Deklaracja dostępności cyfrowej

Wersja do druku


Deklaracja dostępności cyfrowej

Oświadczenie w sprawie dostępności

Wstęp Deklaracji:

Starostwo Powiatowe w Pińczowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej - Biuletynu Informacji Publicznej starostwopinczow.realnet.pl

Daty publikacji i aktualizacji:

Data ostatniej istotnej aktualizacji: lipiec 2017 r.

Status pod względem zgodności z ustawą:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne:

Powody wyłączenia:

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej:

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-22.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe:

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Przemysław Rasała, starostwo@pinczow.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 41 337 60 01. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia
z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

1. Starostwo Powiatowe w Pińczowie, ul. Zacisze 5, 28-400 Pińczów

Budynek Starostwa Powiatowego zlokalizowany przy ul. Zacisze 5, jest częściowo dostępny architektonicznie dla osób niepełnosprawnych ruchowo.

Na parkingu przy budynku Starostwa, wyznaczone zostały miejsca dla osób niepełnosprawnych.

Od strony ul. Zacisze, znajduje się podjazd dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Drzwi i przejścia posiadają odpowiednią szerokość. Drzwi wejściowe posiadają mechanizm automatycznego zamykania co może stanowić utrudnienie dla osób z dysfunkcją ruchu.

W budynku nie ma windy, dlatego I i II piętro budynku nie jest dostępne dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. W przypadku potrzeby osobistego kontaktu z pracownikiem, którego gabinet mieści się na I lub II piętrze, prosimy o zgłoszenie tego za pomocą specjalnego dzwonka umieszczonego przy drzwiach wejściowych.

Ogólnodostępna łazienka, dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.

Do budynku oraz wszystkich pomieszczeń biurowych można wejść z psem towarzyszącym.

2. Starostwo Powiatowe w Pińczowie, ul. Złota 7, 28-400 Pińczów

Budynek Starostwa Powiatowego zlokalizowany przy ul. Złota 7, jest nie dostępny architektonicznie dla osób niepełnosprawnych ruchowo.

Na parkingu przy budynku,  zostało wyznaczone miejsce dla osób niepełnosprawnych.

Od strony ul. Złota 7, nie znajduje się podjazd dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Drzwi i przejścia posiadają odpowiednią szerokość. W budynku nie ma windy, dodatkowo na parterze występuje różnica poziomów podłóg, przez co budynek nie jest w pełni dostępny dla osób z dysfunkcjami ruchowymi. W przypadku potrzeby osobistego kontaktu z pracownikiem, którego pokój mieści się w miejscu niedostępnym, prosimy o zgłoszenie tego telefonicznie do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Łazienki nie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Do budynku oraz wszystkich pomieszczeń biurowych można wejść z psem towarzyszącym.

 

 Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 3941

Wprowadził(a) do systemu: Dorota Frączek, data: 2020-09-22 18:57:35
Opublikował(a): Dorota Frączek, data publikacji: 2020-09-22 18:59:40
Ostatnia zmiana: Dorota Frączek, data: 2020-09-28 10:22:34
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony