Powiatowy Zarząd Dróg

Wersja do druku

 

Dyrektor Tadeusz Bochniak

tel. (0 41) 357 6129

 

Prowadzi sprawy związane z:

 

zarządzaniem dróg – planowaniem ich rozwoju, bieżącym administrowaniem i utrzymaniem

zarządzaniem ruchem na drogach powiatowych i gminnych.

PZD w Pińczowie zarządza na terenie 5 gmin siecią 334 km dróg zamiejskich, 4,5 km dróg miejskich oraz 26 obiektami mostowymi.

Podstawowe zadania Powiatowego Zarządu Dróg wynikające z ustawy:

opracowywanie projektów planów rozwoju sieci drogowej,

opracowywanie planów finansowania budowy, modernizacji, utrzymania
i ochrony dróg, w tym obiektów i urządzeń związanych z drogą, utrzymanie zieleni, kształtowanie zagospodarowania pasa drogi,

przygotowanie zadań z zakresu budowy, modernizacji, utrzymania

i ochrony dróg, w związku z pracami nad projektem budżetu powiatu, zgodnie z zasadami tworzenia budżetu,

przygotowane warunków zamówienia publicznego ma wskazane wyżej zadania wraz z procedurami przetargowymi, realizacja przetargów, nadzór nad realizacją zadań, odbiór realizowanych zadań,

pełnienie funkcji inwestora,

zarządzanie pasem drogowym, koordynacją robót w pasie drogowym,

w tym wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego,

ewidencją dróg i obiektów mostowych,

prowadzenie w porozumieniu z policją ewidencji i badań z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego,

zarządzanie ruchem na drogach powiatowych i gminnych,

wykonywanie zadań na rzecz obronności kraju,

koordynacja działań powiatu w powiązaniu z pozostałymi szczeblami administracji samorządowej i rządowej.

Powyższe zadania Zarządu są realizowane m.in. poprzez:

prowadzenie zagadnień związanych z organizacją ruchu i oznakowaniem dróg,

prowadzenie spraw związanych z planowaniem, budową, modernizacją, utrzymaniem dróg powiatowych,

koordynacja robót w pasie drogowym, tj. wydawanie zezwoleń na prowadzenie robót, umieszczanie urządzeń obcych, budowę i przebudowę zjazdów z dróg i włączeń do sieci dróg, orzekanie
o przywróceniu pasa drogowego do stanu pierwotnego oraz naliczanie
i pobieranie kar za samowolne zajęcie pasa,

udzielanie zezwoleń na umieszczanie reklam w pasie drogowym,

udzielanie zezwoleń na organizowanie imprez, które powodują utrudnienia ruchu lub wymagają korzystania z drogi w sposób szczególny,

wydawanie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych,

zatwierdzanie projektów organizacji ruchu na czas prowadzenia robót

w pasie dróg powiatowych i gminnych,

wprowadzanie ograniczeń ruchu ze względu na stan techniczny dróg

i mostów.

Dane adresowe

Dane adresowe PZD


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 18705

Wprowadził(a) do systemu: Administrator, data: 2003-06-24 10:49:26
Opublikował(a): Przemysław Rasała, data publikacji: 2003-07-01 09:44:46
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony