowaniu prowadzonym z udziałem społeczeństwa.

Zobacz również: