Konkurs na wolne stanowisko pracy

2007-05-07 13:04:53 Aktualności

Powiatowy Urząd Pracy w Pińczowie ogłasza konkurs na wolne stanowisko pracy.

Konkurs na stanowisko Referent ds. Pośrednictwa Pracy

i Powiatowego Asystenta EURES

 

Powiatowy Urząd Pracy

ul. Złota 7

28-400 Pińczów

ogłasza otwarty konkurs na wolne stanowisko pracy – Referent ds. Pośrednictwa Pracy i Powiatowego Asystenta EURES w Dziale Rynku Pracy w wymiarze 1/1 etat.

Wymogi konieczne:

 1. Wykształcenie wyższe magisterskie (preferowane kierunki: zarządzanie, administracja, socjologia itp.)
 2. Praktyczna wiedza z zakresu przepisów prawnych oraz procedur obowiązujących na urzędniczych stanowiskach pracy
 3. Znajomość przepisów regulujących zasady i procedury pośrednictwa pracy w publicznych służbach zatrudnienia
 4. Bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie
 5. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku
 6. Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie
 7. Nieposzlakowana opinia lub referencje z przebiegu dotychczasowej pracy

Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem:

 1. Umiejętność poprawnego sporządzania pism urzędowych w języku polskim i angielskim
 2. Umiejętność wypowiadania się w mediach
 3. Umiejętność pracy w zespole
 4. Wysoka kultura osobista
 5. Umiejętność obsługi komputera (MS Office, Internet Explorer, poczta elektroniczna)

Zakres wykonywanych zadań:

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku Referenta ds. Pośrednictwa Pracy

 1. Nawiązywanie współpracy z pracodawcami
 2. Przyjmowanie i realizowanie ofert pracy
 3. Prowadzenie rejestru osób aktywnie poszukujących pracy
 4. Informowanie bezrobotnych o aktualnych ofertach pracy
 5. Wydawanie skierowań bezrobotnym

Realizowanie zadań wynikających z prawa swobodnego przepływu pracowników między państwami członkowskimi Unii Europejskiej oraz państwami z którymi Unia Europejska zawarła umowy o swobodzie przepływu osób w szczególności realizowanie zadań z zakresu udziału w sieci EURES w tym świadczenie usług EURES polegających w szczególności na:

 1. Udzielaniu bezrobotnym i poszukującym pracy pomocy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia zgodnie z prawem swobodnego przepływu pracowników w Unii Europejskiej
 2. Udzielaniu pracodawcom pomocy w pozyskiwaniu pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach zawodowych
 3. Inicjowaniu i organizowaniu kontaktów bezrobotnych i poszukujących pracy z pracodawcami
 4. Informowaniu o warunkach życia i pracy oraz sytuacji na rynkach pracy z uwzględnieniem występujących tam zawodów deficytowych i nadwyżkowych
 5. Przeciwdziałaniu i zwalczaniu pojawiających się przeszkód w mobilności w dziedzinie zatrudnienia
 6. Informowaniu pracowników służb zatrudnienia oraz związków zawodowych i organizacji pracodawców o usługach EURES
 7. Inicjowaniu projektów o zasięgu międzynarodowym i zarządzaniu nimi
 8. Współpracy z Doradcą EURES w zakresie świadczenia usług EURES

Wymagane dokumenty:

 1. CV
 2. List motywacyjny
 3. Kopie dokumentów potwierdzające posiadane kwalifikacje i wykształcenie
 4. Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych
 5. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie lub informacja o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego opatrzona datą nie wcześniejszą niż 6 miesięcy przed złożeniem

 

 

Osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana przedstawić niezwłocznie:

lub

Termin składania ofert upływa z dniem 21.05.2007 r. o godzinie 11.00

Miejsce składania ofert – siedziba Powiatowego Urzędu Pracy w Pińczowie, pokój nr 2

Oferty należy składać osobiście z dopiskiem “Konkurs na stanowisko Referent ds. Pośrednictwa Pracy i Powiatowego Asystenta EURES” w pokoju nr 2, gdzie również dostępny jest regulamin konkursu oraz druk kwestionariusza osobowego.

Inne dokumenty poza wskazanymi powyżej nie będą przyjmowane i nie mają wpływu na procedurę rekrutacyjną.

Dokumenty złożone po terminie nie wezmą udziału w procedurze rekrutacyjnej.

Jednocześnie Powiatowy Urząd Pracy w Pińczowie informuje, że istnieje możliwość nie wybrania kandydata spośród złożonych ofert.

W ciągu 14 dni od zakończenia procedury rekrutacyjnej dokumenty można odebrać w pokoju nr 2.

Po upływie tego terminu zostaną komisyjnie zniszczone.

Ogłoszenie jest dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej (www.starostwopinczow.realnet.pl) na tablicy ogłoszeń w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pińczowie oraz na stronie internetowej PUP Pińczów (www.puppinczow.pl)

Zobacz również: