Informacja o wynikach przetargu

2011-10-25 14:46:04 Aktualności

Informacja o wynikach przetargu

Znak CAZ-AP-638/4/2011                                               Pińczów, dnia 24-10-2011 r.

 

Informacja o wynikach postępowania

o udzielenie zamówienia publicznego

Dotyczy:

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację usługi szkoleniowej p.t.: „Kurs samodzielny księgowyI dla grupy 10 osobowej – CPV80530000-8” Powiatowy Urząd Pracy w Pińczowie jako Zamawiający, działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1   ustawy Prawa Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

1.       Za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uznał ofertę nr 2. Zakład Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach, Ośrodek Kształcenia Zawodowego, ul. Słabska 13, 28-400 Pińczów.

Uzasadnienie wyboru oferty: Wyżej wymieniony Wykonawca spełnia warunki postawione przez Zamawiającego. Oferta została wybrana na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ  t.j.:

Ø  cena – 90 pkt;

Ø  certyfikat jakości usług ISO - 10 pkt.

Wykonawca uzyskał łącznie 100 pkt.

Cena brutto za wykonanie zamówienia wynosi 9 398 PLN i mieści się w ramach kwoty jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 PZP

 

2.       Nazwa i adres wykonawców którzy złożyli oferty oraz suma przyznanych punktów:

 

 

Lp.

 

Nazwa i adres Wykonawcy

Suma punktów

1

 

Wielkopolska Akademia Nauki i Rozwoju

Ul. Przełęcz 51, 60-115 Poznań

45,13

 

2

 

 

ZDZ w Kielcach Ośrodek Kształcenia Zawodowego

Ul. Słabska 13, 28-400 Pińczów

 

100

 

3

 

 

INNOVO Innowacje w Biznesie Sp. Z o.o.

Ul. Śniadeckich 34, 38-200 Jasło

 

71,74

 

4

 

 

Ośrodek Szkolenia, Dokształcania i Doskonalenia Kadr KURSOR

Ul. Partyzantów 9, 22-400 Zamość

 

 

79,73

Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

ZATWIERDZIŁ:

        Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy

                        w  Pińczowie

                       Anna Gawrońska

                                                                                             

Zobacz również: