25.11.2014

2014-11-25 12:39:19 Informacje o środowisku

w publicznym dostępie umieszczono

z a w i a d a m i a się, że dnia 21.11.2014r. na wniosek Wójta Gminy Kije, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na: 1. odprowadzenie oczyszczonych ścieków komunalnych z oczyszczalni komunalnej w Umianowicach do rzeki Branki w km 3+170 w ilości: Qśr.d = 480 m3 /d Qmax.h = 20,0 m3/d Qmax.r = 175200 m3/r i stężeniach zanieczyszczeń w odprowadzanych ściekach: SBZT5 = 25,0mg/l SCHZT=125,0mg/l Szawiesina ogólna= 35,0mg/l

Zobacz również: