INFORMACJA

2018-12-07 14:00:35 Aktualności

o wynikach konkursu ofert na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców powiatu pińczowskiego w 2019 roku

 

 

Pińczów, dnia 06.12.2018r.

Zarząd Powiatu w Pińczowie  informuje, że zgodnie z ogłoszonym otwartym konkursem ofert  na realizację zadania z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców powiatu pińczowskiego w 2019 roku wpłynęły cztery oferty, tj.:

1)      Fundacja HONESTE VIVERE ul. Amałowicza-Tatara 7, 04-474 Warszawa,

2)      Stowarzyszenie Wsparcia Obywatelskiego ul. Szlak 77/222, 31-153 Kraków,

3)      Fundacja TOGATUS PRO BONO ul. Warmińska 7/1, 10-544 Olsztyn,

4)      Stowarzyszenie SURSUM CORDA ul. Lwowska 11 33-300 Nowy Sącz.

 

Wszystkie oferty spełniają wszystkie wymogi formalne.

 

Zarząd Powiatu Pińczowskiego Uchwałą z dnia 5 grudnia 2018 roku dokonał wyboru oferty na realizację zadania z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców powiatu pińczowskiego w 2019 roku.

Na podstawie przedłożonego przez Komisję Konkursową protokołu z dnia 29 listopada 2018 roku z opiniowania ofert w ramach otwartego konkursu ofert z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców powiatu pińczowskiego w 2019 roku, Zarząd Powiatu wybrał do realizacji zadania, w formie powierzenia wraz z udzieleniem dotacji w kwocie 62.040,00 zł brutto Stowarzyszeniu  SURSUM CORDA ul. Lwowska 11 33-300 Nowy Sącz,

Informacja o wynikach konkursu, zamieszczona zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pińczowie w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń, a także na stronie internetowej powiatu.

 

Przewodniczący

 Zarządu Powiatu w Pińczowie

/-/  Zbigniew  Kierkowski