Organizacja, przedmiot działalnosci, kompetencje

Wersja do druku

ORGANIZACJA, PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI I KOMPETENCJE KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W PIŃCZOWIE.

Podstawy prawne.

Organizacja Państwowej Straży Pożarnej opiera się podstawie rozdziału II ustawy o PSP.

Art. 13a. 1. Komendanci wykonują swoje zadania przy pomocy komend, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1-3.

2. Organizację Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej określa statut nadany, w drodze rozporządzenia, przez Prezesa Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

3. Regulamin organizacyjny komendy wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej jest ustalany przez komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej i zatwierdzany przez wojewodę.

4. Regulamin organizacyjny komendy powiatowej (miejskiej) Państwowej Straży Pożarnej jest ustalany przez komendanta powiatowego i zatwierdzany przez komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.

5. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określa, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady organizacji komendy wojewódzkiej i powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. Organizacja komendy woj. i powiat. Państw. Straży Pożarnej - R.

Dz. U. z dnia 28 kwietnia 1999 r. Nr 38, poz. 375

zm.:

Dz. U. 2001 r. Nr 66, poz. 675

Rozporządzenie weszło w życie z dniem 28.04.1999 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

z dnia 8 kwietnia 1999 r.

w sprawie określenia szczegółowych zasad organizacji

komendy wojewódzkiej i powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

Na podstawie art. 13a ust. 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej.

W oparciu o to rozporządzenie opracowany został obecnie obowiązujący REGULAMIN ORGANIZACYJNY KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W PIŃCZOWIE zatwierdzony przez Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego w dniu 23 października 2002 roku.

 

Od 1 stycznia 1999 roku Państwowa Straż Pożarna funkcje w całkowicie odmiennym systemie ustrojowym.

Funkcjonowanie PSP w zreformowanym państwie opiera się przede wszystkim na :

Zgodnie z postanowieniami Konstytucji państwo zapewnia bezpieczeństwo obywateli oraz ochronę środowiska. Konstytucja powierza realizację tych zadań Radzie Ministrów. Konsekwencją tego są postanowienia dotyczące zadań Rady Ministrów oraz administracji rządowej, w tym wojewody. Państwowa Straż Pożarna jest narzędziem wykonującym na obszarze województwa w imieniu Rady Ministrów - wojewody zadania w tym zakresie.

W świetle przytoczonych aktów prawnych centralnym organem administracji rządowej w sprawach organizacji Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego oraz ochrony przeciwpożarowej jest komendant główny Państwowej Straży Pożarnej, podległy ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych.

Administrację publiczną na obszarze województwa wykonują m.in.: organy administracji rządowej, do których zalicza się wojewodę oraz działającego pod jego zwierzchnictwem komendanta wojewódzkiego PSP, jak również działającego pod zwierzchnictwem starosty komendanta powiatowego PSP (miejskiego na prawach powiatu).

Ustawa z dn. 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym w rozdziale 2 określającym zakres działania i zadania powiatu Art. 4 pkt. 15 i 16 nakłada na powiat zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa obywateli , ochrony przeciwpowodziowej , przeciwpożarowej i zapobiegania innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska. Ponadto art. 34 pkt.2 / z uwzględnieniem art.42 ustęp 2/ mówi: “W sprawach nie cierpiących zwłoki, związanych z zagrożeniem interesu publicznego, zagrażających bezpośrednio zdrowiu i życiu oraz w sprawach mogących spowodować znaczne straty materialne starosta podejmuje niezbędne czynności należące do właściwości zarządu powiatu. Nie dotyczy to wydawania przepisów porządkowych w przypadku, o którym mowa w art. 42 ust. 2.”

W związku z tym z przepisami tymi związane są merytorycznie znowelizowane ustawy o ochronie przeciwpożarowej i o Państwowej Straży Pożarnej.

W przypadku bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa wspólnoty samorządowej, w szczególności życia lub zdrowia, przewodniczący zarządu gminy lub powiatu może wydać komendantowi powiatowemu (miejskiemu) PSP polecenie podjęcia działań w zakresie właściwości Państwowej Straży Pożarnej, zmierzających do usunięcia tego zagrożenia. Polecenie takie lub uchwała nie mogą dotyczyć wykonania konkretnej czynności służbowej i nie mogą również określać sposobu wykonania zadania przez Państwową Straż Pożarną.

W zakresie Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego zadania dotyczące

koordynowania i kontrolowania jego funkcjonowania zostały przypisane poszczególnym poziomom administracji rządowej. Na obszarze całego kraju komendant główny PSP , jako centralny organ administracji rządowej określa zadania , koordynuje i kontroluje funkcjonowanie KSRG , a w sytuacjach nadzwyczajnych - kieruje tym systemem. Na obszarze województwa zadania te wykonuje wojewoda, na obszarze powiatu - starosta, a gminy - wójt(burmistrz lub prezydent miasta) ,przy pomocy komendanta gminnego ochrony przeciw pożarowej. Trzeba zaznaczyć , iż komendant gminny wykonujący zadania ochrony przeciwpożarowej winien posiadać niezbędne kwalifikacje w tym zakresie.

Art. 14. 1.ustawy o ochronie przeciwpożarowej mówi, że Krajowy system ratowniczo-gaśniczy ma na celu ochronę życia, zdrowia, mienia lub środowiska poprzez:

1) walkę z pożarami lub innymi klęskami żywiołowymi,

2) ratownictwo techniczne,

3) ratownictwo chemiczne,

4) ratownictwo ekologiczne,

5) ratownictwo medyczne.

Powiat jako podstawowy poziom realizacji zadań ochrony p.poż. i KSRG , wykonuje również zadania publiczne o charakterze ponadgminnym. Należy do nich prowadzenie analiz i opracowywanie prognoz dotyczących pożarów , klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń , prowadzenie analizy sił i środków KSRG na obszarze powiatu , budowanie systemu koordynacji działań jednostek ochrony p.poż wchodzących w skład KSRG oraz służb, inspekcji , straży jak również innych podmiotów biorących udział w działaniach ratowniczych na obszarze powiatu. Zadaniem powiatu jest także organizowanie systemu łączności , alarmowania i współdziałania między podmiotami uczestniczącymi w działaniach ratowniczych na obszarze powiatu. Niektóre z tych zadań powiat i gmina może wykonywać przy pomocy gminnego i powiatowego zespołu reagowania kryzysowego w przypadku wystąpienia zdarzenia niosącego znamiona klęski żywiołowej.

Komenda powiatowa PSP od 01.01.1999 r. jest podstawową jednostką organizacyjną PSP , organizującą i prowadzącą działania ratownicze. W jej skład wchodzą jednostki rat.-gaśnicze. Dowódca JRG , podobnie jak inni strażacy w komendzie powiatowej , jest mianowany przez komendanta powiatowego. Komendanta powiatowego PSP powołuje komendant wojewódzki w porozumieniu ze starostą , a jego zastępców również komendant wojewódzki , bez konieczności porozumienia ze starostą ale na wniosek komendanta powiatowego.

Art. 13. 4. ustawy o PSP mówi, że do zadań komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej należy:

1) kierowanie komendą powiatową (miejską) Państwowej Straży Pożarnej,

2) organizowanie jednostek ratowniczo-gaśniczych,

3) organizowanie na obszarze powiatu krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego,

4) dysponowanie oraz kierowanie siłami i środkami krajowego systemu

ratowniczo-gaśniczego na obszarze powiatu poprzez swoje stanowisko

kierowania,

5) organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczej,

6) współdziałanie z komendantami gminnymi ochrony przeciwpożarowej, jeżeli

komendanci tacy zostali zatrudnieni w gminach,

7) rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń,

8) opracowywanie planów ratowniczych dla obszaru powiatu,

9) nadzorowanie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych,

10) wykonywanie zadań z zakresu ratownictwa,

11) wstępne ustalanie przyczyny oraz okoliczności powstania i rozprzestrzeniania się pożaru oraz miejscowego zagrożenia,

12) organizowanie szkolenia i doskonalenia pożarniczego,

13) szkolenie członków ochotniczych straży pożarnych,

14) współdziałanie z Zarządem (Oddziałem) Powiatowym Związku Ochotniczych

Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Zadania wykonywane w 2003 r. przez Komendę PSP w Pińczowie ujęte zostały w “Programie Działania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Pińczowie” i “Zadaniach do Realizacji w Ramach Doskonalenia Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na Terenie Powiatu Pińczowskiego”, które to zostały zatwierdzone przez Starostę.

Szczegółowe rozwinięcie zadań i realizacji celów stanowią Roczny i Kwartalne Plany Pracy Komendanta Powiatowego PSP.

Całokształt działalności Komendy obecnie opiera się na następujących przepisach prawnych:

- ww. ustawach o PSP i ochronie przeciwpożarowej, oraz przepisów wykonawczych do tych ustaw w tym między innymi: Wytycznych Komendanta Głównego PSP, w r. Zarządzenia Nr 34/2003 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27 marca 2003 r. w sprawie określenia zadań KSRG na terenie woj. świętokrzyskiego w 2003 r.,

- regulaminu organizacyjnego Komendy Powiatowej PSP,

- podpisanych porozumień np. porozumienia w sprawie wykonywania zadań obrony cywilnej przez KP PSP w Pińczowie ze Starostą Powiatu Pińczów,

- a także opracowanej oceny zagrożenia rejonu działania w zakresie pożarowym i innych miejscowych zagrożeń,

Jednym z podstawowych założeń reformy ustrojowej , będącym akceptacją unitarnego charakteru państwa , jest określenie jednolitych standardów funkcjonowania PSP w całym kraju. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji otrzymał liczne ustawowe delegacje do określenia tych standardów, a wśród nich między innymi :

Koszty funkcjonowania PSP pokrywane są z budżetu państwa. Na poziomie województwa jest to budżet wojewody, a na poziomie powiatu- dotacje celowe budżetu państwa, stanowiące dochód budżetu powiatu. Budżet powiatu ustalany jest przez radę powiatu, która określi m.in. obowiązki komendanta powiatowego PSP w toku prac nad projektem swojego budżetu. Dochodami budżetu powiatu mogą być również inne dotacje celowe z budżetu państwa, przekazywane na wykonywanie zadań publicznych, a w szczególności czynności związanych z ochroną przeciwpożarową i zapobieganiem nadzwyczajnym zagrożeniom życia , zdrowia , środowiska oraz na ochronę przeciwpożarową. W pokryciu części kosztów funkcjonowania PSP mogą uczestniczyć również: gmina, powiat (poza dotacjami celowymi z budżetu państwa), samorząd województwa, a także zleceniodawca- za wykonanie przez PSP prac zleconych wykraczających poza jej ustawowe zadania.

Stan wyszkolenia KR PSP i JRG.

Komenda Powiatowa i JRG zatrudnia obecnie :

W skład KSRG wchodzą następujące jednostki OSP: Kozubów, Działoszyce , Michałów , Złota Kije, Pawłowice i Chroberz.

Wymagania w zakresie wyszkolenia mówią iż jednostka włączona do KSRG powinna posiadać 20 przeszkolonych członków - 2 naczelników , 4 mechaników , 4 dowódców i 10 strażaków. W tej dziedzinie notujemy spore braki. Dlatego corocznie prowadzimy różne kursy mające na celu uzyskiwanie odpowiednich kwalifikacji w tym zakresie,

W związku z powiększeniem zakresu działań jednostek straży pożarnych o działania ratownicze związane z ratownictwem technicznym, drogowym, chemicznym, klęskami żywiołowymi i potrzeby ciągłego doskonalenia jednostek OSP Komendant Wojewódzki PSP w Kielcach Decyzją nr 50/96 z dnia 15 maja 1996 r. powołał między innymi w Pińczowie Ośrodek Szkolenia Pożarniczego dla członków OSP.

Mimo niedostatków w wyposażeniu Państwowa Straż Pożarna stała się w ostatnich latach nowoczesną profesjonalną formacją ratowniczą, która wspólnie z Ochotniczymi Strażami Pożarnymi tworzy system ratowniczy zapewniający sprawne kierowanie, efektywność użytych sił i środków do ratowania życia, zdrowia, mienia i środowiska. Udanym przedsięwzięciem systemu było zorganizowanie Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

Na obszarze naszego powiatu Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy jest podstawowym narzędziem do realizacji zadań w nagłych zdarzeniach losowych spowodowanych klęskami żywiołowymi lub innymi miejscowymi zagrożeniami, które wymagają użycia większych sił i środków ratowniczych.

Zawarte w informacji zadania pozwalają na określenie i sprecyzowanie następujących stwierdzeń i wniosków odnośnie przyszłych działań PSP :

  1. Istnieje pilna potrzeba wymiany starego sprzętu i dalszego doposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych a w szczególności włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego .

  2. Wykonywanie różnorodnych działań przez Jednostkę Ratowniczo – Gaśniczą Państwowej Straży Pożarnej wymaga określonego wsparcia sprzętowego technicznego a w szczególności w zakresie :

  1. Prowadzenie dalszego sukcesywnego doskonalenia ratowników PSP i strażaków OSP ,

  2. Prowadzenie ćwiczeń i manewrów zgrywających z udziałem JRG , OSP , Policji , Pogotowia Ratunkowego .

  3. Dalszego propagowania zasad bezpieczeństwa pożarowego wśród ludności i młodzieży szkolnej m.in. poprzez :

  1. Bieżącego aktualizowania opracowanego planu działań ratowniczych dla powiatu pińczowskiego umożliwiającego sprawne dysponowanie jednostek ratowniczych do powstałych zdarzeń i efektywnej likwidacji powstałych zdarzeń.

  2. Dalszego doskonalenia organizacji funkcjonowania Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego w powiecie.

Przewidujemy iż ogólne kierunki działania KP PSP w Pińczowie będą podobne jak w latach ubiegłych. Planujemy zwrócić szczególną uwagę na działania nie wymagające znacznych nakładów finansowych , a podnoszących stan ochrony przeciwpożarowej i ratowniczej na terenie Powiatu Pińczów poprzez: - zwiększenie szkoleń i ćwiczeń jednostek OSP w szczególności włączonych do KSRG a także pozostałych typu S /wyposażonych w samochody pożarnicze/.

- zacieśnienie współpracy z gminami w zagadnieniach ratowniczych (udział w sesjach rad gmin, częstych wyjazdów służbowych do gmin pracowników Komendy – rozmów z wójtami o problemach ratowniczych, udzielania pomocy i instruktażu pracownikom gmin).


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 8351

Wprowadził(a) do systemu: Administrator, data: 2003-06-26 12:33:27
Opublikował(a): Przemysław Rasała, data publikacji: 2003-07-01 09:48:00
Ostatnia zmiana: Przemysław Rasała, data: 2003-07-02 08:55:00
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony