10.06.2015

2015-06-18 12:53:26 Informacje o środowisku

w publicznym dostępie umieszczono

z a w i a d a m i a się, że dnia 10.06.2015r. na wniosek Nida Media Sp. z o. o z siedzibą w Leszczach 15,28-400 Pińczów, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód kopalnianych, opadowo-drenażowych i popłucznych poprzez szczelny rów do Strugi Zagość w ilości: Qśr.d = 945 m3 /d Qmax.r = 345000 m3/r Qmax.godz. = 7075,0 m3 /h i stężeniach zanieczyszczeń w odprowadzanych wodach: • wody kopalniane  sumy chlorków i siarczanów – 2000 mg/l • wody opadowo-drenażowe  zawiesina ogólna – 100,0 mg/l  węglowodory ropopochodne – 15,0 mg/l • wody popłuczne  żelazo – 2,0 mg/l  zawiesina ogólna – 35,0 mg/l

Zobacz również: