statut

Wersja do druku

 STATUT

POWIATOWEGO ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W PIŃCZOWIE

 

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLN

§ 1

Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Pińczowie został powołany Uchwałą Rady Powiatu Pińczowskiego Nr. XXXIII/162/2002 z dnia 27 sierpnia 2002 roku
w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Pińczowie na podstawie art. 12 pkt. 8 lit. i ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr. 91, poz. 578 z późniejszymi zmianami) oraz §9 pkt. 8 lit. i Statutu Powiatu Pińczowskiego w związku z art. 11a pkt 1 ustawy z dnia 29 listopada 1990 roku o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 87 z 1990 roku poz. 506 z późn. zm.).

                                                                                                                       §2

Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Pińczowie zwany dalej Domem jest ośrodkiem wsparcia dla osób przewlekle psychicznie chorych i niesprawnych intelektualnie realizującym zadania w oparciu o art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z dnia 15 kwietnia 2004 roku) oraz art. 9 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 1994 roku Nr. 111 poz. 535 tekst jednolity ze zm.).

§3

1. Dom ma siedzibę w Pińczowie przy ulicy Polnej 48.

2. Dom jest ośrodkiem wsparcia o zasięgu ponad-gminnym i swoim zakresem działania obejmuje obszar Powiatu Pińczowskiego.

3. Dom jest placówką pobytu dziennego.

4. Dom jest przeznaczony dla osób pełnoletnich obojga płci.

5. Dom dysponuje liczbą miejsc maksymalnie do 25 osób.

                                                                                       §4

Dom w Pińczowie jest jednostką organizacyjną wchodzącą w skład powiatowej administracji zespolonej.

 

ROZDZIAŁ II

CEL, ZAKRES ORAZ POZIOM USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ DOM

 §5

1. Celem Domu jest wsparcie i rehabilitacja uczestników zmierzająca do powstrzymania postępowania choroby i osiągnięcia przez uczestników Domu samodzielności funkcjonowania w społeczeństwie.

2. Usamodzielnienie osób chorych psychicznie i niepełnosprawnych intelektualnie w zakresie:

·  Czynności higienicznych,

·   Prowadzenia gospodarstwa domowego,

·   Spędzania wolnego czasu,

·  Aktywności zawodowej,

· Funkcjonowania w rodzinie,

· Funkcjonowania w grupie i środowisku lokalnym,

§ 6

1.    Cel Domu realizowany jest poprzez terapię:

·      Specjalistyczną, lekarską, psychologiczną, pielęgniarską i rehabilitacyjną,

·      Prowadzenie treningów indywidualnych,

·   Prowadzenie treningów grupowych,

·  Tworzenia grup wsparcia.

 ROZDZIAŁ III

PRAWA I OBOWIĄZKI  UCZESTNIKÓW

 § 7

1.Prawa podopiecznego:

·     Podopieczny ma prawo do poszanowania jego godności i prywatności,

·     Podopieczny ma prawo do nieskrępowanej wymiany informacji oraz korzystania z nich za pośrednictwem mediów,

·     Podopieczny ma prawo do swobodnego dysponowania informacją o sobie i własnym wizerunkiem przez m. in. jako prawo do wglądu wszelkiej dokumentacji jego dotyczącej oraz usunięcia fałszywych informacji (w przypadku osoby ubezwłasnowolnionej prawo to przysługuje opiekunowi prawnemu),

·     Podopieczny ma prawo do niedyskryminującego traktowania,

·     Podopieczny ma prawo do ochrony przed wszelkimi formami przemocy oraz nieludzkiego, poniżającego traktowania, zarówno fizycznego jak i psychicznego oraz przed zaniedbaniem,

·     Podopieczny ma prawo do wyrażania opinii oraz informowania i otrzymywania informacji bez jakichkolwiek ingerencji z wyłączeniem sytuacji naruszających dobre imię i prawa innych osób,

·     Podopieczny ma prawo do stowarzyszania się i zakładania samorządu,

·     Podopieczny ma prawo do skargi osobistej lub przez opiekuna prawnego, którą rozpatruje Kierownik Domu,

·     Podopieczny ma prawo do posiadania na terenie Domu rzeczy osobistych, za wyjątkiem przedmiotów mogących stwarzać zagrożenie dla innych osób lub zakłócać spokój w Domu,

·     Podopieczny ma prawo do odmowy uczestnictwa w zajęciach,

·     Podopieczny ma prawo do korzystania ze sprzętu znajdującego się w Domu. 

·     Podopieczny może sam zrezygnować z pobytu w Domu.

 

§ 8

1.  Obowiązki podopiecznego:

·      Obowiązkiem podopiecznego jest poszanowanie praw i wolności innych osób,
w tym zarówno współmieszkańców jak i personelu,

·      Obowiązkiem podopiecznego jest poszanowanie mienia Domu,

·      Podopieczny nie może stwarzać sytuacji zagrożenia lub zakłócenia spokoju
w Domu,

·      Podopieczny ma obowiązek przestrzegania przepisów BHP, przeciwpożarowych
i sanitarnych.

 

§ 9

1.  Prawa Domu:

·      Dom prowadzi informację o podopiecznym niezbędną do sprawowania nad nim opieki, leczenia i rehabilitacji,

·      Dom występuje w obronie i stwarza możliwości do realizacji praw i wolności podopiecznych i pracowników,

·      Na terenie Domu obowiązuje zakaz spożywania alkoholu i innych środków odurzających oraz przebywania pod ich wpływem,

·      Na terenie Domu obowiązuje zakaz palenia tytoniu poza miejscami do tego przewidzianymi,

·      Pracownicy Domu kontrolują pobyt podopiecznego w Domu i za jego zgodą i przedstawiciela ustawowego utrzymują kontakty ze środowiskiem. 

 

§ 10

1.  Obowiązki Domu:

·      Dom przestrzega standardu usług,

·      Dom zapewnia ochronę prywatności podopiecznego,

·      Dom zapewnia wszystkim podopiecznym ochronę wolności sumienia i wyznania,

·      Dom zapewnia bezpieczne warunki sanitarne i przeciwpożarowe.

 

 

ROZDZIAŁ IV

     ORGANIZACJA I  ZASADY DZIAŁANIA DOMU

 

§ 11

1.    Pracą  Domu  zarządza i kieruje Kierownik.

2.    Kierownika Domu powołuje i odwołuje Zarząd Powiatu.

3.    Starosta jest zwierzchnikiem służbowym Kierownika Domu.

4.    Kierownik Domu reprezentuje Dom na zewnątrz.

5.    Kierownik Domu odpowiada przed Starostą za prawidłową organizacje pracy oraz wypełnianie zadań Statutowych.

6.    Wydaje decyzje administracyjne w zakresie wykonywanych zadań z zakresu pomocy społecznej zgodnie z otrzymanym upoważnieniem Starosty.

7.    Składa Radzie Powiatu coroczne sprawozdanie z działalności Domu.

8.    Przedstawia wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej.

9.    Przygotowuje zakresy czynności dla pracowników poszczególnych pracowni.

10.  Opracowuje plan pracy i harmonogram zadań dlatego poszczególnych pracowni.

11.  Nadzoruje realizację zadań, by przebiegały zgodnie z przyjętym harmonogramem
i obowiązującymi przepisami prawa regulującymi funkcjonowanie Domu.

12.  Składa Zarządowi Powiatu i Staroście oraz organom kontroli sprawozdania
z realizacji podjętych zadań.

 

§ 12

1.    Pracodawcą dla pracowników zatrudnionych w Domu jest Kierownik Domu.

2.    Kierownik Domu jest jednocześnie przełożonym wszystkich pracowników.

3.    Pracownicy Domu zobowiązani są do:

·     Dokładnej znajomości ustawy o pomocy społecznej i innych aktów prawnych związanych bezpośrednio z wykonywanymi zadaniami,

·     Właściwego stosowania przepisów dotyczących trybu przyznania świadczeń zgodnie z obowiązującym Kodeksem Postępowania Administracyjnego,

·     Terminowości załatwianych spraw,

·     Prawidłowego ewidencjonowania akt spraw, zbiorów prawnych, rejestrów, spisów oraz wyposażenia biurowego.

 

§ 13

1.    Kierownik zarządza Domem przy pomocy zastępcy.

2.    Zastępcę Kierownika powołuje i odwołuje Kierownik Domu.

3.    Zastępca działa w granicach przyznanych mu kompetencji przez Kierownika Domu.

4.    Podczas nieobecności Kierownika Domu obowiązki przejmuje zastępca Kierownika.

 

§ 14

W strukturze organizacyjnej Domu funkcjonują następujące stanowiska pracy:

·      Kierownik,

·      Księgowa,

·      Psycholog,

·      Pielęgniarka,

·      Pracownik socjalno – administracyjny,

·      Terapeuta zajęciowy – terapia kulinarna,

·      Terapeuta zajęciowy – terapia zaradności życiowej,

·      Terapeuta zajęciowy – terapia rehabilitacyjna,

·      Terapeuta zajęciowy – terapia muzyczna.

·      Terapeuta zajęciowy – terapia plastyczna.

 

§ 15

Do realizacji zadań określonych w Statucie, oraz wynikających z ustaw i innych przepisów prawa w Domu mogą być tworzone inne pracownie terapeutyczne
i stanowiska pracy.

 

§ 16

W celu prawidłowej realizacji zadań Dom współdziała z organami administracji rządowej i samorządowej, placówkami oświaty i ochrony zdrowia oraz rodzinami
i opiekunami.

 

§ 17

1.    Prawa i obowiązki pracowników zatrudnionych w Domu regulują przepisy
o pracownikach samorządowych, kodeks pracy i regulamin pracy.

 

 

ROZDZIAŁ V

GOSPODARKA FINANSOWA DOMU

 

§ 18

1.    Dom gospodaruje finansami w oparciu o przepisy ustawy z dnia 30 czerwca
2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104) i  przepisy ustawy
o rachunkowości.

2.    Podstawą gospodarki finansowej Domu jest roczny plan finansowy opracowywany przez kierownika jednostki w oparciu o dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez Powiat.

3.    Roczny plan finansowy podlega zatwierdzeniu przez Radę Powiatu.

 

§ 19

1.    Granice umocowania Kierownika Domu w zakresie gospodarowania powierzonym mieniem i przydzielonymi środkami finansowymi określają przepisy ustawy o finansach publicznych i ustawy o rachunkowości oraz pełnomocnictwo udzielone przez Zarząd Rady Powiatu i niniejszy Statut.

2.    Kierownik powołuje i odwołuje głównego księgowego. 

 

 

ROZDZIAŁ VI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 20

Dom podlega wpisowi do rejestru Środowiskowych Domów Samopomocy prowadzonego przez Wojewodę Świętokrzyskiego.

 

§ 21

Niezależnie od kontroli  prowadzonych przez upoważnione organy kontrolne Powiatu Pińczowskiego, Dom podlega kontroli przez służby Wojewody Świętokrzyskiego pod względem merytorycznym.

 

§ 22

Zmiany Statutu może dokonać Rada Powiatu Pińczowskiego w trybie właściwym dla jego uchwalenia.

 

§ 23

 Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

 


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 4188

Wprowadził(a) do systemu: Łukasz Ziółkowski, data: 2007-07-10 14:07:55
Opublikował(a): Łukasz Ziółkowski, data publikacji: 2007-07-10 14:08:24
Ostatnia zmiana: Łukasz Ziółkowski, data: 2007-07-11 08:09:57
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony