09.04.2015

2015-04-10 11:35:22 Informacje o środowisku

w publicznym dostępie umieszczono

z a w i a d a m i a się, że dnia 08.04.2015r. na wniosek Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Jędrzejowie z siedzibą w Jędrzejowie przy ul. Okrzei 83, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na: 1. rozbiórkę istniejącego mostu w ciągu drogi powiatowej na dz. nr ewid. 641 w miejscowości Mstyczów prowadzonego przez wody powierzchniowe (dz. nr ewid. 659/1) rzekę Mierzawa w km 49+895, 2. odbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej na dz. nr ewid. 641 w miejscowości Mstyczów prowadzonego przez wody powierzchniowe (dz. nr ewid. 659/1) rzekę Mierzawa w km 49+895, 3. wykonania odcinkowego ubezpieczenia skarp i dna rzeki Mierzawa

Zobacz również: