Wykaz przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej

Wersja do druku

 

Ochrona przeciwpożarowa.

U. j.t. - Dz. U. 2002 r. Nr 147, poz. 1229

zm.:

Dz. U. 2003 r. Nr 52, poz. 452

Czynności kontrolno-rozpoznawcze z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz

osoby uprawnione do ich przeprowadzania.

R. - Dz. U. 98 r. Nr 15, poz. 69

zm.:

Dz. U. 99 r. Nr 13, poz. 121

Szczegółowe zasady rozdziału środków finansowych przeznaczonych wyłącznie

na cele ochrony przeciwpożarowej.

R. - Dz. U. 99 r. Nr 53, poz. 564

zm.:

Dz. U. 2000 r. Nr 15, poz. 194

Skład oraz szczegółowe zasady działania i tryb powoływania zespołów do

spraw ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa.

R. - Dz. U. 98 r. Nr 166, poz. 1259

Zasady nadzoru nad ochroną przeciwpożarową w gospodarce narodowej.

R. - Dz. U. 92 r. Nr 47, poz. 216

Szczegółowe zasady kierowania i współdziałania jednostek ochrony

przeciwpożarowej biorących udział w działaniu ratowniczym.

R. - Dz. U. 2001 r. Nr 82, poz. 895

Zakres i tryb korzystania z praw przez kierującego działaniem ratowniczym.

R. - Dz. U. 92 r. Nr 54, poz. 259

Zakres, tryb i zasady uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony

przeciwpożarowej.

R. - Dz. U. 99 r. Nr 22, poz. 206

Ochrona przeciwpożarowa budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

R. - Dz. U. 92 r. Nr 92, poz. 460

zm.:

Dz. U. 95 r. Nr 102, poz. 507

Zasady i tryb utrzymania lub przekształcania zakładowych straży pożarnych

w zakładowe służby ratownicze.

Z. - M. P. 92 r. Nr 28, poz. 198

Szczegółowe zasady przeprowadzania okresowych bezpłatnych badań lekarskich

członków ochotniczych straży pożarnych biorących bezpośredni udział w

działaniach ratowniczych.

R. - Dz. U. 93 r. Nr 10, poz. 48

Szczegółowe zasady i tryb likwidacji niektórych zakładowych straży

pożarnych.

Z. - M. P. 93 r. Nr 47, poz. 451

Skład oraz szczegółowe zasady działania i tryb powoływania wojewódzkiego

zespołu do spraw ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa.

R. - Dz. U. 97 r. Nr 75, poz. 474

Szczegółowe warunki bezpieczeństwa i higieny służby strażaków oraz zakres

ich obowiązywania w stosunku do innych osób biorących udział w akcjach

ratowniczych, ćwiczeniach lub szkoleniu.

R. - Dz. U. 97 r. Nr 145, poz. 979

Szczegółowe zasady i tryb przyznawania świadczeń i odszkodowań osobom nie

będącym strażakami w razie wypadku lub poniesienia szkody w mieniu w

związku z udzielaniem pomocy lub udziałem w ćwiczeniach organizowanych

przez Państwową Straż Pożarną.

R. - Dz. U. 97 r. Nr 145, poz. 980

zm.:

Dz. U. 99 r. Nr 99, poz. 1167

Wyroby służące do ochrony przeciwpożarowej, które mogą być wprowadzane do

obrotu i stosowane wyłącznie na podstawie certyfikatu zgodności.

R. - Dz. U. 98 r. Nr 55, poz. 362

Wysokość i podział środków finansowych przeznaczonych na zapewnienie

gotowości bojowej jednostek ochrony przeciwpożarowej.

R. - Dz. U. 98 r. Nr 99, poz. 636

Teren działania jednostek ochrony przeciwpożarowej, okoliczności i warunki

udziału tych jednostek w działaniach ratowniczych poza terenem własnego

działania oraz zakresu, szczegółowe warunki i tryb zwrotu poniesionych

przez nie kosztów.

R. - Dz. U. 98 r. Nr 94, poz. 598

zm.:

Dz. U. 2000 r. Nr 56, poz. 673

Zakres, szczegółowe warunki i tryb włączania jednostek ochrony

przeciwpożarowej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego.

R. - Dz. U. 98 r. Nr 121, poz. 798

Wymagania w zakresie kwalifikacji zawodowych oraz dotyczących warunków

fizycznych i psychicznych osób zatrudnionych w jednostkach ochrony

przeciwpożarowej, a także w zakresie kwalifikacji zawodowych innych osób

wykonujących czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

R. - Dz. U. 98 r. Nr 159, poz. 1050

Określenie szczegółowych wymagań w zakresie przeciwpożarowego zaopatrzenia

wodnego, ratownictwa technicznego, chemicznego, ekologicznego lub

medycznego oraz warunków, jakim powinny odpowiadać drogi pożarowe.

R. - Dz. U. 99 r. Nr 7, poz. 64

Wysokość środków finansowych w 2002 r. i ich podział między jednostki

ochrony przeciwpożarowej działające w ramach krajowego systemu ratowniczo-

-gaśniczego.

R. - Dz. U. 2002 r. Nr 76, poz. 692

Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

-

R. (dz. VI) - Dz. U. 2002 r. Nr 75, poz. 690

zm.:

Dz. U. 2003 r. Nr 33, poz. 270

Nadanie inspektorom Państwowej Inspekcji Sanitarnej Ministerstwa Spraw

Wewnętrznych i Administracji uprawnień do nakładania grzywien w drodze

mandatu karnego.

-

R. - Dz. U. 2002 r. Nr 174, poz. 1425

Utworzenie Szkoły Głównej Służby Pożarniczej.

-

R. - Dz. U. 82 r. Nr 3, poz. 21

Rozciągnięcie przepisów ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności

kulturalnej na działalność kulturalną prowadzoną w jednostkach

organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw

Wewnętrznych.

-

R. - Dz. U. 92 r. Nr 79, poz. 403

Bezpieczeństwo ruchu zbiornikowców przewożących ciecze palne.

-

R. - Dz. U. 63 r. Nr 33, poz. 193

zm.:

Dz. U. 73 r. Nr 1, poz. 3

Bezpieczeństwo i higiena pracy, prowadzenie ruchu oraz specjalistyczne

zabezpieczenie pożarowe w odkrywkowych zakładach górniczych wydobywających

kopaliny podstawowe.

-

R. - Dz. U. 2002 r. Nr 96, poz. 858

Bezpieczeństwo i higiena pracy, prowadzenie ruchu oraz specjalistyczne

zabezpieczenie pożarowe w zakładach górniczych wydobywających kopaliny

otworami wiertniczymi.

-

R. - Dz. U. 2002 r. Nr 109, poz. 961

Bezpieczeństwo i higiena pracy, prowadzenie ruchu oraz specjalistyczne

zabezpieczenie pożarowe w odkrywkowych zakładach górniczych wydobywających

kopaliny pospolite.

-

R. - Dz. U. 2002 r. Nr 109, poz. 962

Bezpieczeństwo i higiena pracy, prowadzenie ruchu oraz specjalistyczne

zabezpieczenie pożarowe w podziemnych zakładach górniczych.

-

R. - Dz. U. 2002 r. Nr 139, poz. 1169

Transport kolejowy.

-

U. j.t. (rozdz. 6) - Dz. U. 97 r. Nr 96, poz. 591

zm.:

Dz. U. 98 r. Nr 106, poz. 668 (art. 133)

Dz. U. 99 r. Nr 84, poz. 934

Dz. U. 2000 r. Nr 84, poz. 948 (art. 69)

Dz. U. 2000 r. Nr 120, poz. 1268 (art. 70)

Dz. U. 2000 r. Nr 122, poz. 1314 (art. 3)

Dz. U. 2001 r. Nr 154, poz. 1800 (art. 25)

Transport morski materiałów niebezpiecznych.

-

R. - Dz. U. 74 r. Nr 9, poz. 55

zm.:

Dz. U. 84 r. Nr 51, poz. 267

Określenie celów specjalnych, na które są wykorzystywane środki budżetowe i

mienie państwowe w jednostkach podległych, podporządkowanych lub

nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej, w Policji, Państwowej Straży

Pożarnej, Straży Granicznej, jednostkach wojskowych podległych Ministrowi

Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz w jednostkach organizacyjnych Urzędu

Ochrony Państwa, jak również organów, zasad i trybu przeprowadzania kontroli

w tym zakresie.

-

R. - Dz. U. 98 r. Nr 44, poz. 261

Zakres stosowania przepisów ustawy - Prawo energetyczne do jednostek

organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej, Policji, Państwowej

Straży Pożarnej, Straży Granicznej, jednostek wojskowych podległych

Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji, jednostek organizacyjnych

Urzędu Ochrony Państwa, jednostek organizacyjnych więziennictwa podległych

Ministrowi Sprawiedliwości oraz organy właściwe w sprawach regulacji

gospodarki paliwami i energią w tych jednostkach.

-

R. - Dz. U. 98 r. Nr 60, poz. 385

Określenie szczegółowych zasad współpracy specjalistycznych uzbrojonych

formacji obronnych z Policją, jednostkami ochrony przeciwpożarowej, obrony

cywilnej i strażami gminnymi (miejskimi).

-

R. - Dz. U. 98 r. Nr 161, poz. 1108

Ustalenie listy towarów przeznaczonych na cele ochrony przeciwpożarowej, do

których stosuje się stawkę podatku od towarów i usług w wysokości 0%.

-

R. - Dz. U. 99 r. Nr 98, poz. 1144

Szczegółowe zasady zabezpieczenia przeciwpożarowego lasów.

-

R. - Dz. U. 99 r. Nr 73, poz. 824

 

PRZECIWPOŻAROWA OCHRONA - 2.Służba funkcjonariuszy pożarnictwa

Państwowa Straż Pożarna.

U. j.t. - Dz. U. 2002 r. Nr 147, poz. 1230

zm.:

Dz. U. 2002 r. Nr 153, poz. 1271 (art. 31)

Dz. U. 2003 r. Nr 59, poz. 516

Szczegółowy zakres działania Komendanta Głównego Państwowej Straży

Pożarnej.

R. - Dz. U. 97 r. Nr 102, poz. 648

Nadanie statutu Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej.

R. - Dz. U. 99 r. Nr 75, poz. 843

zm.:

Dz. U. 2000 r. Nr 46, poz. 534

Szczegółowe zasady organizacji komendy wojewódzkiej i powiatowej Państwowej

Straży Pożarnej.

R. - Dz. U. 99 r. Nr 38, poz. 375

zm.:

Dz. U. 2001 r. Nr 66, poz. 675

Szczegółowe zasady odbywania przeszkolenia zawodowego uprawniającego do

otrzymania pierwszego stopnia oficerskiego w Państwowej Straży Pożarnej.

R. - Dz. U. 2002 r. Nr 44, poz. 422

Okresy zaliczane do okresu służby, od którego zależy nabycie przez strażaka

Państwowej Straży Pożarnej prawa do nagrody jublieuszowej oraz szczegółowe

zasady jej obliczania i wypłacania.

R. - Dz. U. 97 r. Nr 101, poz. 637

Rodzaje i wzory dokumentów osobistych strażaków Państwowej Straży Pożarnej,

organy właściwe do ich wydawania oraz szczegółowe zasady dokonywania wpisów

w tych dokumentach.

R. - Dz. U. 97 r. Nr 154, poz. 1014

zm.:

Dz. U. 99 r. Nr 22, poz. 207

Szczegółowe zasady przydziału, opróżniania i norm zaludnienia lokali

mieszkalnych oraz tymczasowych kwater przeznaczonych dla strażaków

Państwowej Straży Pożarnej.

R. - Dz. U. 98 r. Nr 4, poz. 13

Uposażenie strażaków Państwowej Straży Pożarnej.

R. - Dz. U. 97 r. Nr 94, poz. 575

zm.:

Dz. U. 98 r. Nr 45, poz. 284

Dz. U. 99 r. Nr 28, poz. 264

Dz. U. 2000 r. Nr 38, poz. 431

Dz. U. 2001 r. Nr 29, poz. 325

Dz. U. 2003 r. Nr 50, poz. 434

Szczegółowa organizacja komisji dyscyplinarnych oraz szczegółowe zasady

wykonywania kar dyscyplinarnych wobec strażaków Państwowej Straży Pożarnej.

R. - Dz. U. 97 r. Nr 144, poz. 968

Szczegółowe zasady udzielania urlopów strażakom Państwowej Straży Pożarnej.

R. - Dz. U. 97 r. Nr 94, poz. 576

Strażacy Państwowej Straży Pożarnej wyznaczeni do służby w Wojskowej

Ochronie Przeciwpożarowej.

R. - Dz. U. 92 r. Nr 58, poz. 289

Zasady pobierania opłat przez Straż Pożarną za zlecone czynności kontrolno-

-rozpoznawcze.

R. - Dz. U. 92 r. Nr 58, poz. 293

zm.:

Dz. U. 99 r. Nr 40, poz. 408

Wzór i tryb nadawania sztandaru jednostkom Państwowej Straży Pożarnej.

R. - Dz. U. 92 r. Nr 62, poz. 309

Szczegółowe zasady wyposażenia jednostek organizacyjnych Państwowej Straży

Pożarnej.

R. - Dz. U. 2000 r. Nr 93, poz. 1035

Zasady i tryb wykonywania zadań przez Wojskową Ochronę Przeciwpożarową.

R. - Dz. U. 92 r. Nr 66, poz. 334

Określenie siedzib i terytorialnego zasięgu działania komend rejonowych

Państwowej Straży Pożarnej.

R. - Dz. U. 92 r. Nr 69, poz. 349

Szczegółowe zasady i tryb rozwiązywania jednostek organizacyjnych ochrony

przeciwpożarowej oraz znoszenia stanowisk funkcjonariuszy pożarnictwa.

R. - Dz. U. 92 r. Nr 78, poz. 395

Rodzaj i zakres świadczeń socjalnych i bytowych, przysługujących strażakowi

Państwowej Straży Pożarnej oraz członkom jego rodziny.

R. - Dz. U. 2001 r. Nr 116, poz. 1248

Wykaz przedsiębiorstw i jednostek o szczególnych zagrożeniach pożarowych i

innych, w których działają jednostki ratowniczo-gaśnicze Państwowej Straży

Pożarnej, oraz zasady ich stacjonowania.

R. - Dz. U. 93 r. Nr 99, poz. 451

zm.:

Dz. U. 96 r. Nr 139, poz. 648

Szczegółowe zasady organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego.

R. - Dz. U. 99 r. Nr 111, poz. 1311

Szczegółowe zasady okresowego opiniowania strażaków Państwowej Straży

Pożarnej oraz tryb wnoszenia i rozpatrywania odwołań od opinii służbowych.

R. - Dz. U. 97 r. Nr 63, poz. 402

zm.:

Dz. U. 99 r. Nr 30, poz. 298

Kwalifikacje zawodowe, jakie powinni posiadać strażacy Państwowej Straży

Pożarnej na określonych stanowiskach służbowych oraz etaty stopni

służbowych dla poszczególnych stanowisk.

R. - Dz. U. 97 r. Nr 70, poz. 446

zm.:

Dz. U. 97 r. Nr 151, poz. 1000

Dz. U. 99 r. Nr 21, poz. 190

Dz. U. 2000 r. Nr 38, poz. 430

Dz. U. 2001 r. Nr 13, poz. 120

Dz. U. 2001 r. Nr 72, poz. 758

Rozkład czasu służby strażaków Państwowej Straży Pożarnej.

R. - Dz. U. 97 r. Nr 82, poz. 530

zm.:

Dz. U. 97 r. Nr 134, poz. 895

Dz. U. 98 r. Nr 62, poz. 400

Dz. U. 99 r. Nr 16, poz. 152

Szczegółowe zasady i tryb nadawania stopni strażakom w służbie

kandydackiej.

R. - Dz. U. 97 r. Nr 91, poz. 564

Szczegółowe zasady i warunki przyznawania, obniżania i wypłaty nagród

rocznych strażakom Państwowej Straży Pożarnej.

R. - Dz. U. 97 r. Nr 99, poz. 616

Przebieg służby kandydackiej oraz szczegółowe zasady i tryb opiniowania

strażaków w służbie kandydackiej.

R. - Dz. U. 97 r. Nr 99, poz. 617

Szczegółowe zasady, warunki i tryb przyjmowania do służby kandydackiej w

Państwowej Straży Pożarnej.

R. - Dz. U. 97 r. Nr 101, poz. 638

Szczegółowe zasady przyznawania i wypłaty zapomóg strażakom Państwowej

Straży Pożarnej.

R. - Dz. U. 97 r. Nr 101, poz. 639

Zakres, wysokość i warunki otrzymywania należności z tytułu przeniesienia

służbowego strażaków Państwowej Straży Pożarnej.

R. - Dz. U. 97 r. Nr 103, poz. 658

Szczegółowe zasady przyznawania wyróżnień strażakom Państwowej Straży

Pożarnej.

R. - Dz. U. 97 r. Nr 109, poz. 711

Szczegółowe zasady i tryb nadawania odznaki "Zasłużony dla Ochrony

Przeciwpożarowej" oraz ustalenie jej wzoru i sposobu noszenia.

R. - Dz. U. 97 r. Nr 131, poz. 875

Umundurowanie strażaków Państwowej Straży Pożarnej.

R. - Dz. U. 2003 r. Nr 71, poz. 650

Warunki otrzymywania przez strażaków Państwowej Straży Pożarnej

równoważnika pieniężnego w zamian za niewydane przedmioty umundurowania.

R. - Dz. U. 2003 r. Nr 71, poz. 651

Wysokość oraz warunki otrzymywania przez strażaków Państwowej Straży

Pożarnej dodatkowego wynagrodzenia za wykonywanie zadań zleconych,

wykraczających poza obowiązki służbowe.

R. - Dz. U. 97 r. Nr 154, poz. 1016

Wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania świadczeń otrzymywanych przez

strażaków w służbie kandydackiej.

R. - Dz. U. 97 r. Nr 160, poz. 1097

zm.:

Dz. U. 2000 r. Nr 70, poz. 828

Długotrwałe akcje ratownicze, szczegółowe normy, zasady i warunki

otrzymywania wyżywienia w czasie tych akcji oraz ćwiczeń lub szkolenia

przez strażaków Państwowej Straży Pożarnej lub inne osoby biorące w nich

udział, a także przypadki, w których wypłaca się równoważnik pieniężny w

zamian za przysługujące wyżywienie, sposób ustalania jego wysokości oraz

szczegółowe zasady wypłacania.

R. - Dz. U. 97 r. Nr 160, poz. 1098

Wysokość i szczegółowe zasady przyznawania strażakom Państwowej Straży

Pożarnej rownoważnika pieniężnego za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego

i równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego oraz szczegółowe

zasady ich wypłaty i zwrotu.

R. - Dz. U. 98 r. Nr 15, poz. 67

Pomoc finansowa na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu dla strażaków

Państwowej Straży Pożarnej.

R. - Dz. U. 98 r. Nr 15, poz. 68

Zakres, szczegółowe zasady, tryb i częstotliwość przeprowadzania okresowej

oceny zdolności fizycznej i psychicznej do służby strażaków Państwowej

Straży Pożarnej.

R. - Dz. U. 98 r. Nr 22, poz. 117

zm.:

Dz. U. 99 r. Nr 21, poz. 191

Szczegółowe zasady i tryb wyznaczania strażaków Państwowej Straży Pożarnej

do wykonywania zadań poza jednostkami organizacyjnymi Państwowej Straży

Pożarnej oraz ich uprawnienia i obowiązki.

R. - Dz. U. 98 r. Nr 38, poz. 223

zm.:

Dz. U. 2001 r. Nr 1, poz. 12

Warunki najmu lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach będących

własnością Skarbu Państwa, pozostających w zarządzie Państwowej Straży

Pożarnej, oraz zasady obliczania czynszu najmu za te lokale.

R. - Dz. U. 98 r. Nr 88, poz. 559

Szczegółowe zasady tworzenia i likwidacji jednostek ratowniczo-gaśniczych

Państwowej Straży Pożarnej.

R. - Dz. U. 99 r. Nr 45, poz. 455

Wysokość funduszu na nagrody oraz zapomogi dla strażaków Państwowej Straży

Pożarnej.

R. - Dz. U. 99 r. Nr 87, poz. 978

Szczegółowe warunki ustalania uposażenia przyjmowanego za podstawę wymiaru

świadczeń emerytalnych starżaków, którzy nie zostali powołani lub mianowani

na stanowiska służbowe w Państwowej Straży Pożarnej.

R. - Dz. U. 99 r. Nr 109, poz. 1254

Zwrot kosztów spowodowanych odwołaniem strażaka Państwowej Straży Pożarnej

z urlopu.

R. - Dz. U. 2001 r. Nr 106, poz. 1162

Ceremoniał składania ślubowania przez strażaków Państwowej Straży

Pożarnej.

R. - Dz. U. 2001 r. Nr 114, poz. 1227

Świadectwa służby i opinie o służbie strażaków Państwowej Straży Pożarnej.

R. - Dz. U. 2001 r. Nr 114, poz. 1228

Warunki przejazdu strażaków Państwowej Straży Pożarnej oraz członków ich

rodzin publicznymi środkami komunikacji oraz wypłata równoważnika

pieniężnego w razie niewykorzystania przysługującego przejazdu.

R. - Dz. U. 2002 r. Nr 2, poz. 23

Jednostki organizacyjne właściwe do dokonywania potrąceń z uposażenia

strażaków Państwowej Straży Pożarnej oraz tryb postępowania w tych

sprawach.

R. - Dz. U. 2002 r. Nr 23, poz. 231

Warunki pokrywania ze środków właściwej jednostki organizacyjnej Państwowej

Straży Pożarnej kosztów pogrzebu strażaka.

R. - Dz. U. 2002 r. Nr 23, poz. 235

Koszty wyżywienia i umundurowania otrzymane w czasie nauki w szkołach

Państwowej Straży Pożarnej, warunki ich zwracania oraz przypadki zwalniania

z obowiązku zwrotu tych kosztów.

R. - Dz. U. 2002 r. Nr 81, poz. 739

Rodzaje placówek, do których może być skierowany strażak Państwowej Straży

Pożarnej, oraz należności pieniężne przysługujące w przypadkach skierowania

strażaka do szkoły, na przeszkolenie lub na studia.

R. - Dz. U. 2003 r. Nr 61, poz. 546

Nadanie stopnia nadbrygadiera.

Postanowienie. - M. P. 2001 r. Nr 17, poz. 282

Postanowienie. - M. P. 2001 r. Nr 17, poz. 283

Postanowienie. - M. P. 2002 r. Nr 22, poz. 382

Odpowiedzialność majątkowa funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej,

Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej i Urzędu Ochrony Państwa.

U. - Dz. U. 99 r. Nr 53, poz. 548

zm.:

Dz. U. 2001 r. Nr 27, poz. 298 (art. 137)

Dz. U. 2002 r. Nr 74, poz. 676 (art. 201)

Podmioty właściwe do ustalania wysokości szkód, zawierania ugód oraz

podejmowania decyzji dotyczących szkód wyrządzonych przez funkcjonariuszy

Policji, Straży Granicznej i Państwowej Straży Pożarnej.

R. - Dz. U. 2000 r. Nr 45, poz. 528

Szczegółowe zasady i tryb zawierania umów o wspólnej odpowiedzialności

majątkowej funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży

Pożarnej, Służby Więziennej i Urzędu Ochrony Państwa, łącznego powierzania

mienia tym funkcjonariuszom oraz szczegółowe warunki wspólnej

odpowiedzialności za szkodę w mieniu tak powierzonym.

R. - Dz. U. 2000 r. Nr 50, poz. 584

Zasady i tryb powierzania mienia funkcjonariuszom Policji, Straży Granicznej

i Państwowej Straży Pożarnej.

-

R. - Dz. U. 2000 r. Nr 20, poz. 250

Właściwość i tryb postępowania komisji lekarskich podległych Ministrowi

Spraw Wewnętrznych.

-

R. - Dz. U. 91 r. Nr 79, poz. 349

zm.:

Dz. U. 92 r. Nr 83, poz. 425

Dz. U. 95 r. Nr 146, poz. 712

Nostryfikacja dyplomów i tytułów zawodowych oraz stopni naukowych uzyskanych

za granicą w dziedzinie specjalistycznych dyscyplin naukowych o

bezpieczeństwie państwa i porządku publicznym oraz ochronie

przeciwpożarowej.

-

R. - Dz. U. 88 r. Nr 37, poz. 294

Odszkodowania przysługujące w razie wypadków i chorób pozostających w

związku ze służbą w Policji.

U. - Dz. U. 72 r. Nr 53, poz. 345

zm.:

Dz. U. 83 r. Nr 16, poz. 79

Dz. U. 85 r. Nr 20, poz. 85 (art. 9)

Dz. U. 85 r. Nr 38, poz. 181 (art. 126)

Dz. U. 89 r. Nr 35, poz. 192 (art. 35)

Dz. U. 2001 r. Nr 81, poz. 877 (art. 2)

Ustalanie stopnia trwałego uszczerbku na zdrowiu oraz związku śmierci

funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej ze służbą wskutek wypadku

lub choroby.

R. - Dz. U. 73 r. Nr 11, poz. 83

Przyznawanie i wypłata odszkodowań przysługujących w razie wypadków i

chorób pozostających w związku ze służbą w Policji, Urzędzie Ochrony

Państwa i Straży Granicznej.

R. - Dz. U. 92 r. Nr 29, poz. 129

zm.:

Dz. U. 92 r. Nr 77, poz. 393

Dz. U. 93 r. Nr 127, poz. 589

Zaopatrzenie emerytalne funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa

Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej

i Służby Więziennej oraz ich rodzin.

U. - Dz. U. 94 r. Nr 53, poz. 214

zm.:

Dz. U. 95 r. Nr 4, poz. 17 (art. 57)

Dz. U. 97 r. Nr 28, poz. 153 (art. 170 pkt 27)

Dz. U. 98 r. Nr 162, poz. 1118 (art. 160)

Dz. U. 99 r. Nr 106, poz. 1215

Dz. U. 2000 r. Nr 122, poz. 1313 (art. 2)

Dz. U. 2001 r. Nr 27, poz. 298 (art. 130)

Dz. U. 2001 r. Nr 81, poz. 877 (art. 10)

Dz. U. 2002 r. Nr 74, poz. 676 (art. 175)

Dz. U. 2002 r. Nr 191, poz. 1604

Dz. U. 2003 r. Nr 56, poz. 498 (art. 4)

Szczegółowe zasady waloryzacji policyjnych emerytur i rent.

R. - Dz. U. 94 r. Nr 79, poz. 366

zm.:

Dz. U. 96 r. Nr 51, poz. 223

Szczegółowe zasady postępowania i właściwości organów w zakresie

zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa,

Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i uprawnionych członków ich

rodzin.

R. - Dz. U. 94 r. Nr 138, poz. 742

zm.:

Dz. U. 96 r. Nr 139, poz. 652

Dz. U. 99 r. Nr 61, poz. 671

Zasady orzekania o inwalidztwie funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony

Państwa, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej,

emerytów i rencistów policyjnych, tryb postępowania i właściwości komisji

lekarskich w tych sprawach, sposób prowadzenia kontrolnych badań lekarskich

oraz wzywanie inwalidów na te badania.

R. - Dz. U. 95 r. Nr 8, poz. 41

Szczegółowe warunki podwyższania emerytur funkcjonariuszy Policji, Agencji

Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej, Biura

Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej.

R. - Dz. U. 2002 r. Nr 167, poz. 1373

Wysokość funduszu socjalnego oraz zakres i zasady korzystania ze świadczeń

socjalnych przez osoby uprawnione do policyjnego zaopatrzenia emerytalnego

i członków ich rodzin w resorcie spraw wewnętrznych.

R. - Dz. U. 95 r. Nr 38, poz. 193

zm.:

Dz. U. 98 r. Nr 41, poz. 238

Wykaz chorób funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony

Rządu i Państwowej Straży Pożarnej powstałych w związku ze szczególnymi

właściwościami lub warunkami służby oraz chorób i schorzeń, które istniały

przed przyjęciem do służby, lecz uległy pogorszeniu lub ujawniły się w

czasie trwania służby na określonych stanowiskach.

R. - Dz. U. 2003 r. Nr 26, poz. 229

Wielokrotność kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie

funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej.

R. - Dz. U. 2000 r. Nr 40, poz. 467

zm.:

Dz. U. 2000 r. Nr 110, poz. 1173


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 7128

Wprowadził(a) do systemu: Administrator, data: 2003-06-26 12:19:50
Opublikował(a): Przemysław Rasała, data publikacji: 2003-07-01 09:48:56
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony