23.01.2015

2015-03-16 10:33:57 Informacje o środowisku

w publicznym dostępie umieszczono więcej»

16.03.2016

2015-03-16 10:31:11 Informacje o środowisku

w publicznym dostępie umieszczono więcej»

Z A W I A D O M I EN I E do stawienia się na gruncie w celu wznowienia znaków granicznych / wyznaczenia punktów granicznych

2015-03-11 14:42:14 Aktualności

Bogucice dn. 05.03.2015r.
Łukasz Ćwiek
(Nazwisko i imię geodety)
Nr upr. zawod. 19546
Dotyczy współwłaścicieli, władających oraz użytkowników wieczystych działki nr 2050, 1569, 2049, 2053, 2051 położonej w miejscowości Chroberz;


Z A W I A D O M I EN I E
do stawienia się na gruncie w celu wznowienia znaków granicznych / wyznaczenia punktów granicznych


Na podstawie Art.39, ust. 3, 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193 poz. 1287) oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej zarejestrowanej w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Pińczowie w dniu 03.03.2015r identyfikator zgłoszenia GN.VIII.6642.1.190.2015 zawiadamiam do stawienia się na gruncie na działkach ewidencyjnych nr 2050, 1569, 2049, 2053, 2051 w godzinach od 8:00 do 8.45, w obrębie Chroberz, gmina Złota w dniu 30.03.2015r W interesie Państwa jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego przedstawiciela.
Osoby biorące udział w czynnościach wznowienia znaków granicznych / wyznaczenia punktów granicznych powinny posiadać dokument tożsamości, a w przypadku występowania w charakterze przedstawiciela – pełnomocnictwo na piśmie. Dokument świadczący o pełnomocnictwie jednorazowym zostanie dołączony do akt. W przypadku współwłasności, współużytkowania wieczystego, małżeńskiej wspólności ustawowej – uczestnikami postępowania są wszystkie strony.
Zgodnie z art.32 ust.3 ww ustawy nie usprawiedliwione niestawiennictwo stron nie wstrzymuje czynności wznowienia/wyznaczenia punktów granic działek ewidencyjnych.


Łukasz Ćwiek
podpis geodety uprawnionego
więcej»

obwieszczenie

2015-03-11 13:56:33 Zawiadomienia

zawiadamiam więcej»

obwieszczenie

2015-02-20 11:10:07 Aktualności

zawiadamiam więcej»

19.02.2015

2015-02-19 11:13:12 Informacje o środowisku

W publicznym dostępie umieszczono więcej»

17.02.2015

2015-02-17 10:59:08 Aktualności

W publicznym dostępie umieszczono więcej»

30.12.2014

2015-02-10 10:48:09 Informacje o środowisku

W publicznym dostępie umieszczono więcej»

10.02.2015

2015-02-10 10:46:18 Informacje o środowisku

W publicznym dostępie umieszczono więcej»

Zdawalność w ośrodkach szkolenia kierowców w Powiecie Pińczowskim w 2014 r.

2015-02-02 14:23:10 Aktualności

. więcej»