Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Pińczowie.

2007-06-06 13:34:18 Aktualności

Zarząd Powiatu Pińczowskiego ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica przy ul. Spółdzielczej6, w Pińczowie.

Zarząd Powiatu Pińczowskiego ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica przy ul. Spółdzielczej6, w Pińczowie.

1. Do konkursu mogą przystąpić kandydaci, którzy spełniają wymogi określone w Rozporządzeniu MENiS z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach szkół i placówek  (Dz. U. z 2003 r Nr 89, poz. 826 ze zmianami wynikającymi z Rozporządzenia MENiS z dnia 23.10.2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach szkół i placówkach (Dz.U. z 2003 r, Nr 189 poz. 1854).

2. Kandydaci  na dyrektora  powinni  złożyć  w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem "Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora ZSZ im. Stanisława Staszica w Pińczowie” w  terminie do 21 czerwca 2007 r. w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Pińczowie ul. Zacisze 5 następujące dokumenty:

1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju szkoły;

2) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o stażu pracy pedagogicznej w przypadku nauczyciela lub stażu pracy dydaktycznej w przypadku nauczyciela akademickiego;

3) akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego oraz dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego wykształcenia - w przypadku osoby będącej nauczycielem;

4) dyplom ukończenia studiów wyższych oraz dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego, ( co najmniej pięcioletniego) stażu pracy wraz z opiniami, wykształcenia i przygotowania zawodowego - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;

5) dyplom ukończenia studiów wyższych lub studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;

6)  ocenę pracy, o której mowa w § 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach szkół i placówek - w przypadku osoby będącej nauczycielem;

7)  zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku  kierowniczym wydane przez lekarza medycyny pracy;

8)  oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 i Nr 137, poz. 1304), oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;

9)  oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne;

10) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 147 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874 i Nr 166, poz. 1611);

11) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą  z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 i Nr 153, poz. 1271) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

 

 Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Zarząd Powiatu Pińczowskiego.

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Należy złożyć oryginalne dokumenty lub kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem. 

Zobacz również: