Wersja do druku

Zamawiający:

zespół opieki zdrowotnej w pińczowie

Adres:
ul. armii krajowej 22
28-400 pińczów

Kontakt:
tel. 413573031, fax. 413572491
E-mail:zoz5@o2.pl
Strona www: szpitalpinczow.pl

Numer ID: 1140

Data publikacji:
2020-06-08 09:24:51

Przedmiot: ZOZ/ZP/3/06/2020. Ogłoszenie o zamówieniu „Dostawa, montaż i uruchomienie cyfrowego aparatu RTG oraz aparatu USG dla potrzeb Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie”.

Treść przetargu:

Polska-Pińczów: Diagnostyczny system rentgenowski

2020/S 109-264084

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie
Adres pocztowy: ul. Armii Krajowej 22
Miejscowość: Pińczów
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 28- 400
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Grzegorz Mitka
E-mail: zoz5@o2.pl
Tel.: +48 413573039
Faks: +48 413572491

Adresy internetowe:

Główny adres: www.szpitalpinczow.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.szpitalpinczow.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

„Dostawa, montaż i uruchomienie cyfrowego aparatu RTG oraz aparatu USG dla potrzeb Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie”

Numer referencyjny: ZOZ/ZP/3/06/2020
II.1.2)Główny kod CPV
33111800 Diagnostyczny system rentgenowski
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Zadanie 1

Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa, montaż i uruchomienie cyfrowego aparatu RTG dla potrzeb ZOZ w Pińczowie.

Montaż i uruchomienie przedmiotu zamówienia nastąpi w Pracowni RTG Zamawiającego.

Zadanie 2

Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa, montaż i uruchomienie aparatu USG dla potrzeb ZOZ w Pińczowie.

Montaż i uruchomienie przedmiotu zamówienia nastąpi w Pracowni USG Zamawiającego.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa, montaż i uruchomienie cyfrowego aparatu RTG dla potrzeb ZOZ w Pińczowie.

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33111000 Aparatura rentgenowska
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie, ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Zadanie 1

Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa, montaż i uruchomienie cyfrowego aparatu RTG dla potrzeb ZOZ w Pińczowie.

Poprzez montaż i uruchomienie należy rozumieć wykonanie wszystkich niezbędnych projektów oraz uzyskanie koniecznych pozwoleń, odbiorów, ekspertyz i certyfikatów, które są wymagane przez właściwe i obowiązujące przepisy prawa. Zapewnienie niezbędnych pomiarów i protokołów we wszystkich branżach, a koniecznych do uzyskania odbiorów instytucji zewnętrznych. Dostosowanie oprogramowania przedmiotu zamówienia do oprogramowania działającego u Zamawiającego, uzyskanie wszelkich potrzebnych licencji. Demontaż i odinstalowanie na koszt Wykonawcy starego aparatu RTG należącego do Zamawiającego jego utylizacja i dostarczenie zaświadczenia o utylizacji Zamawiającemu.

Montaż i uruchomienie przedmiotu zamówienia nastąpi w Pracowni RTG Zamawiającego.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 98
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPSW.07.03.0026-0005/19

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa, montaż i uruchomienie aparatu USG dla potrzeb ZOZ w Pińczowie.

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33112200 Aparaty ultrasonograficzne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie, ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Zadanie 2

Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa, montaż i uruchomienie aparatu USG dla potrzeb ZOZ w Pińczowie.

Montaż i uruchomienie przedmiotu zamówienia nastąpi w Pracowni USG Zamawiającego.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 98
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPSW.07.03.0026-0005/19

II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający w tym zakresie nie stawia żadnych wymagań, wystarczającym jest złożone wraz z ofertą oświadczenie zgodnie z założeniami w pkt 9.3 SIWZ.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Warunki realizacji umowy określono w Załączniku nr 1 do SIWZ stanowiącego wzór umowy.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
Procedura przyspieszona
Uzasadnienie:

Pilna potrzeba udzielenia zamówienia i skrócenie terminu składania ofert wynika z konieczności szybkiego zakupu aparatu RTG i USG dla Szpitala w Pińczowie, które są potrzebne w związku z obecnie panującą sytuacją kryzysową związaną z zapobieganiem rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19.

Skrócenie terminu składania ofert uzasadnione jest również wiekiem obecnie wykorzystywanych urządzeń RTG i USG w ZOZ w Pińczowie. Aparat RTG jest zamontowany i działa od 2002 r., natomiast aparat USG od 2010 r. Tak wiekowe urządzenia medyczne nie posiadają już wszystkich wymaganych funkcji, które są w obecnym czasie pandemii koronawirusa potrzebne. Jakość zdjęć RTG i wyświetlanego obrazu USG są słabe. Aparaty mogą w każdej chwili ulec awarii, w szczególności lampa RTG stanowiąca podzespół Aparatu RTG. Lampa RTG może w każdej chwili ulec spaleniu z uwagi na fakt, iż nigdy nie była wymieniana. W przypadku spalenia się w/w lampy koszt jej wymiany na nową przekroczy koszt aktualnie używanego Aparatu.

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 25/06/2020
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 24/08/2020
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 25/06/2020
Czas lokalny: 10:15
Miejsce:

Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie, ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów, POLSKA

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawarta jest w SIWZ.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza, Urząd Zamówień Publicznych
Miejscowość: Warszawa
Państwo: Polska
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza, Urząd Zamówień Publicznych
Miejscowość: Warszawa
Państwo: Polska
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

04/06/2020

 

Dyrektor ZOZ w Pińczowie

Krzysztof Słonina


Załączone pliki:


(siwz i zalaczniki rtg i usg przetarg zoz pinczow szpital.zip - 1922.301 KB) Data publikacji: 2020-06-08 09:41:29 Redaktor: Grzegorz Mitka

(zapyt i oddpow rtg i usg zoz w pinczowie.doc - 247.808 KB) Data publikacji: 2020-06-18 12:30:02 Redaktor: Grzegorz Mitka

(obciazzenie stropu RTG.jpg - 4615.433 KB) Data publikacji: 2020-06-18 12:30:54 Redaktor: Grzegorz Mitka

(grubosc scian rtg.jpg - 723.451 KB) Data publikacji: 2020-06-18 12:31:03 Redaktor: Grzegorz Mitka

(informacja z otwarcia ofert rtg usg zoz w pinczow szpital.doc - 69.12 KB) Data publikacji: 2020-06-25 11:02:54 Redaktor: Grzegorz Mitka

(ogloszenie o wyniku przetargu rtg i usg zoz pinczow.doc - 78.848 KB) Data publikacji: 2020-07-16 14:25:10 Redaktor: Grzegorz Mitka
Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 1402
Wprowadził do systemu: Grzegorz Mitka, data: 2020-06-08 09:24:51
Opublikował: Grzegorz Mitka, data publikacji: 2020-06-08 09:42:35
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu