O B W I E S Z C Z E N I E

2010-02-26 15:00:51 Zawiadomienia

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeksu postępowania administracyjnego (j.t.Dz.U. z 2000 roku Nr 98,poz.1071 ze zm.) w związku z art.11f ust.3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (j.t.Dz.U. z 2008 r. Nr 193, poz.1194 ze zm.)

więcej»

O B W I E S Z C Z E N I E

2010-02-22 08:58:50 Zawiadomienia

Na podstawie art.11d ust.5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasa-dach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (j.t.Dz.U.z 2008 roku Nr 193,poz.1194 ze zm.) oraz art.49 i art.61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U.z 2000 roku Nr 98, poz.1071 ze zm.)

S t a r o s t a P i ń c z o w s k i

zawiadamia, że na wniosek z dnia 30 października 2009 roku, pismo bez znaku, Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów, działającego przez pełnomocnika, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa i przebudowa ulicy Republiki Pińczowskiej wraz z infrastrukturą tech-niczną od km 0+000,00 do km 1+288,53 w miejscowości Pińczów”.
więcej»

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU W STAROSTWIE

2010-02-17 11:21:08 Ogłoszenia o naborze

POWIATOWYM W PIŃCZOWIE PRZY UL. ZACISZE 5
na wolne stanowisko pracy samodzielny referent ds. komunikacji
w Wydziale Komunikacji i Transportu
więcej»

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne w naborze na wolne stanowisko pracy samodzielnego referenta

2010-02-09 14:17:59 Ogłoszenia o naborze

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne w naborze na wolne stanowisko pracy samodzielnego referenta ds. komunikacji w Wydziale Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Pińczowie więcej»

OBWIESZCZENIE

2010-01-27 14:24:35 Zawiadomienia

Na podstawie art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeksu postępowania administracyjnego (j.t.Dz.U. z 2000 roku Nr 98,poz.1071 ze zm.) w związku z art.11f ust.3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U.Nr 80,poz.721 ze zm.)

Starosta Pińczowski
zawiadamia, że na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Działoszyce, działającego przez pełnomocnika,
w dniu 22 stycznia 2010 roku
wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.:„Rozbudowa i prze-budowa ulicy Krakowskiej w Działoszycach”.
więcej»

Obwieszczenie Starosty Pińczowskiego

2010-01-21 14:23:36 Zawiadomienia

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art.72 ust.6 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udo-stępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199,poz.1227)

Starosta Pińczowski

zawiadamia, że więcej»

STAROSTA PIŃCZOWSKI OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

2010-01-12 14:00:15 Ogłoszenia o naborze

w STAROSTWIE POWIATOWYM W PIŃCZOWIE,
PRZY UL. ZACISZE 5
Samodzielny referent ds. komunikacji
w Wydziale Komunikacji i Transportu
więcej»

O B W I E S Z C Z E N I E

2009-12-02 09:54:17 Aktualności

Na podstawie art.11d ust.5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasa-dach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (j.t.Dz.U.z 2008 roku Nr 193,poz.1194 ze zm.) oraz art.49 i art.61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U.z 2000 roku Nr 98, poz.1071 ze zm.)

S t a r o s t a P i ń c z o w s k i

zawiadamia, że na wniosek z dnia 30 października 2009 roku, pismo bez znaku, Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów, działającego przez pełnomocnika, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa i przebudowa ulicy Republiki Pińczowskiej wraz z infrastrukturą tech-niczną od km 0+000,00 do km 1+288,53 w miejscowości Pińczów”.
więcej»

ROZSTRZYGNIĘCIE PRZETARGU

2009-11-18 12:59:54 Zawiadomienia

W związku z rozstrzygnięciem zamówienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego na wykonanie zlecenia polegającego na wykonanie prac związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej Działoszyce – obszar wiejski , pow. Pińczowski
więcej»

OBWIESZCZENIE

2009-11-13 13:43:55 Zawiadomienia

Na podstawie art.11d ust.5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. Nr 80,poz.721 ze zm.) oraz art.49 i art.61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 roku Nr 98,poz.1071 ze zm.)
więcej»