03.12.2014

2014-12-03 14:05:38 Informacje o środowisku

W publicznym dostępie umieszczono

Z a w i a d o m i e n i e o w s z c z ę c i u p o s t ę p o w a n i a Zgodnie z treścią art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego /tekst jednolity Dz.U. z 2013 roku poz.267 ze zm./ z a w i a d a m i a się, że na wniosek PPHU „Białczyk” Ryszard Białczyk z siedzibą w Zagajowie 34, 28-411 Michałów, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na: 1. pobór wody podziemnej ze studni wierconej o głębokości 14,1m, zlokalizowanej w miejscowości Zagajów w ilości: Qmax. godz. = 0,21 m3/h, Qśr dob = 5,0 m3/dobę, Qmax. rok = 1825 m3/rok Woda pobierana będzie z utworów kredowych, z ujęcia o zatwierdzonych zasobach eksploatacyjnych wynoszących: Qe = 6,3 m3 /h przy depresji s = 0,5 m

Zobacz również: