STAROSTA PIŃCZOWSKI OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

2011-11-24 10:20:46 Ogłoszenia o naborze

PRZEWODNICZĄCY POWIATOWEGO ZESPOŁU
DS. ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
W WYMIARZE 1/3 ETATU
więcej»

zawiadomienie

2011-11-15 10:05:13 Informacje o środowisku

ZAWIADAMIA SIĘ więcej»

OBWIESZCZENIE

2011-11-15 09:33:17 Aktualności

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeksu postępowania administracyjnego (j.t.Dz.U. z 2000 roku Nr 98, poz.1071 ze zm.) w związku z art.11f ust.3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (j.t.Dz.U. z 2008 r. Nr 193, poz.1194 ze zm.)

S t a r o s t a P i ń c z o w s k i

zawiadamia, że na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów, działającego przez pełnomocnika
w dniu 14 listopada 2011 roku wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwe-stycji drogowej pn.”Budowa ulicy Przemysłowej w Pińczowie – etap II”.
więcej»

Informacja o wynikach przetargu

2011-11-02 14:29:57 Aktualności

Informacja o wynikach przetargu więcej»

28.10.2011

2011-10-28 11:57:37 Zawiadomienia

W publicznym dostępie umieszczono więcej»

28.10.2011

2011-10-28 11:53:23 Zawiadomienia

w publicznym dostępie umieszczono więcej»

04.10.2011

2011-10-28 11:44:29 Zawiadomienia

w publicznym dostępie umieszczono więcej»

28.07.2011

2011-10-28 11:41:06 Zawiadomienia

w publicznym dostępie umieszczono więcej»

Informacja o wynikach przetargu

2011-10-25 14:46:04 Aktualności

Informacja o wynikach przetargu więcej»

zawiadomienie

2011-10-19 12:19:16 Aktualności

zawiadamia się więcej»