Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Wersja do druku

 

Dyrektor Joanna Słonina

tel. (041) 357 60 01  w. 300 i w. 301

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

 I. Do zadań z zakresu pomocy społecznej należy:

 1. Udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach. 
 2. Udzielanie specjalistycznego poradnictwa. 
 3. Kierowanie do Domów Pomocy Społecznej na podstawie złożonych wniosków według kolejności osób oczekujących. 
 4. Kierowanie małoletnich do placówek opiekuńczo wychowawczych. 
 5. Tworzenie rodzin zastępczych i wypłacanie świadczeń na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka w w/w rodzinie. 
 6. Ustalanie wysokości odpłatności ponoszonych przez rodziców, których dzieci przebywają w/w rodzinach. 
 7. Zapewnienie osobom i rodzinom podejmującym się funkcji rodziny zastępczej odpowiedniego przygotowania i szkolenia. 
 8. Przyznawanie specjalnego świadczenia pieniężnego dla osób opuszczających niektóre rodzaje placówek opiekuńczo - wychowawczych, rodzin zastępczych, resocjalizacyjnych, zakładów dla nieletnich. 

 

II. Rehabilitacja zawodowa osób niepełnosprawnych:

 1. Refundacja kosztów związanych z przystosowaniem nowych i istniejących stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych na podstawie zawartych umów z pracodawcami Powiatu Pińczowskiego. 
 2. Finansowanie kosztów szkoleń osób niepełnosprawnych zorganizowanych przez Kierownik Powiatowego Urzędu Pracy i pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne. 
 3. Rozpatrywanie wniosków dot. udzielenia pożyczek osobom niepełnosprawnym na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub rolniczej.

    

III. Rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych:

 1. Dofinansowanie do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym osobom niepełnosprawnym (dorośli i dzieci) i ich opiekunom. 
 2. Dofinansowanie do likwidacji barier funkcjonalnych: 

Dofinansowaniem objęci są dorośli i dzieci.

 1. Dofinansowanie kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Pińczowie. 
 2. Dofinansowanie osób niepełnosprawnych do zaopatrzenia w sprzęty ortopedyczne , środki pomocnicze lub środki techniczne.

IV. Inne:

 1. Wydawanie orzeczeń o ustalonym przez Powiatowy zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności – stopniu niepełnosprawności.
 2. Wydawanie legitymacji o w/w stopniu niepełnosprawności.

   

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności strony internetowej  Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pińczowie.

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pińczowie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony podmiotowej www.pcpr.pinczow.pl  zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Strona Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pińczowie została zaprojektowana zgodnie z zasadami opisanymi w ustawie z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Dostępność cyfrowa strony internetowej internetowej polega na zapewnieniu funkcjonalności, kompatybilności, postrzegalności i zrozumiałości.

 • Data publikacji strony : 2020-09-21
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-21

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pińczowie jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. Usterki zostaną wyeliminowane w opracowywanej nowej wersji strony.

Treści niedostępne

 • Pliki PDF, DOC itp. – redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie. Odrębną kwestią jest poprawne formatowanie plików tak, by były one dostępne (np. powinny posiadać strukturę znaczników, czyli tagowanie).
 • Serwis zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów word (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury) – lub są skanami dokumentów. W miarę możliwości będziemy to poprawiać, oraz dokładać starań by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie.
 • Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.
 • Część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.

Wyłączenia

 • Zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości.

 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-21
 • Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi w dniu: 2020-09-21

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osobą odpowiedzialną za kontakt w sprawie niedostępności jest Przemysław Rasała, e-mail: ppr@pinczow.net , telefon: +413576001 wew.666 .

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

 

Dostępność architektoniczna

Wejście główne do budynku urzędu znajduje się od strony ul. Zacisze 5. Przy wejściu zlokalizowano podjazd dla osób poruszających się na wózkach. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Toaleta dla osób poruszających się na wózkach znajduje się w holu głównym na parterze budynku.

Na parkingu przy budynku wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych oraz oznaczeń w alfabecie Braillea ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do urzędu.

Na ten moment nie ma możliwość skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego w godzinach pracy urzędu ale jednostka poczyni wszelkie starania pozyskania tłumacza migowego

 


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 17473

Wprowadził(a) do systemu: Administrator, data: 2003-06-24 10:47:50
Opublikował(a): Przemysław Rasała, data publikacji: 2003-07-01 11:07:08
Ostatnia zmiana: Przemysław Rasała, data: 2020-09-23 15:20:44
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony