Wersja do druku

Zamawiający:

Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie

Adres:
ul. Armii Krajowej 22
28-400 Pińczów

Kontakt:
tel. 413573031, fax. 413572491
E-mail:zoz5@o2.pl
Strona www: www.szpitalpinczow.pl

Numer ID: 849

Data publikacji:
2014-01-10 08:47:12

Przedmiot: Dyrektor ZOZ w Pińczowie ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów
Ogłasza przetarg na sprzedaż samochodu sanitarnego. Nr sprawy: ZOZ/P/1/01/2014

Treść przetargu:
Nr sprawy: ZOZ/P/1/01/2014

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż samochodu sanitarnego.

1) Nazwa i siedziba organizatora przetargu:

Zespół Opieki Zdrowotnej 28-400 Pińczów ul. Armii Krajowej 22 28-400 Pińczów

2)Przedmiot przetargu:

Samochód sanitarny Marka: FORD, model FT 100 2,5 Diesel Kat. MR 95 2,8 t Nr rejestracyjny KIB 844 N Nr identyfikacyjny: WFOLXXGGVLXT97102 Rok produkcji 1999 r. Rodzaj pojazdu: karetka sanitarna Rodzaj silnika: z zapłonem samoczynnym Moc silnika 2496 ccm 51 kW ( 69 KM ) Przebieg: 654983km Data pierwszej rejestracji: 1999/10/20 Data ważności badania technicznego 2013/10/19 Dopuszczalna masa całkowita/ Ładowność – 2650/910 kg Rodzaj nadwozia : furgon z podwyższonym dachem 4 drzwiowy 2 osobowy Liczba osi/Rodzaj napędu/Skrzynia biegów: 2/ tylny 4x2/ manualna Rozstaw osi : 2835 mm Liczba cylindrów / układ cylindrów : 4 / rzędowy Długość / szerokość : 4616 / 1974 Wyposażenie standardowe :immobilizer, wspomaganie kierownicy

3) Tryb przetargu:

Pisemny przetarg ofertowy. Okres związania ofertą wynosi 30 dni od dnia otwarcia ofert.

4) Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

Złożenie oferty, będącej załącznikiem nr 2 do niniejszego ogłoszenia w terminie do dnia 29.01.2014 r. do godz. 10:00 w sekretariacie I p. organizatora przetargu (wejście od ul. Słabskiej). Decyduje data i godzina wpływu do sekretariatu organizatora przetargu. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.01.2014 r. o godz. 10:15 w sekretariacie I p. (wejście od ul. Słabskiej). Formularz ofertowy wraz z załącznikami można pobrać w siedzibie organizatora przetargu tj. w Zespole Opieki Zdrowotnej w Pińczowie ul. Armii Krajowej 22 w dz. tech. lub na stronie internetowej www.szpitalpinczow.pl

5) Wymagania jakim powinna odpowiadać oferta w prowadzonym przetargu.

Oferta pod rygorem nieważności powinna być sporządzona w formie pisemnej i musi zawierać: - imię i nazwisko lub nazwę oferenta - adres siedziby oferenta - numer PESEL i NIP oferenta - datę sporządzenia oferty - cenę ofertową i warunki jej zapłaty - oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przedmiotem sprzedaży oraz przyjmuje warunki bez zastrzeżeń – załącznik nr 1 - potwierdzenie wniesienia wadium Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Organizator przetargu nie dopuszcza składania ofert wariantowych i częściowych. Oferty należy składać w dni robocze (poniedziałek- piątek) w godz. 8:30 – 15:00 ( w Piątki do godz. 12 ).

6)Cena minimalna – 1200 zł brutto.

6a) Wadium

1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w formie pieniężnej w wysokości 90 zł. 2. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone, zwraca się w terminie 7 dni, odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty. 3. Wadium złożone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny. 4. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy oferent, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaż. 5. Wadium należy wnieść w kasie organizatora przetargu lub na konto organizatora przetargu ING Bank Śląski o/Pińczów nr 03 1050 1429 1000 0022 1211 9933. 6. Wadium należy wnieść najpóźniej w terminie do dnia 29.01.2014 r. do godziny 9:00.

7)Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawany składnik majątku ruchomego.

Przedmiot przetargu można oglądać w siedzibie organizatora przetargu tj. Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie (szpital) w dniach roboczych w godzinach od 7 – 15 w piątki do godz. 12. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (41) 3573031 wew. 555 lub 505218821.

8) Termin zawarcia umowy sprzedaży:

1. Zawarcie umowy sprzedaży nastąpi po wyborze przez komisję przetargową najkorzystniejszej oferty. 2. Wydanie przedmiotu sprzedaży zostanie dokonane niezwłocznie po wpłaceniu przez Kupującego ceny nabycia. 3. Sprzedający zastrzega sobie własność pojazdu do chwili uiszczenia przez Kupującego ceny nabycia.

9) Inne informacje:

a) Przetarg jest prowadzony na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21.05.2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe. b) Komisja przetargowa wybierze oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę na wybrany pojazd objęty przedmiotem przetargu. c) Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn.

10) Komisja przetargowa odrzuca ofertę jeżeli:

- została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta, który nie wniósł wadium. - nie zawiera danych i dokumentów o których mowa w pkt. 5 lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą inne wątpliwości, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę.

11) O odrzuceniu oferty komisja przetargowa zawiadamia niezwłocznie oferenta.

Pińczów, dn. 10.01.2014 r.

Dyrektor ZOZ w Pińczowie Bartosz Stemplewski


Załączone pliki:

swko i zalaczniki
(przetarg sprzedaz forda.rar - 13.214 KB) Data publikacji: 2014-01-10 08:54:10 Redaktor: Grzegorz Mitka
zawiadomienie o wyniku przetargu
(ogloszenie o wyniku uniewaznienie.doc - 14.848 KB) Data publikacji: 2014-01-30 13:52:07 Redaktor: Grzegorz Mitka
Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 1675
Wprowadził do systemu: Grzegorz Mitka, data: 2014-01-10 08:47:12
Opublikował: Grzegorz Mitka, data publikacji: 2014-01-10 08:55:12
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu