PROTOKÓŁ NR V/2011

Wersja do druku

PROTOKÓŁ NR V/2011

z sesji Rady Powiatu w Pińczowie

z dnia 10 marca 2011 roku

 

 

Obrady sesji Rady Powiatu rozpoczęły się o godz. 900.

Stan 17 radnych – obecnych 14.

Lista obecności radnych oraz zaproszonych gości stanowią załączniki nr 1 i 2 do protokołu.

Proponowany porządek obrad:

1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2.    Przyjęcie porządku dziennego obrad.

3.    Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4.    Interpelacje i zapytania radnych.

5.  Podjęcie uchwał:

-     w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w formie przetargu nieruchomości zabudowanej położonej w Pińczowie stanowiącej własność Powiatu Pińczowskiego,

-     w sprawie określenia zadań finansowanych w 2011 roku ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, 

-     w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,

-     w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na rok 2011 i lata następne,

-     w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2011 rok,

-     w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,  Priorytet: VII Promocja integracji społecznej, Działanie:  7.1 Rozwój
i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie: 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie, Tytuł projektu: Usamodzielnianie przez dokształcanie – „ Samodzielni na rynku pracy”.

6.  Wolne wnioski i oświadczenia radnych.

7.  Zakończenie obrad.

 

Na sesji Rada Powiatu podjęła uchwały:

-     w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w formie przetargu nieruchomości zabudowanej położonej w Pińczowie stanowiącej własność Powiatu Pińczowskiego,

-     w sprawie określenia zadań finansowanych w 2011 roku ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, 

-     w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,

-     w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na rok 2011 i lata następne,

-     w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2011 rok,

-     w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,  Priorytet: VII Promocja integracji społecznej, Działanie:  7.1 Rozwój
i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie: 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie, Tytuł projektu: Usamodzielnianie przez dokształcanie – „ Samodzielni na rynku pracy”.

 

                                                         PRZEWODNICZĄCY

                                                           RADY POWIATU

 

                                                           Zbigniew Kierkowski

 


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1816

Wprowadził(a) do systemu: Monika Budera, data: 2011-04-04 13:29:37
Opublikował(a): Monika Budera, data publikacji: 2011-04-04 13:30:58
Ostatnia zmiana: Grzegorz Mitka, data: 2016-10-04 13:07:10
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony