Kalendarz wyborczy

2006-09-20 13:18:09 Aktualności

Kalendarz wyborczy

Termin wykonania czynności wyborczej

Treść czynności wyborczej

1

2

do 23 września 2006 r.

podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie terytorialnej komisji wyborczej dla wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, Radym.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

zawiadomienie odpowiednio Państwowej Komisji Wyborczej lub właściwego
komisarza wyborczego o utworzeniu komitetu wyborczego oraz o zamiarze
zgłaszania kandydatów na radnych

do 28 września 2006 r.

powołanie przez komisarza wyborczego terytorialnych komisji wyborczych

do 13 października 2006 r. do godz. 2400

zgłaszanie terytorialnym komisjom wyborczym list kandydatów na radnych, odrębnie dla każdego okręgu wyborczego dla wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. War­szawy

do 18 października 2006 r. do godz. 2400

przyznanie przez Państwową Komisję Wyborczą jednolitych numerów dla list
tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały listy kandydatów w ponad
połowie okręgów w wyborach do wszystkich sejmików województw,

zawiadomienie właściwej terytorialnej komisji wyborczej o zawarciu umowy
w sprawie utworzenia grupy list kandydatów,

zgłaszanie gminnym komisjom wyborczym kandydatów na wójtów, burmi­
strzów i prezydentów miast

do 20 października 2006 r.

przyznanie przez komisarza wyborczego, wykonującego zadania o charakterze ogółnowojewódzkim, numerów dla list tych komitetów wyborczych, które za­rejestrowały co najmniej jedną listę kandydatów w wyborach do sejmiku wo­jewództwa i nie został im przyznany numer przez Państwową Komisję Wyborczą

do 22 października 2006 r.

  powołanie przez gminną komisję wyborczą obwodowych komisji wyborczych,

przyznanie przez komisarza wyborczego numerów dla list tych komitetów wy­
borczych, które zarejestrowały co najmniej jedną listę kandydatów w wyborach do rady powiatu i nie został im przyznany numer przez Państwową Komisj
ę Wyborczą ani przez komisarza wyborczego wykonującego zadania o charakterze ogólnowojewódzkim,

podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o wyznaczonych siedzibach ob­wodowych komisji wyborczych

do 28 października 2006 r.

rozplakatowanie obwieszczeń:

a) właściwych terytorialnych komisji wyborczych o zarejestrowanych listach
kandydatów na radnych zawierających numery list, skróty nazw komitetów,
dane o kandydatach umieszczone w zgłoszeniach list wraz z ewentualnymi
oznaczeniami kandydatów oraz informacje, jakie grupy list kandydatów zo­stały utworzone w jednostce samorządu terytorialnego

b) gminnych komisji wyborczych o zarejestrowanych listach kandydatów na
wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, na których umieszczone są, w kolejności alfabetycznej nazwisk: nazwiska, imiona, wiek, wykształcenie, miej­sce zamieszkania, nazwa komitetu zgłaszają
cego kandydata oraz nazwa par­
tii politycznej, do której należy kandydat

od 28 października 2006 r.

nieodpłatne rozpowszechnianie audycji wyborczych w programach telewizji publicznej i publicznego radia

do 29 października 2006 r.

sporządzenie spisu wyborców w urzędzie gminy

10 listopada 2006 r. o godz. 2400

zakończenie kampanii wyborczej

11 listopada 2006 r.

przekazanie przewodniczącym obwodowych komisji wyborczych spisów wyborców

12 listopada 2006 r. godz. 6602000

głosowanie

 

Zobacz również: