Wersja do druku

Zamawiający:

zoz

Adres:


Kontakt:
tel. , fax.
E-mail:
Strona www:

Numer ID: 1124

Data publikacji:
2019-12-12 11:25:33

Przedmiot: ZOZ/KO/12/12/2019. Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów ogłasza konkurs ofert w sprawie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie wykonywania świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia pacjentów w ramach lecznictwa stacjonarnego n/w oddziałów szpitalnych Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie:
- Oddział Chirurgiczny.

Treść przetargu:

nr sprawy: ZOZ/KO/12/12/2019 Pińczów, dnia 12.12.2019 r.
Dyrektor

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów


Na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U.2018.2190 z późn. zm.) ogłasza konkurs ofert w sprawie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie wykonywania świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia pacjentów w ramach lecznictwa stacjonarnego n/w oddziałów szpitalnych Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie:

- Oddział Chirurgiczny

1. Okres obowiązywania umowy - Umowa zostanie zawarta do dnia 30.06.2020 r.
2. Rozpoczęcie
przedmiotowych świadczeń zdrowotnych nie wcześniej jak od dnia 01.01.2020 r.
3. Bliższych
informacji udziela Dyrektor ds. Lecznictwa ZOZ w Pińczowie nr tel. (041) 3573039.
4. Oferty
należy składać w zamkniętych kopertach opatrzonych hasłem "Konkurs ofert" w sekretariacie ZOZ w Pińczowie ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów w terminie do dnia 24.12.2019 r.do godz. 10:00.
5. Otwarcie
ofert nastąpi w dniu 24.12.2019 r. o godz. 10:15 w Zespole Opieki Zdrowotnej w Pińczowie ul. Armii Krajowej 22 (świetlica).
6. Oferty
zostaną rozpatrzone w ciągu maksymalnie 14 dni od terminu określonego dla ich złożenia w siedzibie ZOZ w Pińczowie, ul Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów.
7. Termin
związania ofertą – 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.
8. Udzielający
Zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu jego modyfikacji oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyn.
9.
Oferent ma prawo składania protestów i odwołań dotyczących konkursu zgodnie z art. 153 i art. 154 ust. 1, 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.2018.1510 z późn. zmian.). Skargi i protesty dotyczące konkursu ofert należy składać w formie pisemnej w sekretariacie ZOZ w Pińczowie.
10. Oferta
powinna zawierać dokumenty określone w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.
11. Szczegółowe
Warunki Konkursu Ofert, wzór umowy, załączniki do SWKO dostępne są w sekretariacie ZOZ w Pińczowie ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów oraz na stronie internetowej www.szpitalpinczow.pl.
12.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

13. Zamówienie szacowane jest na kwotę powyżej 30 000 euro.

Dyrektor ZOZ w Pińczowie
Krzysztof Słonina


Załączone pliki:


(swko i zalaczniki konkurs chirurgia szpital pinczow.zip - 68.967 KB) Data publikacji: 2019-12-12 11:26:45 Redaktor: Grzegorz Mitka
Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 602
Wprowadził do systemu: Grzegorz Mitka, data: 2019-12-12 11:25:33
Opublikował: Grzegorz Mitka, data publikacji: 2019-12-12 11:27:57
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu