Obwieszczenie

2018-01-16 10:19:20 Wydział Budownictwa

Obwieszczenie Starosty Pińczowskiego

AB.VI.6740.D.2.2017                                                                     Pińczów, dn.15 stycznia 2018 r.

      

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art.11d ust.5 i 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (j.t.Dz.U.z 2017 roku poz.1496) oraz art.49 i art.61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U.z 2017 roku poz.1257)                                        

                                                                      S t a r o s t a   P i ń c z o w s k i


zawiadamia, że na wniosek z dnia 21 grudnia 2017 roku, uzupełniony w dniu 02 stycznia 2018 roku (pismo bez znaku)  Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów, działającego przez pełnomocnika, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej klasy D, relacji Nieprowice – Stara Zagość.

Zgodnie z art.10 §1 Kpa strony mogą zapoznać się z aktami sprawy        w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Pińczowie, pokój 28  (II piętro), od poniedziałku do piątku, w godzinach od 800 do 1500.

Wyjaśniam, że w myśl art.49 Kpa po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia uznaje się, iż nastąpiło doręczenie zawiadomienia o wszczęciu postępowania w powyższej sprawie.

Jednocześnie informuję, że strony postępowania w terminie czternastu dni, licząc od dnia doręczenia zawiadomienia w sposób określony wyżej, mogą składać wypowiedzi i zastrzeżenia co do zebranych dowodów i materiałów. Odpowiedzi na uwagi i zastrzeżenia złożone przez strony w trakcie postępowania administracyjnego, znajdą się w uzasadnieniu decyzji Starosty Pińczowskiego.

 Po wyżej wyznaczonym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o zgromadzone materiały. Wgląd w akta nie jest obowiązkowy.

Stronami są osoby legitymujące się tytułem prawnym do nieruchomości będących przedmiotem postępowania.

W przypadku, gdy nastąpiły zmiany własności nieruchomości objętych ww. wnioskiem (właściciel zmarł, sprzedaż/nabycie nieruchomości, zasiedzenie, itp.), osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości powinny dokonać zmian w ewidencji gruntów i budynków prowadzonej przez Starostę Pińczowskiego.

Przedmiotem niniejszego postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej jest: ustalenie lokalizacji (przebiegu) drogi wraz z określeniem linii rozgraniczających teren i warunków lokalizacji, zatwierdzenie projektu podziału nieruchomości związanego z lokalizacją drogi, zatwierdzenie projektu budowlanego, określenie terminu wydania zarządcy drogi nieruchomości, określenie terminów rozbiórki istniejących obiektów budowlanych nieprzewidzianych do dalszego użytkowania, ustalenie obowiązku dokonania przebudowy istniejących sieci uzbrojenia terenu poza liniami rozgraniczającymi teren wraz z określeniem ograniczeń w korzystaniu nieruchomości dla realizacji tego obowiązku.

Informuję, że wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej skutkuje przeniesieniem własności nieruchomości objętych liniami rozgraniczającymi teren na rzecz Gminy Pińczów, z dniem, w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stanie się ostateczna.

Przedmiotowe postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmuje niżej wymienione nieruchomości położone na obrębie Stara Zagość:

a)    nieruchomości w liniach rozgraniczających

-          334/3, 853, 855 - przechodzące w całości w projektowany pas drogowy,

-          316/4 (316/5, 316/6), 333 (333/1, 333/2), 815 (815/1, 815/2), 816 (816/1, 816/2), 823 (823/1, 823/2, 823/3), 846 (846/1, 846/2), 848/1 (848/2, 848/3, 848/4), 850/1 (850/2, 850/3, 850/4), 852/1 (852/2, 852/3, 852/4), 854 (854/1, 854/2) - powstałe w wyniku podziału, przechodzące  w projektowany pas drogowy,

b)   nieruchomości poza liniami rozgraniczającymi – 987 – do nieodpłatnego zajęcia na czas realizacji inwestycji.

Wyjaśniam się, że w odniesieniu do nieruchomości podlegających podziałowi przed nawiasem podano numer działki przed podziałem, w nawiasie numery działek po podziale. Ponadto numery działek objętych liniami rozgraniczającymi teren (przebieg drogi) zostały oznaczone pogrubioną czcionką.   

Ponadto informuję, że zgodnie z art.11d ust.9 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, z dniem ukazania się zawiadomienia nieruchomości stanowiące własność jednostek samorządu terytorialnego, objęte wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nie mogą być przedmiotem obrotu w rozumieniu przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami. Czynność prawna dokonana z naruszeniem  zakazu, o którym mowa wyżej, jest nieważna (art.11d ust.10 ww. ustawy).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zobacz również: