Uchwała Nr XIV/81/2007

Wersja do druku

Uchwała  Nr XIV/81/2007

Rady  Powiatu  w  Pińczowie

 z  dnia  27 grudnia 2007 roku

 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu

 

 

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. „c” ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 82 ust. 1 pkt  3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) w związku z § 9 pkt 1 uchwały Nr XIV/76/2007 Rady Powiatu z dnia 27.XII.2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na 2008 rok uchwala się, co następuje:

 

§ 1

 Powiat Pińczowski postanawia zaciągnąć kredyt długoterminowy na kwotę 725.283 zł. (słownie: siedemset dwadzieścia pięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt trzy złote) z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów.

 

§ 2

1.      Kredyt zostanie zaciągnięty w banku wybranym w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych.

2.      Spłata kredytu wraz z odsetkami będzie dokonywana z dochodów własnych Powiatu.

3.      Całkowita spłata kredytu nastąpi w latach 2009 – 2010.

4.      Zabezpieczeniem spłaty kredytu będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.

 

§ 3

 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Pińczowie.

                                                                                        § 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 roku

 

Przewodniczący Rady Powiatu

mgr Zbigniew Kierkowski


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1989

Wprowadził(a) do systemu: Wioletta Usnarska, data: 2008-01-17 09:07:43
Opublikował(a): Wioletta Usnarska, data publikacji: 2008-01-17 09:09:10
Ostatnia zmiana: Wioletta Usnarska, data: 2008-01-17 09:09:10
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony