Wersja do druku

Zamawiający:

zespół opieki zdrowotnej w pińczowie

Adres:
ul. armii krajowej 22
28-400 pińczów

Kontakt:
tel. 413573031, fax. 413572491
E-mail:zoz5@o2.pl
Strona www: szpitalpinczow.pl

Numer ID: 1109

Data publikacji:
2019-10-08 12:54:13

Przedmiot: ZOZ/KO/10/10/2019 Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych.
konkurs ofert poprzedzający zawarcie umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej, bakteriologicznej i serologii.

Treść przetargu:

ZOZ/KO/10/10/2019 Pińczów, dnia 08.10.2019 r.

Ogłoszenie

o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych


Na podstawie art. 26 ustawy o działalności leczniczej zapraszam do udziału w konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych.


Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie,
ul Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów

zaprasza

do składania ofert i uczestniczenia w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej,
bakteriologicznej i serologii.
kod CPV 85145000-7 usługi świadczone przez laboratoria medyczne

Wartość szacunkowa zamówienia w skali roku wynosi nie więcej niż 950 000,00 zł.

Okres obowiązywania umowy od 2019-11-01 do 2024-10-31


Oferty mogą składać podmioty wymienione w art. 26 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej.

Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym, który wraz z materiałami można pobrać od dnia 8 października 2019 r. w ZOZ w Pińczowie, ul. Armii Krajowej 22 w Sekretariacie w godz. 8–14 od poniedziałku do piątku lub ze strony internetowej www.szpitalpinczow.pl


Oferty należy składać pod rygorem odrzucenia, w formie pisemnej (z podpisanymi wszystkimi stronami dokumentów należących do oferty) zgodnie ze Specyfikacją warunków konkursu do dnia 18 października 2019 r. do godziny 10:00. w siedzibie ZOZ w Pińczowie, ul. Armii Krajowej 22 – Sekretariat.

Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. Decyduje data oraz godzina wpłynięcia do sekretariatu Udzielającego zamówienia.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie ZOZ w Pińczowie (świetlica) w dniu 18 października 2019 r. o godz. 10:15


Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert zostanie zamieszczone na stronie internetowej ZOZ w Pińczowie www.szpitalpinczow.pl i tablicy informacyjnej w dniu do 25 października 2019 r.


ZOZ w Pińczowie zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert w całości lub części, przedłużenia terminu składania ofert, zmiany SIWZ i terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu ofert w każdym czasie, bez podania przyczyny.

Oferentom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez ZOZ w Pińczowie zasad przeprowadzania postępowania w sprawie zawarcia umowy na świadczenie usług zdrowotnych, przysługują środki odwoławcze i skarga (art. 152, 153 i 154 ust 1 i 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych).

Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.


Udzielający zamówienia nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamówienie szacowane jest na kwotę powyżej 30 000 euro.

Dyrektor ZOZ w Pińczowie Krzysztof Słonina


Załączone pliki:


(specyfikacja warunkow konkursu laboratorium zoz pinczow szpital pinczow.zip - 922.534 KB) Data publikacji: 2019-10-08 13:07:44 Redaktor: Grzegorz Mitka

(wyjasnienia laboratorium konkurs pinczow zoz szpital pinczow.doc - 32.768 KB) Data publikacji: 2019-10-15 10:14:55 Redaktor: Grzegorz Mitka

(wyjasnienia laboratorium konkurs pinczow zoz szpital pinczow2.doc - 25.6 KB) Data publikacji: 2019-10-16 09:03:42 Redaktor: Grzegorz Mitka

(ogloszenie o wyniku rozstrzygniecia konkursu na laboratorium diagnostyczne.doc - 25.6 KB) Data publikacji: 2019-10-23 14:16:55 Redaktor: Grzegorz Mitka
Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 846
Wprowadził do systemu: Grzegorz Mitka, data: 2019-10-08 12:54:13
Opublikował: Grzegorz Mitka, data publikacji: 2019-10-08 13:42:36
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu