Wersja do druku

Zamawiający:

Powiat Pińczowski

Adres:
ul. Zacisze 5
28-400 Pińczów

Kontakt:
tel. 041-3576001, fax. 041-3576007
E-mail:starostwo@pinczow.pl
Strona www: www.pinczow.pl

Numer ID: 1108

Data publikacji:
2019-10-02 11:12:38

Przedmiot: POWIAT PIŃCZOWSKI, ul. Zacisze 5, 28-400 Pińczów zaprasza do składania ofert w ramach postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30.000 EURO zgodnie z przepisami prawa zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2019 roku , poz. 1843) na koszty udzielenia kredytu długoterminowego.

UWAGA!! Zmiana terminu składania ofert oraz wpłaty wadium

Treść przetargu:

1.      Zamawiający:  Powiat Pińczowski, ul. Zacisze 5 28-400 Pińczów

2.      Tryb zamówienia:  Przetarg nieograniczony o wartości powyżej 30.000 euro

3.      Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie SIWZ:  www.pinczow.pl

4.      Przedmiot zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 2.700.000 zł. z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów. Karencja w spłacie kredytu do końca 2019 roku. Kredyt zostanie zaciągnięty na okres 15 lat od daty rozpoczęcia spłaty kredytu.

5.      Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.

6.      Termin wykonania zamówienia: termin ostatniej raty spłaty kredytu – 31.12.2034 r.

7.      Warunki udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

a) posiadają uprawnienia do wykonywania działalności kredytowej określone w ustawie z dnia 29.08.1997 r. Prawo bankowe ( t.j. Dz. U. z 2018 roku,  poz. 2187 ze zm.)

b) spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843)

c) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych

d) wyrażają zgodę na warunki zawarte w specyfikacji.

Ocena spełnienia powyższych warunków dokonywana będzie w oparciu o przedstawione oświadczenia/zaświadczenia.

8. Wadium: Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości 13.500 zł w formie pieniężnej.

9. Kryteria oceny: Jedynym kryterium oceny ofert jest cena. Wygra oferta o najniższym koszcie całkowitym obsługi kredytu.

10. Miejsce składania ofert: Oferent winien złożyć ofertę w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Pińczowie, ul. Zacisze 5, 28-400 Pińczów.

Termin składania ofert upływa w dniu 15 października 2019 roku o godz. 12.45.

11. Termin związania z ofertą  - nie dłuższy niż 30 dni od dnia otwarcia ofert.

12. Informacje na temat umowy ramowej: nie dotyczy

13. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy

14. Aukcja elektroniczna nie będzie wykorzystana        

15. Osoba do kontaktów:

Anita Głuszek,

tel. 041 3576001 w. 225

fax 041 3576007

e-mail: anita.gluszek@pinczow.net

Ogłoszenie o zmówieniu - usługi zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 03.10.2019r.  (nr ogłoszenia 604691-N-2019)


Załączone pliki:

Uchwała nr IV.20.2019
(4 Uchwala Nr IV.20.2019.pdf - 6263.862 KB) Data publikacji: 2019-10-02 11:29:41 Redaktor: Anita Głuszek

Opis: Uchwała nr IV.20.2019

Uchwała nr IV.21.2019
(5 Uchwala Nr IV.21.2019.pdf - 16472.596 KB) Data publikacji: 2019-10-02 11:30:18 Redaktor: Anita Głuszek

Opis: Uchwała nr IV.21.2019

Uchwała nr XI.59.2019
(6 Uchwala Nr XI_59_2019.pdf - 4320.503 KB) Data publikacji: 2019-10-02 11:30:57 Redaktor: Anita Głuszek

Opis: Uchwała nr XI.59.2019

Uchwała nr XI.60.2019
(7 Uchwala Nr XI_60_2019(1).pdf - 5682.281 KB) Data publikacji: 2019-10-02 11:31:28 Redaktor: Anita Głuszek

Opis: Uchwała nr XI.60.2019

Uchwała nr XI.61.2019
(8 Uchwala Nr XI_61_2019(1).pdf - 348.725 KB) Data publikacji: 2019-10-02 11:31:53 Redaktor: Anita Głuszek

Opis: Uchwała nr XI.61.2019

Uchwała 2635/2017 RIO
(11 Uchwala_26352017_RIO.pdf - 129.985 KB) Data publikacji: 2019-10-02 11:33:44 Redaktor: Anita Głuszek

Opis: Uchwała 2635/2017 RIO

Uchwała 2816/2018 RIO
(12 Uchwala_RIO_2816_2018.pdf - 133.932 KB) Data publikacji: 2019-10-02 11:34:18 Redaktor: Anita Głuszek

Opis: Uchwała 2816/2018 RIO

Uchwała 3025/2019 RIO
(13 RIO Nr 3025.2019.pdf - 269.845 KB) Data publikacji: 2019-10-02 11:34:59 Redaktor: Anita Głuszek

Opis: Uchwała 3025/2019 RIO

Uchwała 2935/2018 RIO
(14 urio2935-2018.pdf - 145.42 KB) Data publikacji: 2019-10-02 11:35:33 Redaktor: Anita Głuszek

Opis: Uchwała 2935/2018 RIO

Uchwała 2936/2018 RIO
(15 urio2936-2018.pdf - 117.538 KB) Data publikacji: 2019-10-02 11:36:02 Redaktor: Anita Głuszek

Opis: Uchwała 2936/2018 RIO

Spr. Rb-27S za 2016 rok
(16 Spr. Rb-27S za rok 2016.pdf - 714.807 KB) Data publikacji: 2019-10-02 11:36:55 Redaktor: Anita Głuszek

Opis: Spr. Rb-27S za 2016 rok

Spr. Rb-28S za 2016 rok
(17 Spr. Rb-28S za rok 2016.pdf - 1110.884 KB) Data publikacji: 2019-10-02 11:37:25 Redaktor: Anita Głuszek

Opis: Spr. Rb-28S za 2016 rok

Spr. Rb-Z za 2016 rok
(18 Spr. Rb-Z za rok 2016.pdf - 104.618 KB) Data publikacji: 2019-10-02 11:38:02 Redaktor: Anita Głuszek

Opis: Spr. Rb-Z za 2016 rok

Spr. Rb-NDS za 2016 rok
(19 Spr. Rb-NDS za rok 2016.pdf - 177.75 KB) Data publikacji: 2019-10-02 11:38:40 Redaktor: Anita Głuszek

Opis: Spr. Rb-NDS za 2016 rok

Spr. Rb-27S za 2017 rok
(20 spr. Rb-27S za 2017r.pdf - 716.661 KB) Data publikacji: 2019-10-02 11:41:11 Redaktor: Anita Głuszek

Opis: Spr. Rb-27S za 2017 rok

Spr. Rb-28S za 2017 rok
(21 spr. Rb-28 S za 2017r.pdf - 1112.321 KB) Data publikacji: 2019-10-02 11:41:38 Redaktor: Anita Głuszek

Opis: Spr. Rb-28S za 2017 rok

Spr. Rb-Z za 2017 rok
(22 spr. Rb- Z za 2017r.pdf - 107.629 KB) Data publikacji: 2019-10-02 11:42:10 Redaktor: Anita Głuszek

Opis: Spr. Rb-Z za 2017 rok

Spr. Rb-NDS za 2017 rok
(23 spr. Rb-NDS za 2017r.pdf - 177.764 KB) Data publikacji: 2019-10-02 11:44:29 Redaktor: Anita Głuszek

Opis: Spr. Rb-NDS za 2017 rok

Spr. Rb-27S za 2018 rok
(24 Spr. Rb- 27S za 2018r.pdf - 778.563 KB) Data publikacji: 2019-10-02 11:46:35 Redaktor: Anita Głuszek

Opis: Spr. Rb-27S za 2018 rok

Spr. Rb-28S za 2018 rok
(25 Spr. Rb-28S za 2018r.pdf - 1206.031 KB) Data publikacji: 2019-10-02 11:47:02 Redaktor: Anita Głuszek

Opis: Spr. Rb-28S za 2018 rok

Spr. Rb-Z za 2018 rok
(26 Spr. Rb-Z za 2018r.pdf - 106.072 KB) Data publikacji: 2019-10-02 11:47:39 Redaktor: Anita Głuszek

Opis: Spr. Rb-Z za 2018 rok

Spr. Rb-NDS za 2018 rok
(27 Spr. Rb-NDS za 2018r.pdf - 201.945 KB) Data publikacji: 2019-10-02 11:48:12 Redaktor: Anita Głuszek

Opis: Spr. Rb-NDS za 2018 rok

Spr. Rb-27S za II kw. 2019 rok
(28 Rb-27S za II kw. 2019r.pdf - 711.325 KB) Data publikacji: 2019-10-02 11:48:52 Redaktor: Anita Głuszek

Opis: Spr. Rb-27S za II kw. 2019 rok

Spr. Rb-28S za II kw. 2019 rok
(29 Rb-28S za II kw. 2019r.pdf - 1269.845 KB) Data publikacji: 2019-10-02 11:49:17 Redaktor: Anita Głuszek

Opis: Spr. Rb-28S za II kw. 2019 rok

Spr. Rb-Z za II kw. 2019 rok
(31 Rb-Z za II kw. 2019r.pdf - 103.604 KB) Data publikacji: 2019-10-02 11:49:46 Redaktor: Anita Głuszek

Opis: Spr. Rb-Z za II kw. 2019 rok

Spr. Rb-NDS za II kw. 2019 rok
(30 Rb-NDS za II kw. 2019r.pdf - 201.861 KB) Data publikacji: 2019-10-02 11:50:30 Redaktor: Anita Głuszek

Opis: Spr. Rb-NDS za II kw. 2019 rok

Zaśw. ZUS
(32 zasw. ZUS.pdf - 44.708 KB) Data publikacji: 2019-10-02 11:51:00 Redaktor: Anita Głuszek

Opis: Zaśw. ZUS

Zaśw. US
(33 zasw. US.pdf - 175.23 KB) Data publikacji: 2019-10-02 11:51:23 Redaktor: Anita Głuszek

Opis: Zaśw. US

Zaśw. BS
(34 Opina BS.pdf - 59.172 KB) Data publikacji: 2019-10-02 11:51:52 Redaktor: Anita Głuszek

Opis: Zaśw. BS

zał. nr 1 do SIWZ
(1 zal_nr_1.docx - 17.233 KB) Data publikacji: 2019-10-03 09:42:05 Redaktor: Anita Głuszek

Opis: zał. nr 1 do SIWZ

zał. nr 2 do SIWZ
(1.zal_nr_ 2.docx - 14.924 KB) Data publikacji: 2019-10-03 09:45:34 Redaktor: Anita Głuszek

Opis: zał. nr 2 do SIWZ

zał. nr 3 do SIWZ
(2 zal_nr_3.rtf - 47.384 KB) Data publikacji: 2019-10-03 09:45:55 Redaktor: Anita Głuszek

Opis: zał. nr 3 do SIWZ

zał. nr 4 do SIWZ
(3 zal_nr_4.docx - 27.642 KB) Data publikacji: 2019-10-03 09:46:22 Redaktor: Anita Głuszek

Opis: zał. nr 4 do SIWZ

SIWZ
(SIWZ_2019.pdf - 420.188 KB) Data publikacji: 2019-10-03 09:50:11 Redaktor: Anita Głuszek

Opis: SIWZ

Uchwała nr 96.2019
(9 Uchwala nr_96_2019.pdf - 1153.024 KB) Data publikacji: 2019-10-03 09:57:28 Redaktor: Anita Głuszek

Opis: Uchwała nr 96.2019

Uchwała nr 97.2019
(10 Uchwala nr_97_2019.pdf - 1606.463 KB) Data publikacji: 2019-10-03 09:57:58 Redaktor: Anita Głuszek

Opis: Uchwała nr 97.2019

UWAGA przedłużenie terminu składania ofert
(PRZEDLUZENIE TERMINU SKLADANIA OFERT.pdf - 29.015 KB) Data publikacji: 2019-10-09 10:34:22 Redaktor: Anita Głuszek

Opis: UWAGA przedłużenie terminu składania ofert

opinia BGK
(opinia BGK.pdf - 172.908 KB) Data publikacji: 2019-10-09 10:34:51 Redaktor: Anita Głuszek

Opis: opinia BGK

wyjaśnienia do SIWZ
(wyjasnienia_do_SIWZ.pdf - 121.827 KB) Data publikacji: 2019-10-09 11:18:49 Redaktor: Anita Głuszek

Opis: wyjaśnienia do SIWZ

zmiana terminu wpłaty wadium
(zmiana terminu wplaty wadium.pdf - 21.846 KB) Data publikacji: 2019-10-10 13:01:10 Redaktor: Anita Głuszek

Opis: zmiana terminu wpłaty wadium

Wyjaśnienia do SIWZ_2
(Wyjasnienia do SIWZ_2.pdf - 30.744 KB) Data publikacji: 2019-10-11 09:10:19 Redaktor: Anita Głuszek

Opis: Wyjaśnienia do SIWZ_2

Wyjaśnienia do SIWZ_3
(wyjasnienia do SIWZ_3.pdf - 20.387 KB) Data publikacji: 2019-10-15 13:31:15 Redaktor: Anita Głuszek

Opis: Wyjaśnienia do SIWZ_3

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 1363
Wprowadził do systemu: Anita Głuszek, data: 2019-10-02 11:12:38
Opublikował: Anita Głuszek, data publikacji: 2019-10-03 09:51:33
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu