17.02.2015

2015-02-17 10:59:08 Aktualności

W publicznym dostępie umieszczono

z a w i a d a m i a się, że dnia 13.02.2015r. na wniosek P. Moniki Kazimierowskiej zam. ul. Radiowa 20/11, 01-485 Warszawa, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na: 1. wykonanie w pasie drogowym drogi powiatowej nr 0070T (działka nr 83/1) w miejscowości Leszcze, urządzenia wodnego – przepustu o średnicy 60cm i długości 9m, w związku z budową zjazdu z drogi powiatowej na działkę nr 55/3

Zobacz również: