2022

Wersja do druku

2022


Załączone pliki:

UZP-363-2021
(UZP-363-2022.pdf - 328.78 KB) Data publikacji: 2022-05-19 09:52:40 Redaktor: Edyta Zych

Opis: wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie środka trwałego będącego własnością Powiatu Pińczowskiego

UZP-364-2022
(UZP-364-2022.pdf - 23106.953 KB) Data publikacji: 2022-05-19 09:54:43 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie przekazania podległym jednostkom organizacyjnym Powiatu informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji na 2022 rok

UZP-365-2022
(UZP-365-2022.pdf - 377.03 KB) Data publikacji: 2022-05-19 09:57:24 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

UZP-366-2022
(UZP-366-2022.pdf - 400.062 KB) Data publikacji: 2022-05-19 09:59:04 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu

UZP-367-2022
(UZP-367-2022.pdf - 455.403 KB) Data publikacji: 2022-05-19 10:00:37 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie wskazania członków Zarządu Powiatu Pińczowskiego do dokonania czynności prawnych polegających na udzieleniu pożyczki krótkoterminowej w roku budżetowym 2022 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pawłowicach

UZP-368-2022
(UZP-368-2022.pdf - 597.315 KB) Data publikacji: 2022-05-19 10:01:56 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie zmian do planu finansowego dla rachunku, na którym gromadzone są środki otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

UZP-369-2022
(UZP-369-2022.pdf - 416.258 KB) Data publikacji: 2022-05-19 10:04:29 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie wskazania członków Zarządu Powiatu Pińczowskiego do dokonania czynności prawnych polegających na udzieleniu pożyczki krótkoterminowej w roku budżetowym 2022 dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie

UZP-370-2022
(UZP-370-2022.pdf - 378.573 KB) Data publikacji: 2022-05-19 10:06:00 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie wyrażenia zgody powiatowej jednostce organizacyjnej na oddanie części nieruchomości w użyczenie

UZP-371-2022
(UZP-371-2022.pdf - 1557.031 KB) Data publikacji: 2022-05-19 10:07:08 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2022 rok

UZP-372-2022
(UZP-372-2022.pdf - 602.076 KB) Data publikacji: 2022-05-19 10:09:09 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie zmian do planu finansowego dla rachunku, na którym gromadzone są środki otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

UZP-373-2022
(UZP-373-2022.pdf - 507.08 KB) Data publikacji: 2022-05-19 10:11:00 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie upoważnienia własnej jednostki organizacyjnej – Powiatowego Zarządu Dróg w Pińczowie do przygotowania, przeprowadzenia, udzielenia i rozliczenia zamówień związanych z realizacją zadań w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, których wnioskodawcą jest Powiat Pińczowski

UZP-374-2022
(UZP-374-2022.pdf - 397.068 KB) Data publikacji: 2022-05-19 10:12:19 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego o wspólnym przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych na zakup i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej w ramach Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej

UZP-375-2022
(UZP-375-2022.pdf - 382.985 KB) Data publikacji: 2022-05-19 10:13:59 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie powołania dyrektora Powiatowego Ośrodka Kultury Sportu Turystyki i Rekreacji w Pińczowie

UZP-376-2022
(UZP-376-2022.pdf - 405.377 KB) Data publikacji: 2023-01-13 14:31:51 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie pokrycia kosztów

UZP-377-2022
(UZP-377-2022.pdf - 3744.57 KB) Data publikacji: 2023-01-13 14:32:45 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2022 rok

UZP-378-2022
(UZP-378-2022.pdf - 1237.282 KB) Data publikacji: 2023-01-13 14:34:11 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie ustalenia stawek dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz szkół i placówek prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne w 2022 roku

UZP-380-2022
(UZP-380-2022.pdf - 9951.763 KB) Data publikacji: 2023-01-13 14:35:25 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie określenia zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zadań z zakresu rehabilitacji społecznej w 2022 roku

UZP-381-2022
(UZP-381-2022.pdf - 2621.005 KB) Data publikacji: 2023-01-13 14:36:11 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2022 rok

UZP-382-2022
(UZP-382-2022.pdf - 463.987 KB) Data publikacji: 2023-01-13 14:38:35 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie wydzierżawienia nieruchomości rolnych położonych w Chrobrzu Gm. Złota stanowiących własność Powiatu Pińczowskiego

UZP-383-2022
(UZP-383-2022.pdf - 1376.888 KB) Data publikacji: 2023-01-13 14:39:44 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie przyjęcia bilansu z wykonania budżetu Powiatu Pińczowskiego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2021 roku

UZP-384-2022
(UZP-384-2022.pdf - 29448.38 KB) Data publikacji: 2023-01-13 14:51:30 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie sprawozdań z wykonania budżetu Powiatu wraz z informacją o stanie mienia komunalnego powiatu, z realizacji programów wieloletnich oraz wykonania planu finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie za 2021 rok

UZP-385-2022
(UZP-385-2022.pdf - 5656.421 KB) Data publikacji: 2023-01-13 14:52:41 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pińczowskiego na lata 2022 – 2034

UZP-386-2022
(UZP-386-2022.pdf - 1167.048 KB) Data publikacji: 2023-01-13 14:53:24 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2022 rok

UZP-387-2022
(UZP-387-2022.pdf - 3999.276 KB) Data publikacji: 2023-01-13 14:54:35 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 rok Powiatowego Ośrodka Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Pińczowie

UZP-388-2022
(UZP-388-2022.pdf - 1499.866 KB) Data publikacji: 2023-01-13 14:55:55 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2022 rok

UZP-389-2022
(UZP-389-2022.pdf - 438.411 KB) Data publikacji: 2023-01-13 14:56:39 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Pińczowie

UZP-390-2022
(UZP-390-2022.pdf - 579.324 KB) Data publikacji: 2023-01-13 14:57:14 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie pokrycia kosztów

UZP-391-2022
(UZP-391-2022.pdf - 334.102 KB) Data publikacji: 2023-01-13 14:58:25 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie środka trwałego będącego własnością Powiatu Pińczowskiego

UZP-392-2022
(UZP-392-2022.pdf - 437.146 KB) Data publikacji: 2023-01-13 14:59:26 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie zmiany w uchwale nr 367/2022 Zarządu Powiatu w Pińczowie z dnia 14 stycznia 2022 r. w sprawie wskazania członków Zarządu Powiatu Pińczowskiego do dokonania czynności prawnych polegających na udzieleniu pożyczki krótkoterminowej w roku budżetowym 2022 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pawłowicach

UZP-393-2022
(UZP-393-2022.pdf - 4571.419 KB) Data publikacji: 2023-01-13 15:00:28 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2022 rok

UZP-394-2022
(UZP-394-2022.pdf - 343.783 KB) Data publikacji: 2023-01-13 15:01:00 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie pokrycia kosztów

UZP-395-2022
(UZP-395-2022.pdf - 304.516 KB) Data publikacji: 2023-01-13 15:02:14 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie uchylenia Uchwały Nr 385/2022 Zarządu Powiatu w Pińczowie w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pińczowskiego na lata 2022 – 2034

UZP-396-2022
(UZP-396-2022.pdf - 333.19 KB) Data publikacji: 2023-01-13 15:03:44 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie udzielenia pełnomocnictwa p.o. Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Pińczowie

UZP-397-2022
(UZP-397-2022.pdf - 341.505 KB) Data publikacji: 2023-01-13 15:04:26 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Liceum Ogólnokształcącego im. Hugona Kołłątaja w Pińczowie

UZP-398-2022
(UZP-398-2022.pdf - 3736.481 KB) Data publikacji: 2023-01-13 15:05:29 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów oświatowych jednostek organizacyjnych Powiatu Pińczowskiego

UZP-399-2022
(UZP-399-2022.pdf - 1213.422 KB) Data publikacji: 2023-01-13 15:06:21 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2022 rok

UZP-400-2022
(UZP-400-2022.pdf - 552.682 KB) Data publikacji: 2023-01-16 10:48:06 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku, na którym gromadzone są środki otrzymane z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy

UZP-401-2022
(UZP-401-2022.pdf - 560.428 KB) Data publikacji: 2023-01-16 10:48:50 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie pokrycia kosztów

UZP-402-2022
(UZP-402-2022.pdf - 5163.705 KB) Data publikacji: 2023-01-16 12:55:11 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie przekazania Radzie Powiatu sprawozdania finansowego Powiatu Pińczowskiego za 2021 rok

UZP-403-2022
(UZP-403-2022.pdf - 602.53 KB) Data publikacji: 2023-01-16 12:58:47 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku, na którym gromadzone są środki otrzymane z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy

UZP-404-2022
(UZP-404-2022.pdf - 3991.121 KB) Data publikacji: 2023-01-16 13:00:02 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2022 rok

UZP-405-2022
(UZP-405-2022.pdf - 450.096 KB) Data publikacji: 2023-01-16 13:02:09 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie upoważnienia własnej jednostki organizacyjnej – Powiatowego Zarządu Dróg w Pińczowie do przygotowania, przeprowadzenia, udzielenia i rozliczenia zamówienia związanego z realizacją zadania „Przebudowa ulicy Adrianowicza w ciągu drogi nr 0512T w Działoszycach”

UZP--2022
(UZP-406-2022.pdf - 794.658 KB) Data publikacji: 2023-01-16 13:06:38 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Hugona Kołłątaja w Pińczowie

UZP-407-2022
(UZP-407-2022.pdf - 798.05 KB) Data publikacji: 2023-01-16 13:07:29 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Pińczowie

UZP-408-2022
(UZP-408-2022.pdf - 613.827 KB) Data publikacji: 2023-01-16 13:08:40 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie pokrycia kosztów

UZP-409-2022
(UZP-409-2022.pdf - 1237.852 KB) Data publikacji: 2023-01-16 13:09:32 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie ustalenia stawek dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz szkół i placówek prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne w 2022 roku

UZP-410-2022
(UZP-410-2022.pdf - 597.879 KB) Data publikacji: 2023-01-16 13:10:45 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku, na którym gromadzone są środki otrzymane z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy

UZP-411-2022
(UZP-411-2022.pdf - 5699.565 KB) Data publikacji: 2023-01-16 13:11:49 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pińczowskiego na lata 2022 – 2034

UZP-412-2022
(UZP-412-2022.pdf - 2430.7 KB) Data publikacji: 2023-01-16 13:13:09 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2022 rok

UZP-413-2022
(UZP-413-2022.pdf - 305.57 KB) Data publikacji: 2023-01-16 13:15:45 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie powierzenia obowiązków Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Pińczowie

UZP-414-2022
(UZP-414-2022.pdf - 367.488 KB) Data publikacji: 2023-01-16 13:16:43 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie uchylenia w części Uchwały Nr 404/2022 Zarządu Powiatu w Pińczowie w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2022 rok

UZP-415-2022
(UZP-415-2022.pdf - 5685.328 KB) Data publikacji: 2023-01-16 13:17:57 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pińczowskiego na lata 2022 – 2034

UZP-416-2022
(UZP-416-2022.pdf - 1327.24 KB) Data publikacji: 2023-01-17 09:32:46 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie wyrażenia opinii o pozbawieniu kategorii dróg powiatowych

UZP-417-2022
(UZP-417-2022.pdf - 1909.103 KB) Data publikacji: 2023-01-17 09:33:27 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2022 rok

UZP-418-2022
(UZP-418-2022.pdf - 517.572 KB) Data publikacji: 2023-01-17 09:35:32 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie wydzierżawienia miejsca postojowego przy ul. Polnej 48 w Pińczowie na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako dz. nr 106/4 o pow. 0,6535 ha

UZP-419-2022
(UZP-419-2022.pdf - 344.554 KB) Data publikacji: 2023-01-17 09:36:29 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie pokrycia kosztów

UZP-420-2022
(UZP-420-2022.pdf - 3208.289 KB) Data publikacji: 2023-01-17 09:37:18 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2022 rok

UZP-421-2022
(UZP-421-2022.pdf - 607.561 KB) Data publikacji: 2023-01-17 09:40:13 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku, na którym gromadzone są środki otrzymane z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy

UZP-422-2022
(UZP-422-2022.pdf - 3387.875 KB) Data publikacji: 2023-01-17 09:41:01 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2022 rok

UZP-423-2022
(UZP-423-2022.pdf - 604.881 KB) Data publikacji: 2023-01-17 09:41:44 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku, na którym gromadzone są środki otrzymane z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy

UZP-424-2022
(UZP-424-2022.pdf - 446.106 KB) Data publikacji: 2023-01-17 09:45:47 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie użyczenia lokalu biurowego położonego na II piętrze budynku Starostwa Powiatowego w Pińczowie przy ul. Żwirki i Wigury 40

UZP-425-2022
(UZP-425-2022.pdf - 390.01 KB) Data publikacji: 2023-01-17 09:47:03 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

UZP-426-2022
(UZP-426-2022.pdf - 388.881 KB) Data publikacji: 2023-01-18 10:52:03 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

UZP-427-2022
(UZP-427-2022.pdf - 379.505 KB) Data publikacji: 2023-01-18 10:52:48 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

UZP-428-2022
(UZP-428-2022.pdf - 346.977 KB) Data publikacji: 2023-01-18 10:54:38 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Pińczowie

UZP-429-2022
(UZP-429-2022.pdf - 346.423 KB) Data publikacji: 2023-01-18 10:56:43 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Hugona Kołłątaja w Pińczowie

UZP-430-2022
(UZP-430-2022.pdf - 334.595 KB) Data publikacji: 2023-01-18 10:57:58 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora szkoły

UZP-431-2022
(UZP-431-2022.pdf - 332.403 KB) Data publikacji: 2023-01-18 10:59:25 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora szkoły

UZP-432-2022
(UZP-432-2022.pdf - 613.892 KB) Data publikacji: 2023-01-18 11:01:09 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie przystąpienia Powiatu Pińczowskiego do realizacji Programu „Samodzielność- Aktywność – Mobilność!” Dostępne mieszkanie oraz wskazania powiatowej jednostki organizacyjnej do realizacji Programu

UZP-433-2022
(UZP-433-2022.pdf - 622.05 KB) Data publikacji: 2023-01-18 11:02:29 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie przystąpienia Powiatu Pińczowskiego do realizacji Programu „Samodzielność- Aktywność- Mobilność!” Mieszkanie dla absolwenta oraz wskazania powiatowej jednostki organizacyjnej do realizacji Programu

UZP-434-2022
(UZP-434-2022.pdf - 2662.026 KB) Data publikacji: 2023-01-18 11:07:58 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie zasad zimowego utrzymania dróg powiatowych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Pińczowie w sezonie zimowym 2022/2023

UZP-435-2022
(UZP-435-2022.pdf - 3374.341 KB) Data publikacji: 2023-01-18 11:09:14 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2022 rok

UZP-436-2022
(UZP-436-2022.pdf - 374.053 KB) Data publikacji: 2023-01-18 11:10:28 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie pokrycia kosztów

UZP-437-2022
(UZP-437-2022.pdf - 342.338 KB) Data publikacji: 2023-01-18 11:11:56 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Pińczowie

UZP-438-2022
(UZP-438-2022.pdf - 438.519 KB) Data publikacji: 2023-01-18 11:13:29 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie upoważnienia własnej jednostki organizacyjnej – Powiatowego Zarządu Dróg w Pińczowie do przygotowania, przeprowadzenia, udzielenia i rozliczenia zamówienia związanego z realizacją zadania „Przebudowa ulicy Adrianowicza w ciągu drogi nr 0512T w Działoszycach”

UZP-439-2022
(UZP-439-2022.pdf - 451.657 KB) Data publikacji: 2023-01-18 11:16:33 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie ustalenia wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrektorów szkół i placówek powiatu pińczowskiego

UZP-440-2022
(UZP-440-2022.pdf - 26482.664 KB) Data publikacji: 2023-01-18 11:17:42 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz o przebiegu realizacji wykonania planu finansowego zespołu opieki zdrowotnej za I półrocze 2022 roku

UZP-441-2022
(UZP-441-2022.pdf - 2592.99 KB) Data publikacji: 2023-01-18 11:18:41 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2022 rok

UZP-442-2022
(UZP-442-2022.pdf - 597.001 KB) Data publikacji: 2023-01-18 11:19:59 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku, na którym gromadzone są środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

UZP-443-2022
(UZP-443-2022.pdf - 604.392 KB) Data publikacji: 2023-01-18 11:21:09 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku, na którym gromadzone są środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

UZP-444-2022
(UZP-444-2022.pdf - 507.422 KB) Data publikacji: 2023-01-18 11:21:38 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie pokrycia kosztów

UZP-445-2022
(UZP-445-2022.pdf - 390.707 KB) Data publikacji: 2023-01-18 11:22:20 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie pokrycia kosztów

UZP-446-2022
(UZP-446-2022.pdf - 2510.827 KB) Data publikacji: 2023-01-18 11:23:11 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2022 rok

UZP-447-2022
(UZP-447-2022.pdf - 641.798 KB) Data publikacji: 2023-01-24 08:01:01 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku, na którym gromadzone są środki otrzymane z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy

UZP-448-2022
(UZP-448-2022.pdf - 5440.006 KB) Data publikacji: 2023-01-24 08:02:08 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Powiatu Pińczowskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

UZP-449-2022
(UZP-449-2022.pdf - 357.094 KB) Data publikacji: 2023-01-24 08:02:39 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie pokrycia kosztów

UZP-450-2022
(UZP-450-2022.pdf - 5727.709 KB) Data publikacji: 2023-01-24 08:03:58 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Zarządu Dróg w Pińczowie

UZP-451-2022
(UZP-451-2022.pdf - 1399.422 KB) Data publikacji: 2023-01-24 08:04:52 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie powiadomienia Wójta Gminy Kije o zamiarze podjęcia uchwały w trybie art. 10 ust. 5 c ustawy o drogach publicznych w zakresie odcinka starodroży drogi krajowej nr 78 od km 224+431 do km 225+111 i od km 225+156 do km 225+242 tj. granicy powiatu pińczowskiego/kieleckiego (teren powiatu pińczowskiego)

UZP-452-2022
(UZP-452-2022.pdf - 445.627 KB) Data publikacji: 2023-01-24 08:06:02 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie upoważnienia własnej jednostki organizacyjnej – Powiatowego Zarządu Dróg w Pińczowie do przygotowania, przeprowadzenia, udzielenia i rozliczenia zamówienia związanego z realizacją zadań: „Remont drogi nr 1677T Wola Knyszyńska – Stępocice odc. Wola Knyszyńska – Podrózie i Remont drogi 1667T Wola Chroberska – Złota odc. Wola Chroberska – Kostrzeszyn - Złota”

UZP-453-2022
(UZP-453-2022.pdf - 346.028 KB) Data publikacji: 2023-01-24 08:06:58 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie wydania opinii w przedmiocie zaliczenia drogi wewnętrznej położonej na terenie Gminy Pińczów do kategorii dróg gminnych

UZP-454-2022
(UZP-454-2022.pdf - 344.519 KB) Data publikacji: 2023-01-24 08:08:02 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie zaopiniowania kandydatur na stanowiska Wicedyrektorów w Zespole Szkół Zawodowych w Pińczowie

UZP-455-2022
(UZP-455-2022.pdf - 319.515 KB) Data publikacji: 2023-01-24 08:08:49 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie zaopiniowania kandydatury na stanowisko Wicedyrektora w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Pińczowie

UZP-456-2022
(UZP-456-2022.pdf - 315.205 KB) Data publikacji: 2023-01-24 08:22:50 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie zaopiniowania kandydatury na stanowisko Wicedyrektora w Liceum Ogólnokształcącym w Pińczowie

UZP-457-2022
(UZP-457-2022.pdf - 4037.157 KB) Data publikacji: 2023-01-24 08:23:50 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2022 rok

UZP-458-2022
(UZP-458-2022.pdf - 613.301 KB) Data publikacji: 2023-01-24 08:24:43 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku, na którym gromadzone są środki otrzymane z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy

UZP-459-2022
(UZP-459-2022.pdf - 1256.812 KB) Data publikacji: 2023-01-24 08:25:28 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie ustalenia stawek dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz szkół i placówek prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne w 2022 roku

UZP-460-2022
(UZP-460-2022.pdf - 462.514 KB) Data publikacji: 2023-01-24 08:26:25 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie wydzierżawienia części wiaty zlokalizowanej przy ul. Polnej 48 w Pińczowie na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 106/4 o pow. 0,6535 ha

UZP-461-2022
(UZP-461-2022.pdf - 633.652 KB) Data publikacji: 2023-01-24 08:27:01 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie pokrycia kosztów

UZP-462-2022
(UZP-462-2022.pdf - 4771.21 KB) Data publikacji: 2023-01-24 08:27:47 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2022 rok

UZP-463-2022
(UZP-463-2022.pdf - 8804.094 KB) Data publikacji: 2023-01-24 08:29:26 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na „Realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Pińczowskiego w 2023 roku”

UZP-464-2022
(UZP-464-2022.pdf - 1968.854 KB) Data publikacji: 2023-01-24 08:30:23 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej do opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w roku 2023 w Powiecie Pińczowskim

UZP-465-2022
(UZP-465-2022 (2).pdf - 331.945 KB) Data publikacji: 2023-06-15 14:17:49 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie zaopiniowania propozycji zaliczenia drogi na terenie Gminy Złota do kategorii drogi gminnej

UZP-466-2022
(UZP-466-2022 (2).pdf - 2958.793 KB) Data publikacji: 2023-06-15 14:30:09 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2022 rok

UZP-467-2022
(UZP-467-2022.pdf - 394.44 KB) Data publikacji: 2023-06-15 14:30:55 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie pokrycia kosztów

UZP-468-2022
(UZP-468-2022.pdf - 37401.856 KB) Data publikacji: 2023-06-15 14:33:11 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pińczowskiego na lata 2023-2034 oraz projektu w sprawie uchwalenia budżetu powiatu Pińczowskiego na 2023 rok

UZP-469-2022
(UZP-469-2022.pdf - 5471.248 KB) Data publikacji: 2023-06-15 14:34:00 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2022 rok

UZP-470-2022
(UZP-470-2022.pdf - 1461.638 KB) Data publikacji: 2023-06-15 14:36:09 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadań zleconych przez Powiat Pińczowski organizacjom pozarządowym w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w 2023 roku w Powiecie Pińczowskim

UZP-471-2022
(UZP-471-2022.pdf - 442.129 KB) Data publikacji: 2023-06-15 14:36:57 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie pokrycia kosztów

UZP-472-2022
(UZP-472-2022.pdf - 967.263 KB) Data publikacji: 2023-06-15 14:37:50 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2022 rok

UZP-473-2022
(UZP-473-2022.pdf - 643.092 KB) Data publikacji: 2023-06-15 14:39:18 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku, na którym gromadzone są środki otrzymane z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy

UZP-474-2022
(UZP-474-2022.pdf - 4233.3 KB) Data publikacji: 2023-06-15 14:40:15 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie wyrażenia opinii o przebiegu istniejących dróg wojewódzkich

UZP-475-2022
(UZP-475-2022.pdf - 3887.073 KB) Data publikacji: 2023-06-15 14:40:59 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2022 rok

UZP-476-2022
(UZP-476-2022.pdf - 664.983 KB) Data publikacji: 2023-06-15 14:44:49 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku, na którym gromadzone są środki otrzymane z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy

UZP-477-2022
(UZP-477-2022.pdf - 516.39 KB) Data publikacji: 2023-06-15 14:46:03 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie wyboru oferty na „Realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Pińczowskiego w 2023 roku”

UZP-478-2022
(UZP-478-2022.pdf - 378.015 KB) Data publikacji: 2023-06-15 14:46:53 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie wyrażenia zgody na likwidację środków trwałych stanowiących wyposażenie Domu Pomocy Społecznej w Pińczowie

UZP-479-2022
(UZP-479-2022.pdf - 508.282 KB) Data publikacji: 2023-06-15 14:47:55 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie wynajęcia lokalu biurowego położonego na parterze w budynku Starostwa Powiatowego w Pińczowie przy ul. Zacisze 5

UZP-480-2022
(UZP-480-2022.pdf - 442.016 KB) Data publikacji: 2023-06-15 14:48:33 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie porycia kosztów

UZP-481-2022
(UZP-481-2022.pdf - 3484.384 KB) Data publikacji: 2023-06-15 14:49:39 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2022 rok

UZP-482-2022
(UZP-482-2022.pdf - 410.516 KB) Data publikacji: 2023-06-15 14:50:12 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie pokrycia kosztów

UZP-483-2022
(UZP-483-2022.pdf - 939.837 KB) Data publikacji: 2023-06-15 14:50:56 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie zmian w planie wydatków na 2022 rok

UZP-484-2022
(UZP-484-2022.pdf - 312.947 KB) Data publikacji: 2023-06-15 14:51:56 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Pińczowie

UZP-485-2022
(UZP-485-2022.pdf - 5608.691 KB) Data publikacji: 2023-06-15 14:53:44 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pińczowskiego na lata 2022 - 2034

UZP-486-2022
(UZP-486-2022.pdf - 8336.98 KB) Data publikacji: 2023-06-16 14:31:39 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2022 rok

UZP-487-2022
(UZP-487-2022.pdf - 668.136 KB) Data publikacji: 2023-06-16 14:32:57 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku, na którym gromadzone są środki otrzymane z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy

UZP-488-2022
(UZP-488-2022.pdf - 447.607 KB) Data publikacji: 2023-06-16 14:34:09 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Powiatowego Zarządu Dróg w Pińczowie do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień, zaświadczeń, a także do poświadczania za zgodność odpisów dokumentów przedstawionych przez stronę na potrzeby prowadzonych postępowań z oryginałem w imieniu Zarządu Powiatu

UZP-489-2022
(UZP-489-2022.pdf - 919.546 KB) Data publikacji: 2023-06-16 14:34:59 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Zarządu Dróg w Pińczowie

UZP-490-2022
(UZP-490-2022.pdf - 354.882 KB) Data publikacji: 2023-06-16 14:35:41 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Zarządu Dróg w Pińczowie

UZP-491-2022
(UZP-491-2022.pdf - 354.937 KB) Data publikacji: 2023-06-16 14:36:20 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie pokrycia kosztów

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 692

Wprowadził(a) do systemu: Edyta Zych, data: 2022-05-19 09:47:32
Opublikował(a): Edyta Zych, data publikacji: 2022-05-19 09:48:08
Ostatnia zmiana: Edyta Zych, data: 2023-06-16 14:31:39
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony