08.02.2012

2012-02-08 09:26:00 Informacje o środowisku

W publicznym dostępie umieszczono

 

zawiadamia się ze w Ewidencji danych o dokumentach zawierajacych informację o środowisku i jego ochronie, prowadzonej przez tut. Starostwo zostały zamieszczone dane Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. zo.o w pińczowie w zwiazku z wnioskiem  o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na:

1.  Pobór przez śluzę wpustową o świetle 2 x 2,00 m, H = 0,60 m, L = 42,00 mb zlokalizowaną w lewym brzegu rzeki Nidy w km 59+000 (współrzędne geograficzne: wlot: N: 50°31′20,92″ E: 20°29′36,63″, wylot: N: 50°31′22,27″ E: 20°29′37,86″)
i zrzut wody ze zbiornika w ilości:

a.  w okresie letnim tj. od 01.06 – 31.08 każdego roku w celu zapewnienia odpowiedniej wymiany wody w zbiorniku w ilości 1m3/s = 1000 l/s co stanowi: - pobór i zrzut średniodobowy 86 400 x 1,0 m3/s = 86 400m3/dobę

b.  pobór i zrzut dobowy w pozostałym okresie roku tj. 01.09. – 31.12. i od 01.01. – 31.05. każdego roku i w ilości 0,272 m3/s = 0,272 m3/s co stanowi: 86 400 x 0,272 m3/s
 = 23 501 m3/dobę

2.  Maksymalne piętrzenie wody w zbiorniku „Zalew Pińczów” do rzędnej 185,80 m n.p.m., rzędna dna upustu 184,02 m n.p.m., głębokość zalewu przy upuście 1,78 m.

Ujęcie wody z rzeki Nidy w km 59+000 śluzą wpustową – światło 2 x 2,00 m i wysokości 0,60 m i długości 42,0 m, rzędna progów obydwu wlotów do śluzy wynoszą 185,50 m n.p.m., wylotów 185,35 m n.p.m. (współrzędne geograficzne: wlot: N: 50°31′20,92″ E: 20°29′36,63″, wylot: N: 50°31′22,27″ E: 20°29′37,86″)

3.  Zrzut wody ze zbiornika za pomocą budowli piętrząco – upustowej w km 1+480 z rur żelbetowych Ø 80 cm, rzędna wlotu 184,02 m n.p.m. (wlot: N: 50°31′2,71″ E: 20°31′23,3″), rzędna wylotu 183,89 m n.p.m. (wylot: N: 50°31′1,55″
E: 20°31′25,96″), L = 65 mb z przyczółkiem żelbetowy i zamknięciem szandorowym

4.  Odpływ wody z upustu do starorzecza o długości 1400 mb do rzeki Nidy w km 56+020 śluzą wałową Ø 80 cm, rzędna wlotu 183,94 m n.p.m. wylotu 183,92 m n.p.m. (wlot: N: 50°30′38,12″ E: 20°31′46,38″, wylot: N: 50°30′37,71″
E: 20°31′45,84″), L = 16,0 mb.

 

Zobacz również: