OGŁOSZENIE O WYWŁASZCZENIU M.KIELCE

2018-01-17 09:12:24 Aktualności

OGŁOSZENIE Starosta Pińczowski mający siedzibę w Pińczowie przy ul. Zacisze 5 informuje, że na podstawie art. 26 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego( tj. Dz.U. z 2017 roku poz. 1257), w związku z art. 124 ust.8 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami( tj. Dz.U. z 2016 roku poz.2147 ze zm) został wyznaczony przez Wojewodę Świętokrzyskiego do rozpoznania wniosku pełnomocnika Miejskiego Zarządu Dróg w Kielcach z dnia 24.11.2017 r. o wydanie decyzji o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym , położonych w Kielcach: - przy ulicy Jagiellońskiej oznaczonej jako działki nr 109/6 i nr 109/23 obr. 0015 - przy ulicy Częstochowskiej oznaczonej jako działka nr 112 obr. 0009 - przy ulicy Karczówkowskiej oznaczonej jako działka nr 622/7 obr. 0015 - przy ulicy Poleskiej oznaczonej jako działka nr 317/7 obr.0012 - przy ulicy Spacerowej oznaczonej jako działka nr 691/7 obr. 0016 - przy ulicy Śląskiej oznaczonej jako działka nr 263/15, nr 263/16 i nr 263/18 ob.r 0017 - przy ulicy Podklasztornej oznaczonej jako działka nr 57/9 obr. 0015

OGŁOSZENIE

Starosta Pińczowski

mający siedzibę

w Pińczowie przy ul. Zacisze 5

informuje,

że na podstawie art. 26 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego
( tj. Dz.U. z 2017 roku poz. 1257),  w związku z art. 124 ust.8 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku
o gospodarce nieruchomościami( tj. Dz.U. z 2016 roku poz.2147 ze zm) został wyznaczony przez Wojewodę Świętokrzyskiego do rozpoznania wniosku pełnomocnika Miejskiego Zarządu Dróg w Kielcach z dnia 24.11.2017 r. o wydanie decyzji o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonych w Kielcach:

- przy ulicy Jagiellońskiej  oznaczonej jako działki nr 109/6  i nr 109/23 obr. 0015

- przy ulicy Częstochowskiej oznaczonej jako działka nr 112 obr. 0009

- przy ulicy Karczówkowskiej oznaczonej jako działka nr 622/7 obr. 0015

- przy ulicy Poleskiej oznaczonej jako działka nr 317/7 obr.0012

- przy ulicy Spacerowej oznaczonej jako działka nr 691/7 obr. 0016

- przy ulicy Śląskiej oznaczonej jako działka nr 263/15, nr 263/16 i nr 263/18 ob.r 0017

- przy ulicy Podklasztornej oznaczonej jako działka nr 57/9 obr. 0015 

Poprzez udzielenie Gminie Kielce, reprezentowanej przez Prezydenta Miasta Kielce, w imieniu którego działa Miejski Zarząd Dróg w Kielcach, zezwolenia na budowę i przebudowę kablowej linii niskiego napięcia 0,4kV oświetlenia w/w ulic.

Nieruchomości powyższe nie mają uregulowanego stanu prawnego.

Jeżeli w terminie dwóch miesięcy od dnia podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości nie zgłoszą się osoby, którym przysługuje prawo rzeczowe do tych nieruchomości, to zgodnie z art. 114 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2016r poz. 2147 z późn. zm.), wszczęte zostanie postępowanie w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z tych nieruchomości.  

Zobacz również: