Zgłoszenie budowy z art.29 ust.1 pkt 19a

2019-05-20 13:07:52 Wydział Budownictwa

Zgłoszenie budowy wodociągu w miejscowości Włochy

W dniu  17 maja 2019 roku wpłynęło zgłoszenie Gminy Pińczów dotyczące budowy wodociągu w miejscowości Włochy, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 273.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W dniu 07 czerwca 2019 roku upłynął termin do wniesienia sprzeciwu do robót budowlanych objętych w/w zgłoszeniem. W powyższym terminie tutejszy organ nie wniósł sprzeciwu do przedmiotowych robót budowlanych.

Zobacz również: