Dom Pomocy Społecznej

Wersja do druku

 Tryb kierowania do Domu Pomocy Społecznej

1. Do domu pomocy społecznej kieruje się na podstawie:

  1. pisemnego wniosku osoby ubiegającej się o skierowanie do domu zwanej dalej "osobą ubiegającą się", złożonego do ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania lub pobytu w dniu jej kierowania za zgodą osoby ubiegającej się lub jej przedstawiciela ustawowego wniosek może zgłosić inna osoba fizyczna lub prawna, a także powiatowe centrum pomocy rodzinie lub ośrodek pomocy społecznej

  2. rodzinnego wywiadu środowiskowego przeprowadzonego przez pracownika socjalnego ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu osoby ubiegającej się w dniu jej kierowania. zawierającego w szczególności pisemne stwierdzenie braku możliwości zapewnienia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania przez rodzinę i gminę

2. Do wniosku, o którym mowa w ust.l pkt 1. dołącza się:

  1. decyzję o przyznaniu osobie ubiegającej się zasiłku stałego oraz pisemną zgodę na ponoszenie opłaty za pobyt w domu, a także pisemną zgodę na jej potrącanie przez osobę ubiegającą się lub przedstawiciela ustawowego, a także zgodę na potrącanie opłaty przez ośrodek pomocy społecznej z zasiłku stałego, w przypadku skierowania do domu ponadgminnego;

  2. decyzję organu emerytalno - rentowego ustalającego wysokość emerytury lub renty oraz pisemną zgodę na ponoszenie opłaty i na jej potrącanie przez właściwy organ emerytalno - rentowy ze świadczenia emerytalnego lub rentowego, zgodnie z odrębnymi przepisami;

  3. oświadczenia o wysokości dochodu osoby ubiegającej się. małżonka, zstępnych przed wstępnymi zobowiązanych do ponoszenia opłaty, dochodu osoby małoletniej, w przypadku gdy opłatę będzie ponosić przedstawiciel ustawowy;

  4. zaświadczenie, o którym mowa w art. 22 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2002 r. Nr 42, poz. 371 z późn. zmianami)

  1. W przypadku, gdy do domu kieruje się osobę na podstawie orzeczenia sądu, wydanie decyzji o skierowaniu do domu nie wymaga przedłożenia dokumentów, o których mowa w ust. 1 i 2. Dokumenty te powinny zostać skompletowane w terminie nie przekraczającym trzech miesięcy od dnia wydania decyzji o skierowaniu do domu.

  2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 i 2. kompletuje ośrodek pomocy społecznej, o którym mowa w ust.1 pkt 1. oraz wydaje decyzję o skierowaniu do domu, a w przypadku gdy osobę ubiegającą się kieruje się do domu o zasięgu ponadgminnym, dokumenty te, ośrodek przekazuje do właściwego ze względu na siedzibę domu powiatowego centrum pomocy rodzinie.


W nagłych wypadkach, wynikających ze zdarzeń losowych, skierowanie i umieszczenie w domu może nastąpić poza kolejnością oraz bez przedłożenia dokumentów o których mowa w § 8 ust.1 i 2. Dokumenty te powinny zostać skompletowane przez ośrodek pomocy społecznej, o którym mowa w § 8 ust.1 pkt. l. w terminie trzech miesięcy od dnia przyjęcia tej osoby do domu.

Osoba ubiegająca się jest kierowana do domu na czas nieokreślony, chyba, że wystąpi ona lub jej przedstawiciel ustawowy z wnioskiem o skierowanie do domu na czas określony.

Przed przyjęciem osoby do domu pracownik socjalny tego domu ustala jej aktualną sytuację w miejscu zamieszkania lub pobytu, która stanowi podstawę indywidualnego planu wsparcia po przyjęciu tej osoby do domu.

email: dpspinczow@dpspinczow.pl,  sekretariat@dpspinczow.pl

     

 

 

Majątek

Władze

Sprawozdania Finansowe

Ochrona Danych Osobowych

Koszt utrzymania

Ogłoszenia

Informacje

Przetargi


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 23801

Wprowadził(a) do systemu: Administrator, data: 2003-06-16 11:56:34
Opublikował(a): Andrzej Piekoszewski, data publikacji: 2003-07-01 08:11:07
Ostatnia zmiana: Krzysztof Wąsik, data: 2022-11-25 10:52:25
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony