Wersja do druku

Zamawiający:

zespół opieki zdrowotnej w pińczowie

Adres:
ul. armii krajowej 22
28-400 pińczów

Kontakt:
tel. 413573031, fax. 413572491
E-mail:zoz5@o2.pl
Strona www: szpitalpinczow.pl

Numer ID: 1230

Data publikacji:
2021-05-13 09:26:33

Przedmiot: ZOZ/ZP/2/05/2021. Ogłoszenie o zamówieniu na usługę wywozu odpadów komunalnych. Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie.

Treść przetargu:

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 2021-05-13

2021/BZP 00053298/01

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
usługa wywozu odpadów komunalnych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000304289

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Armii Krajowej 22

1.5.2.) Miejscowość: Pińczów

1.5.3.) Kod pocztowy: 28-400

1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL722 - Sandomiersko-jędrzejowski

1.5.7.) Numer telefonu: 413573031

1.5.8.) Numer faksu: 413572491

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zoz5@o2.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitalpinczow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

usługa wywozu odpadów komunalnych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3d1f8e59-b3b6-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00053298/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-05-13 09:19

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

www.szpitalpinczow.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Informacja znajduje się w rozdziale IX SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): informacja znajduje się w rozdziale II SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZOZ/ZP/2/05/2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia jest wywóz przez Wykonawcę z siedziby Zamawiającego niesegregowanych odpadów komunalnych. Wywóz odpadów komunalnych winien odbywać się sukcesywnie przez okres 12 miesięcy.Odpady niesegregowane o kodzie 20 03 01 – w ciągu tygodnia wytwarza się średnio 10,5 m3 po sprasowaniu odpadów komunalnych, miesięcznie 42 m3, rocznie 504 m3.Odpady papier i tektura o kodzie 20 01 01 – w ciągu tygodnia wytwarza się średnio 4,5 m3, miesięcznie 18 m3, rocznie 216 m3.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90511000-2 - Usługi wywozu odpadów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

informacja zawarta w SWZ rozdział VI ust. 1

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

informacja zawarta w Załącznik nr 3 do SWZ § 2 ust. 3

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-05-21 08:00

8.2.) Miejsce składania ofert: za pośrednictwem miniportalu

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-05-21 08:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-06-19

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Oferta powinna zostać sporządzona według wzoru Formularza oferty, stanowiącego Załącznik nr 1 do SWZ.

 

Dyrektor ZOZ w Pińczowie

Krzysztof Słonina


Załączone pliki:


(swz i zalaczniki odpady komuanlane zoz w pinczowie.zip - 102.806 KB) Data publikacji: 2021-05-13 09:27:46 Redaktor: Grzegorz Mitka

(info o kwocie jaka zamawiajacy zamierza przeznaczyc na zamowienie.doc - 18.432 KB) Data publikacji: 2021-05-18 09:12:14 Redaktor: Grzegorz Mitka

(Informacja z otwarcia ofert zoz w pinczowie oddpady komunalne wywiezienie.doc - 18.944 KB) Data publikacji: 2021-05-21 08:54:55 Redaktor: Grzegorz Mitka

(Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty_publikacja strona www odpady komunalne.docx - 15.553 KB) Data publikacji: 2021-05-26 09:09:17 Redaktor: Grzegorz Mitka
Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 236
Wprowadził do systemu: Grzegorz Mitka, data: 2021-05-13 09:26:33
Opublikował: Grzegorz Mitka, data publikacji: 2021-05-13 09:31:09
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu