17.04.2013

2013-04-18 14:50:23 Zawiadomienia

W publicznym dostępie umieszczono

z a w i a d a m i a   się,   że dnia  11.04.2013r. na wniosek Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasów Państwowych Nadleśnictwo Pińczów z siedzibą
w Michałowie 294, 28-411 Michałów, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:

 

1.                wykonanie urządzeń  wodnych  w postaci rowów przydrożnych o przekroju trapezowym o szerokości dna 0,40m, głębokości do 0,60m i nachyleniu skarp 1:1,5 znajdujących się wzdłuż drogi usytuowanych  na dz.711, 712, 713, 714, 715, 716, 718, 719, 720, 721, 724 w miejscowości Węchadłów, stanowiących własność Skarbu Państwa oraz 3 przepustów pod koroną drogi nr 39 i 11 przepustów pod zjazdami z drogi nr 39 na drogi boczne.

 

 

                                 

     Jednocześnie informuję, że zgodnie z treścią art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne /j.t. Dz.U. z 2012r., poz. 145 z póź. zm./ podano do publicznej wiadomości informację Starosty Pińczowskiego
o wszczęciu postępowania administracyjnego.

 

Zobacz również: