Wersja do druku

Zamawiający:

zespół opieki zdrowotnej w pińczowie

Adres:
ul. armii krajowej 22
28-400 pińczów

Kontakt:
tel. 413573031, fax. 413572491
E-mail:zoz5@o2.pl
Strona www: szpitalpinczow.pl

Numer ID: 1254

Data publikacji:
2021-11-24 12:09:05

Przedmiot: ZOZ/ZP/10/11/2021. UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ NA LATA 2021-2022 DLA
ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W PIŃCZOWIE UL ARMII KRAJOWEJ 22, 28-400 PIŃCZÓW

Treść przetargu:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ NA LATA 2021-2022 DLA
ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W PIŃCZOWIE UL ARMII KRAJOWEJ 22, 28-400 PIŃCZÓW
SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000304289
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Armii Krajowej 22
1.5.2.) Miejscowość: Pińczów
1.5.3.) Kod pocztowy: 28-400
1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL722 - Sandomiersko-jędrzejowski
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zoz5@o2.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitalpinczow.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych -
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ NA LATA 2021-2022 DLA
ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W PIŃCZOWIE UL ARMII KRAJOWEJ 22, 28-400
PIŃCZÓW
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-074c3f1d-4d12-11ec-8c2d-66c2f1230e9c
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00281872/01
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2021-11-24 12:06
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00281872/01 z dnia 2021-11-24
2021-11-24 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00151184/01/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
1.3.3 ZAKUP USŁUG UBEZPIECZENIA MIENIA ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ
DLA ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W PIŃCZOWIE NA OKRES OD 2021-12-10 DO 2024-
12-09
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art.
94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-074c3f1d-4d12-11ec-8c2d-
66c2f1230e9c
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie
komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: www.szpitalpinczow.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej:
Informacja zanjduje się w Rozdziale X SWZ
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi
elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie
są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZOZ/ZP/10/11/2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie
4.1.5.) Wartość zamówienia: 210000 PLN
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00281872/01 z dnia 2021-11-24
2021-11-24 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie
przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem Zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego
następujących usług podzielonych na cztery Zadania:
Zadanie I : Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, którego obowiązek
zawarcia wynika z art. 17 ust. 1 pkt 4 lit. a. ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia
2011r. Stan prawny aktualny na dzień: 09.11.2021 Dz.U.2021.0.711
Zadanie II – Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania
działalności leczniczej
Zadanie III - Dobrowolne ubezpieczenie OC z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej oraz
posiadania i użytkowania mienia
Zadanie IV - Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk
4.2.6.) Główny kod CPV: 66510000-8 - Usługi ubezpieczeniowe
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
66515000-3 - Usługi ubezpieczenia od uszkodzenia lub utraty
66515100-4 - Usługi ubezpieczenia od ognia
66515200-5 - Usługi ubezpieczenia własności
66515400-7 - Usługi ubezpieczenia od skutków żywiołów
66516000-0 - Usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej
66516400-4 - Usługi ubezpieczenia od ogólnej odpowiedzialności cywilnej
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00281872/01 z dnia 2021-11-24
2021-11-24 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Klauzule fakultatywne
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:
Art. 109 ust. 1 pkt 4
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
Informacja zawarta w Rozdziale VI SWZ
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane:
Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Informacja zawarta w Załączniku nr 8 do SWZ
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety
związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2021-12-02 08:00
8.2.) Miejsce składania ofert: za pośrednictwem miniportalu
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-12-02 08:15
8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

 

 Dyrektor ZOZ w Pińczowie

Krzysztof Słonina


Załączone pliki:


(swz i zalaczniki ubezpieczenie oc zoz pinczow.zip - 1975.45 KB) Data publikacji: 2021-11-24 12:11:14 Redaktor: Grzegorz Mitka

(wyjasnienia zamawiajacego do swz.doc - 54.272 KB) Data publikacji: 2021-12-01 10:13:33 Redaktor: Grzegorz Mitka

(zmiana ogloszenia termin skladania i otwarcia ofert.pdf - 40.617 KB) Data publikacji: 2021-12-01 10:29:21 Redaktor: Grzegorz Mitka

(Informacja z otwarcia ofert zoz w pinczowie ubezpieczenie.doc - 39.936 KB) Data publikacji: 2021-12-03 08:55:03 Redaktor: Grzegorz Mitka

(Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty_publikacja strona www ubezpieczenie.docx - 16.045 KB) Data publikacji: 2021-12-03 11:25:40 Redaktor: Grzegorz Mitka
Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 576
Wprowadził do systemu: Grzegorz Mitka, data: 2021-11-24 12:09:05
Opublikował: Grzegorz Mitka, data publikacji: 2021-11-24 12:13:13
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu