Wniosek w sprawie zamieszczenia informacji o czynnościach ustalenia granic działek ewidencyjnych

2015-05-06 12:54:11 Zawiadomienia

STAROSTA POWIATU PIŃCZOWSKIEGO

Wniosek w sprawie zamieszczenia informacji
o czynnościach ustalenia granic działek ewidencyjnych


Na podstawie art. 7d i 22 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. tj. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 z późn. zmianami) oraz § 38 ust.2 pkt.4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. z 2001 r. Nr 38, poz. 454 oraz z 2013 r. poz.1551), proszę o zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Pińczowie, informacji o przeprowadzeniu czynności ustalenia granic działek ewidencyjnych:

1. Nazwa jednostki wykonawstwa geodezyjnego, adres, telefon
Usługi Geodezyjne Pająk -Gągała s.c.
ul. Kościelna 14, 39-300 Mielec
17 583-63-01
2. Nazwisko i imię, nr i zakres uprawnień geodety uprawnionego (kierownika prac)
mgr inż. Zbigniew Pająk, uprawnienia zawodowe numer 1519 w zakresie: 1,2,3,4
więcej»

20.04.2015

2015-04-20 13:26:01 Informacje o środowisku

w publicznym dostępie umieszczono więcej»

Zawiadomienie

2015-04-16 13:35:36 Zawiadomienia

Zawiadamia się więcej»

Zawiadomienie

2015-04-14 10:26:15 Zawiadomienia

Zawiadamia się więcej»

09.04.2015

2015-04-10 11:35:22 Informacje o środowisku

w publicznym dostępie umieszczono więcej»

20.03.2015

2015-03-23 14:13:40 Informacje o środowisku

W publicznym dostępie umieszczono więcej»

23.01.2015

2015-03-16 10:33:57 Informacje o środowisku

w publicznym dostępie umieszczono więcej»

16.03.2016

2015-03-16 10:31:11 Informacje o środowisku

w publicznym dostępie umieszczono więcej»

Z A W I A D O M I EN I E do stawienia się na gruncie w celu wznowienia znaków granicznych / wyznaczenia punktów granicznych

2015-03-11 14:42:14 Aktualności

Bogucice dn. 05.03.2015r.
Łukasz Ćwiek
(Nazwisko i imię geodety)
Nr upr. zawod. 19546
Dotyczy współwłaścicieli, władających oraz użytkowników wieczystych działki nr 2050, 1569, 2049, 2053, 2051 położonej w miejscowości Chroberz;


Z A W I A D O M I EN I E
do stawienia się na gruncie w celu wznowienia znaków granicznych / wyznaczenia punktów granicznych


Na podstawie Art.39, ust. 3, 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193 poz. 1287) oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej zarejestrowanej w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Pińczowie w dniu 03.03.2015r identyfikator zgłoszenia GN.VIII.6642.1.190.2015 zawiadamiam do stawienia się na gruncie na działkach ewidencyjnych nr 2050, 1569, 2049, 2053, 2051 w godzinach od 8:00 do 8.45, w obrębie Chroberz, gmina Złota w dniu 30.03.2015r W interesie Państwa jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego przedstawiciela.
Osoby biorące udział w czynnościach wznowienia znaków granicznych / wyznaczenia punktów granicznych powinny posiadać dokument tożsamości, a w przypadku występowania w charakterze przedstawiciela – pełnomocnictwo na piśmie. Dokument świadczący o pełnomocnictwie jednorazowym zostanie dołączony do akt. W przypadku współwłasności, współużytkowania wieczystego, małżeńskiej wspólności ustawowej – uczestnikami postępowania są wszystkie strony.
Zgodnie z art.32 ust.3 ww ustawy nie usprawiedliwione niestawiennictwo stron nie wstrzymuje czynności wznowienia/wyznaczenia punktów granic działek ewidencyjnych.


Łukasz Ćwiek
podpis geodety uprawnionego
więcej»

obwieszczenie

2015-03-11 13:56:33 Zawiadomienia

zawiadamiam więcej»